Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Egin-eşik öndürmek üçin Crm

Egin-eşik öndürmek üçin Crm • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Egin-eşik öndürmek üçin Crm
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Programmany satyn alyň

Programmany satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Geýim önümçiliginiň CRM ulgamy her bir ateli üçin möhümdir. USU-Soft önümçiligini tikmek üçin CRM ulgamy, bu görnüşdäki beýleki programmalardan, esasan, ulanylyş aňsatlygy we ulanyjynyň isleglerine uýgunlaşmak taýdan tapawutlanýar. Geýimler (esasanam kiçi) köplenç Excel-iň hödürleýän ýeterlik mümkinçilikleriniň bardygyny ýa-da tekst resminamasyndaky ýönekeý ýazgylary tapýarlar. CRM ulgamy öwrenmek gaty kyn we düýbünden zerur däl ýaly bolup görünýär. Egin-eşik öndürmek diňe bir müşderi üçin işleýän bolsa dogry. Müşderiler köp bolsa, dogry we oňat sazlanan egin-eşik öndürýän CRM programmasynyň bolmagy atelýere (ýa-da beýleki egin-eşik öndürýän gurama) köp kynçylyklardan gaça durmaga, kompaniýanyň puluny tygşytlamaga we satuwy optimizirlemäge kömek edýär.

CRM programmasyny ulanmagyň artykmaçlyklary esasan iki ugurda: egin-eşik önümçiligini alyjylar bilen göni işlemek we ýolbaşçylaryň gözegçiligi. Egin-eşik önümçiliginiň müşderileri bilen göni işlemek üç esasy elementden durýar: müşderileri tapmak, satuw we satuwdan soňky hyzmat. CRM goýmasy her tapgyrda iň köp mukdarda maglumat ýazga almaga we zerur bolanda has netijeli ulanmaga mümkinçilik berýär. Her bir potensial müşderini tapmak prosesinde köp maglumatlar ýygnalýar: salgy, aragatnaşyk, aragatnaşyk adamlarynyň doly atlary, guramanyň iş ugry we ş.m. Mundan başga-da, nämäniň ýazylmalydygyny we nämäniň ýazylmaly däldigini kesgitlemek käwagt kyn bolup biler. Netijede, müşderi maglumatlar bazasy doldurylýar we möhüm maglumatlar kagyz böleklerinde galýar. Geýimleri dolandyrmagyň CRM programmasy, bar bolan materiallary gowy düzmäge we sarp ediji bilen netijeli aragatnaşyk üçin zerur maglumatlary aňsatlyk bilen tapmaga mümkinçilik berýär.

Againene-de satuw prosesinde köp mukdarda maglumat ýazylmaly. Önümleriň görnüşini, mukdaryny, doly toplumyny, önümçiliginiň we iberilişiniň ýagdaýyny we başga-da köp bölekleri göz öňünde tutmaly. Bir guramadan (ýa-da adamdan) birnäçe sargyt bar bolsa, bu maglumatlar sargytlaryň we ýerine ýetiriliş şertleriniň çäginde hem ýygnalmalydyr. CRM programmasynyň ulanylmagy bu kynçylyklary aňsatlyk bilen ýeňip geçýär we egin-eşik öndürijisine satuw prosesini netijeli dolandyrmaga mümkinçilik berýär. Dolandyryjylaryň işine gözegçilik CRM ulgamy girizilende has täsirli bolýar. Adatça, egin-eşik önümçiliginde gönüden-göni gatnaşýan adamlar kän däl. Şeýle hünärmenleriň diňe biri bar bolsa, CRM ýok bolsa, dolandyryş köplenç hoşniýetliligiň girewi bolýar. Müşderiler bilen ähli aragatnaşyklar we olar bilen gatnaşyklar baradaky maglumatlar bir işgäre bagly. Dynç alyşa ýa-da hassalyk rugsadyna gidýän bolsalar, müşderiler bilen iş hakykatdanam doňýar we şol wagta çalyşmak gaty kyn. Şol işgär gidýän bolsa, köplenç özleri bilen köp müşderi alýarlar.

CRM ulgamynyň ornaşdyrylmagy amallary has aç-açan edýär we menejeriň egin-eşik önümçiliginiň näçeräk müşderisine, satuw ýagdaýynyň we belli bir pursatda menejeriň näme edýändigine anyk düşünmäge mümkinçilik berýär. Aşakda USU-Soft aýratynlyklarynyň gysga sanawy. Saýlananlaryň sanawy, işlenip düzülen programma üpjünçiliginiň konfigurasiýasyna baglylykda üýtgäp biler. Egin-eşik öndürmek üçin CRM programmasy ahyrky önüm satuwyny we sargyt yzarlamasyny gowulandyrýar we müşderini satyn almak dolandyryş işiniň netijeliligini üpjün edýär. Awtomatlaşdyrylan programma, buhgalteriýa we buýrugy ýerine ýetirmek prosesinde gözegçilik funksiýalaryny goldaýar. Geýim öndürmek üçin CRM ýönekeý we içgin interfeýsi bar. Egin-eşik pudagyna gözegçilik etmek ýatlatma we duýduryş mehanizmi arkaly aňsatlaşdyrylýar. CRM-de netijeli nawigasiýa mehanizmi bar. Islendik eşik öndürýän guramanyň modeline aňsatlyk bilen uýgunlaşyp bolýar. USU-Soft-yň CRM ulgamy ähli aragatnaşyk kanallary bilen gabat gelýär: SMS, Sesli poçta, E-poçta, Viber.

Programma üpjünçiligi aňsatlyk bilen maglumat talap edýän iş we köp işlemek bilen üpjün edýär we sargytlaryň gözegçiligini we tölegini netijeli üpjün edýär. Satuw sargytlarynyň möhletlerini barlamak funksiýasyny goldaýar. Ulgam, satuw prosesiniň öndürijilik görkezijileri barada hasabatlary dürli görnüşde görkezmek wezipesine eýedir. Ulgamda zerur maglumatlary belli bir parametrler ýa-da kontekst gözleg funksiýasynyň kömegi bilen çalt tapyp bilersiňiz. Netijeli sazlamalar CRM-i belli bir kompaniýanyň talaplaryna doly uýgunlaşdyrmaga mümkinçilik berýär. Aýratynlyklar beýleki maglumatlary saklamak we gaýtadan işlemek ulgamlary bilen aňsat aragatnaşyk saklamaga mümkinçilik berýän funksiýany öz içine alýar. Giriş hukuklaryny ulanyjy jogapkärçiligine görä bölmek mümkin. Birnäçe hünärmene umumy müşderi maglumatlar bazasy bilen bir wagtda işlemäge mümkinçilik berýär we dolandyryjylaryň işi aç-açanlygy we netijeli dolandyrmagy üpjün edýär, müşderileri tapmak we hasaba almak işini gowulandyrýar we optimizirleýär.

Işewürligiň netijeliligini ýokarlandyrmagyň köp usuly bar. Şeýle-de bolsa, olaryň hiç biri-de önümçilik awtomatlaşdyryş strategiýasy ýaly gowy däl. Bu, “USU-Soft” programmasy bilen diňe eşigiňiziň öndürilişine däl, eýsem maliýe akymyna, ammarlara we materiallara, işgärlere, aýlyklara, marketinge we ş.m. gözegçilik edip boljakdygyny aňladýar. Mümkinçilikleriň diapazony tükeniksiz diýen ýaly!