Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Atelier üçin maksatnama

Atelier üçin maksatnama • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Atelier üçin maksatnama
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Programmany satyn alyň

Programmany satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Studiýa programmasy seresap we takyk gözegçiligi talap edýär. USU-Soft studiýa programma üpjünçiligi köp sanly funksional aýratynlygy öz içine alýar. Studiýanyň ösen buhgalter programmasy, ýokary hilli buhgalteriýa, derňew, resminamalary dolandyrmak we ussahanalarda işçileriň işine gözegçilik edýär. Studiýanyň kompýuter programmasy elýeterli maglumatlary çalt we netijeli girizmäge we studiýanyň gündelik işlerini çaltlaşdyrmaga mümkinçilik berýär. Studiýanyň dolandyryş hasapçylyk programmasy önümçiligi doly awtomatlaşdyrmaga we optimizirlemäge, girdejililigi, deňagramlylygy, netijeliligi ýokarlandyrmaga, buhgalteriýany sazlamaga, pul we wagt tygşytlamaga mümkinçilik berýär. Studiýadaky buhgalteriýa awtomatlaşdyryş programmasyna synlar diňe oňyn; ýekeje-de biperwaý müşderi ýok. Şonuň üçin geliň, awtomatlaşdyrylan iş programma üpjünçiligimize, hususan-da tikin dükanyna gözegçilik edeliň. USU-Softumşak awtomatlaşdyryş programmasy bazarda öňdebaryjy orny eýeleýär we köp taraplylygy, ýeňilligi, ykjamlygy we şol bir wagtyň özünde modullyk nukdaýnazaryndan meňzeş önümlerden tapawutlanýar. Dolandyryş programmasynyň, beýleki programma üpjünçiliginden tapawutlylykda, aýlyk abuna ýazylmaýandygyny bellemelidiris. Şeýle bir köp taraply welin, işiňizi üýtgedeniňizde, öz islegiňiz boýunça ulanyp bilersiňiz we hiç zat tölemeli dälsiňiz, hasam beteri, başga önümçilik programmasyny satyn almaly dälsiňiz. Bu şuňa meňzeş programmalardan esasy tapawut.

Studiýa dolandyryşynyň kompýuter programma üpjünçiliginde wezipeleriňizi derrew başlamaga, şeýle hem daşary ýurtly müşderiler bilen özara peýdaly şertnamalary we hyzmatdaşlygy baglaşmaga mümkinçilik berýän bir ýa-da birnäçe dili saýlamak mümkinçiligi görkezilýär. Studiýany dolandyrmak we dolandyryş programmasynyň ýeňil we ýönekeý interfeýsi işleriňizi amatly şertlerde ýerine ýetirmäge mümkinçilik berýär. Programma üpjünçiligi çeýe we her bir müşderä aýratyn uýgunlaşýandygy sebäpli, hemme zady iş stoluňyza özbaşdak gurup bilersiňiz. Müşderileriň studiýadaky iş amallaryny hasaba almak baradaky umumy tablisasy müşderiler baradaky şahsy maglumatlary, şeýle hem häzirki hereketleri (amaly programmalar, sargytlary gaýtadan işlemegiň tapgyrlary, hasaplamalar, bergiler, arzanladyşlar, bonuslar we ş.m.) girizmäge mümkinçilik berýär. Ses we tekst habarlary müşderiniň şertnama maglumatlary arkaly iberilip bilner. Habarlar tebigatda maglumat beriji, şonuň üçin müşderilere studiýadaky häzirki arzanladyşlar, täze önüm ýa-da enjamlar barada maglumat berip bilersiňiz. Şeýle hem poçta sanawynda studiýaňyzda hyzmatyň hiline baha berip bilersiňiz. Şeýlelik bilen, kompaniýaňyzdaky işleriň ähli ugurlarynda derejäni ýokarlandyryp bilersiňiz. Iň täze enjam tehnologiýalary bilen işiňiz gülläp öser.

Workhli iş prosesini we işewürlik işlerini elektron görnüşde saklamak, hiliň gözegçiligini awtomatlaşdyryş programmasyna maglumatlary awtomatiki girizmäge mümkinçilik berýär. Şeýle hem taýýar resminamalardan maglumatlary dürli formatda import edip bilersiňiz. Şeýlelik bilen, el bilen ýazylanlardan tapawutlylykda derrew we takyk girizilýär, bu ýerde käwagt ýazýarys. Çalt gözlemek size zerur resminamalary we maglumatlary çalt tapmaga kömek edýär. Töleg kartoçkalary, terminallar, kassa ýazgylary ýa-da studiýanyň web sahypasyndaky şahsy hasabyňyz bilen tölegler siziň üçin amatly görnüşde amala aşyrylýar. Berlen usullaryň haýsydyr biri bilen töleg derrew kompaniýanyň maglumatlar bazasyna ýazylýar we awtomatiki usulda müşderi maglumatlar bazasyndaky belli bir müşderä birikdirilýär. Programma üpjünçiligiňiziň ätiýaçlyk nusgasy, resminamalaryňyzy asyl görnüşinde köp ýyllap saklamaga mümkinçilik berýär. Techokary tehnologiýaly enjamlaryň kömegi bilen amala aşyrylýan kompýuter programma üpjünçiliginiň sanawy, has çalt, has ýumşak we has gowy ýerine ýetirmäge mümkinçilik berýär. Mundan başga-da, hil gözegçiligi programmasy haýsydyr bir wezipäniň ýetmezçiligini ýüze çykarsa, buhgalteriýa programmasy studiýaňyzyň işlemegini üpjün etmek üçin ýiten materialy satyn almak üçin awtomatiki usulda programma döredýär. Dogry gurallary ýa-da materiallary tapmak üçin, studiýada ýerleşýän ýerini we belli bir önümiň we guralyň takyk mukdaryny kesgitleýän ştrih-kod skanerini ulanyň.

Programma gözegçilik gurluşynyň we hiline hormat goýulmagyna goşant goşýan goşmaça funksiýalardan doly. Şeýle-de bolsa, maglumatlaryň howpsuzlygyny üpjün etmek üçin programma girmek we adaty işgärler tarapyndan mümkinçiliklerinden peýdalanmak üçin ygtyýarlyklaryň paýlaşylmagyny girizmek zerurdyr. Näme üçin maglumat howpsuzlygy ygtyýarlyklaryň bölünmegine bagly? Munuň sebäbi, studiýaňyzda işçileriň köp bolmagy we yzarlamaly zatlar. Mysal hökmünde aşakdakylary aýdyp bileris. Ammarlaryňyzdaky materiallary işleýän işgäriňiziň müşderiňiz baradaky maglumatlary görmeginiň zerurlygy ýok. Şahsy maglumatlary bolan müşderi maglumatlar bazasy bu işgär üçin elýeterli däl. Önümleriňizi satyjy hiç haçan maliýe maglumatlaryna girip bilmeýärmi, sebäbi diňe wezipelerini ýerine ýetirmek zerurlygy ýok. Bu maglumatlar diňe hasapçylar we dolandyryjylar üçin görünýär. Bu diňe bir işgärlere öz meselelerine ünsi jemlemäge kömek etmeýär. Maglumat howpsuzlygynyň iň ýokary derejesini üpjün etmek üçin muny etdik. Anotherene bir artykmaçlygy, programmany ulananyňyzda, her bir işgäriň edýän işiniň mukdaryndan habarlysyňyz.