Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Tikin önümçiligini dolandyrmak üçin maksatnama

Tikin önümçiligini dolandyrmak üçin maksatnama • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Tikin önümçiligini dolandyrmak üçin maksatnama
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Tikin önümçiligini dolandyrmak üçin programma satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Öňdebaryjy programmada USU-Soft-yň egin-eşik önümçiligini dolandyrmak buhgalteriýa programmasy, diňe tikinçilikde däl, eýsem her önümçilikde möhüm bolan egin-eşik önümçiliginde önümçiligi meýilleşdirmek meselesini çözýär. Tikin önümçiligi dürli bölümleriň gatnaşýan birnäçe iş tapgyryny öz içine alýar, iş görnüşlerine görä ýöriteleşdirilýär we amal bu tapgyrlara bölünýär. Mysal üçin, tikinçilik, tikin we keşde bolsun. Bu üç tapgyry dolandyranymyzda, egin-eşik önümçiliginiň hakyky dolandyrylyşyny we meýilnamasyny göz öňünde tutýarys, häzirki zaman tikin önümçiligini dolandyrmak meýilnamasy sebäpli meýilnama boýunça bolup geçýär we çykdajylary azaldýar, sebäbi esasy wezipesi wagt tygşytlamakdyr. Awtomatiki gözegçilikiň netijesinde egin-eşik önümçiligi, ähli parametrlerde, şol sanda maddy we maliýe çykdajylarynda deňagramly önümçilik prosesini alýar. Departmentshli bölümlerdäki işgärler dolandyryş awtomatlaşdyryş programmasynda işläp bilerler, bu diňe hoş geldiňiz - buhgalter awtomatlaşdyryş programmasy, tikin önümçiliginiň häzirki ýagdaýynyň iň takyk we doly beýanyny düzmek üçin önümçilik ýerlerinden we dolandyryş derejelerinden giňişleýin maglumat almagy maksat edinýär. Işgärleriň ulanyjy başarnyklary möhüm däl - tikin önümçiligini dolandyrmak programmasynyň ýönekeý interfeýsi, aňsat nawigasiýasy bar we şonuň üçin hem kompýuter tejribesi bolmadyklar üçin hemmeler üçin elýeterlidir. Ulgamda ýeterlik mukdarda ulanyjy gatnaşýar diýlip çaklanylýar; her kimiň hyzmat maglumatlaryna elýeterliligini kesgitlän we öz wezipelerini netijeli ýerine ýetirmek üçin zerur zatlary alýan ýerinde giriş gözegçiligini üpjün edýär.

Tikin önümçiligini dolandyrmak üçin buhgalter awtomatlaşdyryş programmasy, her bir şahsy girişi bellemek we zerur maglumatlary alanyňyzda giriş paroly bilen goramak, şeýle hem awtomatlaşdyryş hasaba alnyşyny hasaba almak ukyby bilen hyzmat maglumatlarynyň gizlinligini goraýar. tikin önümçiligini dolandyrmak üçin maksatnama taýýarlamaga garaşýar. Giriş gözegçiligi ulanyjylaryň şahsy elektron görnüşlerini saklaýandyklaryny, has dogrusy, formalaryň birmeňzeşdigini göz öňünde tutýar, ýöne ulanyjy işde birini kabul eden badyna derrew şahsylaşdyrylýar - girişleri bilen bellik edilýär. Bu görnüşde ýazylan ýerine ýetiriş mukdaryna esaslanyp, egin-eşik dolandyryş programmasy, işleýänleriň hemmesi üçin aýlyk hakyny awtomatiki hasaplaýar. Bu, başgaça aýdylanda, tikin dolandyryşyny hasaba almagyň awtomatlaşdyryş maksatnamasyna gatnaşmak üçin guramaçylyk soraglary. Geliň, iş meýilnamalaryna bölünen günleriň we sagatlaryň tertibi bolan önümçilik meýilnamasyna gaýdyp geleliň, biziň ýagdaýymyzda ol tikinçilik, tikin we keşde. Dolandyryş programmasynda tikin programmasyny kabul etmek üçin sargyt binýady döredilýär, bu ýerde operator nämäniň tikilmelidigi, näçeräk, haýsy seneden maglumatlary ýerleşdirýär. Tikin önümçiligini dolandyrmak programmasy buýrugyň bir mukdarda önümi öz içine almaýandygyny, ýöne köp ýa-da az mukdarda bolandygyny göz öňünde tutýar.

Sargyt ýerleşdirilende, programma bu hakda jikme-jik maglumat alýar - ady, matasy, esbaplary, mukdary we möhleti. Bu wariantlaryň hemmesi, dolandyryş meýilnamasyna girizilen senagat resminamalaryna laýyklykda amala aşyryljak amallaryň sanyna, harytlaryň we esbaplaryň sarp edilişine görä jikme-jik kesgitlenýär. Buýrugy kabul eden operatoryň boýagynyň zerurlygy ýok - egin-eşik önümçiligini dolandyrmak programmasynyň özi, islendik önümiň tikilmeginiň jikme-jik beýanyny, şol sanda haryt sarp edilişini öz içine alýan maglumat bazasyny ulanyp, zerur bellikleri goýýar. Bir söz bilen aýdylanda, anketa kabul edildi, bahasy kesgitlenildi we iş üçin sargyt kabul edildi. Tassyklanylandan soň, bu baradaky maglumatlar awtomatiki usulda önümçilik meýilnamasyna ýa-da iş tertibine iberilýär. Oňa tikin standartlaryna laýyklykda derejelere bölünen sargyt goýmak bilen, kadalaşdyryjy we maglumat bazasyndan belli bolan iş möhletlerine laýyklykda awtomatiki paýlanarys.

Guramaňyza kompaniýa proseslerine gözegçilik etmäge, şeýle hem müşderiler bilen iň oňat hyzmatdaşlygy üpjün etmäge mümkinçilik berýän multimodal gural gerek. Bu siziň kompaniýaňyzda nädip durmuşa geçirilip bilner? Kompaniýanyňyzyň işini optimallaşdyrmak üçin köp gurallary bolan USU-Soft bilen hiç zat mümkin däl. Programma işgärleriňize, önümçilik sikllerine, aýlyk haklaryňyza we ammarlaryňyzyň paýnamalaryna gözegçilik edýär. Işewür guramalar barada aýdanymyzda, häkimiýet tarapyndan talap edilýän käbir resminama hasabatlaryny döretmeli bolýandyklary mälimdir. Adam köplenç şeýle resminamalary taýýarlamakda gaty köp kynçylyklara duçar bolýar. Mundan başga-da, olary adaty usulda - adamlar tarapyndan ýerine ýetirmek üçin gaty köp wagt gerek. USU-Softumşak ulgam bilen hemme zat has ýönekeý, sebäbi has çalt ukyply. Gerek zat, sazlamalar modulynda zerur düzedişleri saýlamakdyr. Netijede, zerur hasabaty islän wagtyňyz alarsyňyz ýa-da hasabatlary yzygiderli taýýarlap bilersiňiz.