Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Tikin önümçiliginde buhgalter hasabaty

Tikin önümçiliginde buhgalter hasabaty • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Tikin önümçiliginde buhgalter hasabaty
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Tikin önümçiliginde buhgalteriýa programmasyny satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Tikin önümçiliginde hasaba alyş programmasy, kompaniýanyň göwnejaý işlemegi we tutuş işiň üstünlik gazanmagy üçin möhüm rol oýnaýar. Onuň kömegi bilen diňe bir adaty iş proseslerini we hyzmat proseduralaryny netijeli kadalaşdyrmak we gözegçilikde saklamak bilen çäklenmän, egin-eşik we beýleki şuňa meňzeş zatlary / önümleri döretmek bilen baglanyşykly başga-da köp möhüm elementleri doly optimizirlemek mümkindir. Içinde gurlan özboluşly wariantlaryň we çözgütleriň köp bolmagy sebäpli buhgalter ulgamy, marka tarapyndan hödürlenýän hyzmatlaryň hilini ep-esli ýokarlandyryp biler, käbir mesele nokatlaryny we gündelik problemalary hemişelik ýok edip biler, şeýle hem pul akymlarynyň we girdejileriniň göwrümine ep-esli täsir edip biler. Önümçilik buhgalter tikin kompýuter programmasynyň bu görnüşiniň amatlylygy häzirki wagtda içgin interfeýsde we ýönekeý işleýär. Bu, elbetde, ulanyjylaryň ony ulanmak üçin giňişleýin IT bilimleriniň bolmaly däldigini, hatda häzirki zaman ulanyjylarynyň iň täze kategoriýalarynyň hem aňsatlyk bilen ulanyp biljekdigini aňladýar. Mundan başga-da, tikin önümçiligini hasaba alyş programmasyny çalt ulanmagyň zerurlygy ýüze çyksa, işläp düzüjiler öňünden PDF görnüşinde ýörite jikme-jik görkezmeleri berýärler (USU-Soft müşderileri olary hasaba almazdan we göni onlaýn ýagdaýda kompaniýanyň resmi web sahypasynda göçürip alyp bilerler).

“USU-Soft” hasapçylyk programmasynda tikin önümçiliginde işe başlamak isleseňiz, ony iş stolundaky degişli gysga ýol bilen işjeňleşdirmeli. Mundan başga-da, sazlamalarda galan zat, şahsy hasap döredilende talap edilýän esasy maglumatlary: giriş, parol we rol. Theeri gelende aýtsak, iň soňky nokat ulanyjynyň hukuklaryny kesgitlänligi üçin gaty möhümdir (esasy wariant, ulanyja programmanyň mümkinçiliklerinden peýdalanmak we ähli modullaryna erkin girmek üçin doly hukuk berýär). Bularyň hemmesinden soň, menejer soňra tikin önümçiliginiň buhgalteriýa programmasy bilen işleýän aýratyn hasap döredilýär. Aboveokardakylardan başga-da, tikin önümçiliginde buhgalter programmasy, müşderiler we üpjün edijiler bilen üstünlikli aragatnaşyk saklamak üçin ähli şertleri diýen ýaly üpjün edýär. Dataeke-täk maglumat bazasynyň bolmagy sebäpli islendik mukdarda maglumatlary hasaba almak, ozal girizilen faýllary redaktirlemek we täzelemek, aýratyn bahalaryň sanawlaryny we klub kartalaryny göz öňünde tutmak we häzirki wagtda käbir opsiýalary çalt gözlemek mümkindir. Bu, iň bolmanda kompaniýanyň hyzmatlaryny sarp edijiler bilen habarlaşmaga, iň täze habarlary we üýtgeşmeleri yzarlamaga we eltip bermek üçin haryt satyn almak üçin peýdaly teklipleri tapmaga mümkinçilik berýär.

Sargyt dolandyryşy üçin ajaýyp gurallar toplumy, gaýtadan işlemek üçin tabşyrylan we kabul edilen haýyşlara gözegçilik etmäge, ammarlarda dürli harytlaryň we zatlaryň elýeterliligini yzarlamaga, önümleriň bahasyny kesgitlemek, materiallaryň sarp edilişini hasaplamaga mümkinçilik berýär (tikin önümçiligi üçin zerur) ), ştrih-kod tehnologiýasy arkaly satuwy ýazga almak üçin kompaniýadaky işgärleriň arasynda işleriň ýerine ýetirilişini düzüň. Tikin önümçiliginiň buhgalteriýa programmasynyň beýleki örän peýdaly aýratynlyklaryny köp iş prosesini awtomatiki re toime geçirmek ukyby diýip atlandyrmaly. Specialörite hyzmatlary we çözgütleri birleşdirenimizden soň, käbir hereketler adamlar tarapyndan däl-de, önümçilik buhgalter tikin programmasynyň özi tarapyndan amala aşyrylýar. Şeýle ýagdaý wagtyň tygşytlanmagyna we amallaryň çalt gaýtadan işlenmegine getirýär, şeýle hem has başarnykly içerki gurama we aýdyň sazlaşykly tertibe goşant goşýar. Bu ýagdaýda dolandyryjylar birmeňzeş resminamalary döretmek, hasabat ibermek, maglumatlary neşir etmek, köpçülikleýin poçta ibermek, faýllary göçürmek we maglumat binýadyny arhiwlemek üçin gereksiz çeşmeleri we güýji sarp etmeýärler.

Üstünlikli dolandyryjynyň öz kompaniýasynda bolup geçýän wakalardan elmydama habarlydygy hemmelere mälimdir. Beýleki işgärleriň edişi ýaly gözegçilik etmek üçin goşmaça işgärleri işe almak düýbünden netijesiz we netijesiz. Bilşiňiz ýaly, şeýle kararlar çykdajylaryň köpelmegine getirýär, ýöne girdejilige däl. Kompaniýamyzyň ösen awtomatlaşdyryş ulgamyny saýlamak has maslahat berilýär. Kompaniýaňyzda bolup geçýän zatlaryň hemmesini bilmäge kömek eder, hatda ol ýerde bolmasaňyzam! Bu täsir galdyryjy dälmi - şunuň ýaly ösen tehnologiýalar işiňizi ösdürmek üçin näme hödürläp biler! Netijede, ähli amallary awtomatiki dolandyrmagyň bu artykmaçlyklaryny ret etmek üçin hiç hili sebäp göremzok. Dolandyryş programmasy guramaňyzyň durmuşynyň köp ugurlarynda ulanylýar. Bu, maliýe akymlaryňyzyň göz öňünde tutulmagyna we netijeleri wizual görkezmek üçin aýratyn hasabat döredilmegine getirýär.

Mundan başga-da, marketing bölümiňiziň nähili işleýändigini bilýärsiňiz. Dolandyryş awtomatlaşdyryş ulgamy müşderilere guramaňyz barada bilmäge kömek edýän çeşmeleri seljerýär. Ondan soň, iň täsirlileri size hödürlenýär we netijede iň üstünlikli strategiýa has köp pul goýýarsyňyz. Biz size gural berýäris. Şonuň üçin ony iň oňat görnüşde ulanyň we garşydaşlaryňyzdan öňe geçiň! Kompaniýamyz, sözüň her manysynda gowulaşmagyňyzy isleýär - we USU-Soft programmasy arkaly bu meselä ýetip bilersiňiz. Rememberadyňyzdan çykarmaň - tikin önümçiligini hasaba almagyň awtomatlaşdyryş programmasy bolmazdan, bazardaky birinji orny eýelemek mümkin däl.