Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Tikin işi üçin maksatnama

Tikin işi üçin maksatnama • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Tikin işi üçin maksatnama
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Programmany satyn alyň

Programmany satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Tikinçilik programmasy, kompaniýada bolup geçýän amallara gözegçilik etmäge mümkinçilik berýär. Egin-eşik söwdasy bilen meşgullanýan kompaniýalary hasaba almagyň dürli usullary bar. Köplenç telekeçi kagyz hasaby bilen awtomatiki iş dolandyryş ulgamynyň arasynda birini saýlaýar. Häzirki zaman jemgyýeti kompaniýalaryň kompýuterleşdirilmegini we kompýuterleşdirilmegini talap edýär. Bu bäsdeşlige ukyplylygy ösdürmek we müşderileri haýran galdyrmak we özüne çekmek üçin zerurdyr. Tikin işi dürli we gyzykly bolmaly. Adam köplenç bir gezek tikin kärhanasyny saýlaýar we hil bilen bahanyň arasyndaky gatnaşykdan kanagatlansa hyzmatlaryny üýtgetmek islemeýär.

Tikinçilik kärhanasynyň müdiri diňe bir müşderi bazasynyň gözegçiligine däl, eýsem ýokary hilli hyzmatlara, işgärleriň işine, sargytlaryň ýerine ýetirilmegine we hasabatlaryň öz wagtynda berilmegine hem üns bermelidir. Käwagt özüňe gözegçilik etmek mümkin däl, esasanam her gün köp sanly sargyt kabul edilse, işgärlere sargyt ibermek bilen ýerine ýetirilmeli. Uly kompaniýa ösen tikinçilik programmasy bolmazdan edip bilmeýär. Işgärleriň işine gözegçilik etmäge we optimizirlemäge, wagtyny we güýjüni tygşytlamaga, şeýle hem tikinçilik işine täze girdejili müşderileri çekmäge kömek edýär. Tikin hasaby we dolandyryşy awtomatlaşdyrmak programmasynyň diňe bir uly ussahanalar üçin däl, eýsem kiçi tikinçilik kompaniýalary üçin hem ideal geňeşçi bolmaga mümkinçilik berýän ähliumumydygyny bellemelidiris.

Öz işini gowy bilýän dolandyryjy, tikinçilik dükanynyň ösmegine goşant goşýan işewürligiň ösüş tendensiýalaryna we maliýe hereketlerine hemişe gözegçilik edýär. Wizuallaşdyrma we ýörite tikin awtomatlaşdyryş dolandyryş programmasy bolmazdan bu gaty kyn bolup biler. Indi programma üpjünçiliginiň hemmesi maglumatlary wizuallaşdyrmak funksiýasy bilen enjamlaşdyrylanok, ýöne USU-Soft dörediji programma däl. Onda telekeçi diňe bir maliýe hereketlerini seljermek bilen çäklenmän, buhgalteriýa we gözegçiligi düzmek üçin ösen häzirki zaman programmasy tarapyndan hödürlenýän diagrammalaryň we grafikleriň kömegi bilen olary göz öňüne getirip bilýär. Hil taýdan derňewden soň, ýolbaşçylar strategiýany düzmek we mundan beýläkki ösüş bilen guramanyň maksatlaryny we wezipelerini kesgitlemek barada iň gowy karar berip bilerler. Ösen buhgalteriýa we dolandyryş programmasy taýýar we öndürilen önümleriň ýazgylaryny ýöredýär. Bu meselede ähli aýratynlyklary göz öňünde tutup önümleri dogry klassifikasiýa etmek möhümdir. Bu funksiýa ähliumumy we islendik tikin işi üçin zerurdyr, sebäbi buhgalteriýa barada aýdylanda, her bir kompaniýa jemgyýetiň we müşderileriň talaplaryna laýyk gelmelidir. Kagyz ýüzünde hasapçylyk, iň ýokary derejede gözegçilik etmek üçin ýeterlik däl. Öndürilen önümlere gözegçilik meselesi USU-Soft öndüriji tikinçilik kärhanasynyň ösen programmasy bilen çözülýär.

Programma gündelik işlerden dynmaga kömek edýär, işçileriň wagtyny we güýjüni tygşytlaýar, maliýe hereketlerine, resminamalara we müşderilere gözegçilik edýär we bu awtomatlaşdyrylan ulgam tarapyndan hödürlenýän mümkinçilikleriň diňe az bölegi. Amatly kömekçi bolmasa, iş indi gyzykly we täsirli bolmaz, şonuň üçin bu programmany bir wagtlar USU-Soft programmasyndan synap gören telekeçi onsuz bir gün ýaşap bilmez. Aslynda programmany demo wersiýasyny döredijiniň resmi web sahypasyna göçürip alyp, soňraky kämil funksiýa bilen doly wersiýasyny satyn almak bilen synap bilersiňiz.

Biziň işimiz, programmany gurmak we soňra nähili işleýändigini görkezmek. Ondan soň programmany kompaniýanyň peýdasyna ulanýarsyňyz. Ygtyýarly önüm satyn alanyňyzdan soň diňe bir gezek töläp bolýar - tehniki goldawymyz mugt däl. Şonuň üçin kömege mätäç bolsaňyz, biziň bilen habarlaşyň we size maslahat bereris we meseläni nädip çözmelidigini ýa-da siziň üçin nädip çözmelidigini jikme-jik düşündireris we indiki gezek nädip öňüni almalydygyny görkezeris. Emma hemişe tehniki goldaw gerek bolar öýdemok. Dogrusyny aýtsak, müşderilerimiziň ulgamy bulaşdyryp bilmezligi seýrek bolýar. Hemme zat ýönekeý we düşnükli bolansoň, ähli meseleleri özüňiz çözmek üçin kompýuter bilimleriňize, şeýle hem duýgurlyga bil baglap bilersiňiz. Köplenç ulgamda goşmaça funksiýalar gurnalan halatynda tehniki goldaw talap edilýär. Mälim bolşy ýaly, teklip özboluşly we özüne çekiji sesler. Bu nyrh syýasaty sebäpli hökman çykdajylary azaldyp, girdeji artdyrarsyňyz. Biziň hödürleýän diapazonymyzdan we işleýşimizden kanagatlanýan müşderilerimizden biri boluň!

Bu hakykaty hemmeler bilýär - näçe köp müşderi çekip bilseňiz, girdejiňiz hem şonça ýokarydyr. Gynansagam, müşderileriň sany artdygyça, olary seljermek üçin has köp resminama we faýl bilen işlemeli bolarsyňyz. Şeýle kyn prosesleri el bilen amala aşyrmak mümkin däl ýaly. USU-Soft programmasy häzirki zaman tehnologiýa pudagynyň çagasy bolup, guramanyň durnukly ösmegini we oňyn ösüşini üpjün etmek üçin ähli çäreleri berk gözegçilikde saklamagy başarýar. Hereket etmegiň wagty geldi - işiňizi geljege alyp barmak üçin dogry ýoly we dogry serişdeleri saýlamak. Bäsdeşleriňiziň sizden geçmegini islemeýärsiňizmi? Düşnükli. Şeýle-de bolsa, üstünlikleriňiz diňe inçe howadan bolmaz. Maksatlaryňyza ýetmek üçin hereket ediň we dogry karar beriň.