Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Geýim tikinçisi üçin maksatnama

Geýim tikinçisi üçin maksatnama • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Geýim tikinçisi üçin maksatnama
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Geýim tikinçisi üçin programma satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Customörite eşik hasaba alyş programmasy amaly tertipde netijeli işlemeli. Şeýle programma üpjünçiligini göçürip almak üçin USU-Soft ulgamynda işleýän programmistler toparyna ýüz tutuň. Çeýe egin-eşik tikin programmasy, müşderileriň köp mukdaryny çalt çözmäge we haýyşlary optimal we ýalňyşsyz işlemäge kömek edýär. Maglumatlary gaýtadan işlemegiň kompýuter usullary programmanyň çalt we nädogry işlemegine mümkinçilik berýär. Kompýuter maglumatlary gaýtadan işlemegiň usullarynyň ulanylmagy sebäpli programma üpjünçiligi bazarda mutlak liderdir. Bu programma, belli bäsdeşlik salgytlaryndan ýokarydyr, sebäbi programmalary döretmekde iň ösen maglumat tehnologiýasyny ulanýarys. Egin-eşik tikmek programmasynyň köp peýdaly funksiýalary bar. Programmany kompýuterleriňize guranyňyzdan soň, iş karzyna gözegçilik edip bilersiňiz. Gatnaşmagyň derejesine gözegçilik etmek üçin işgärleriň giriş kartalaryny ulanyň. Bu kartoçkalaryň kömegi bilen ýörite kodlar ulanylýan ygtyýarnama prosesini başdan geçirýärler.

Skaner kodlary paýlaýar we maglumatlary programma üpjünçiligi maglumatlar bazasynda awtomatiki saklaýar. Geljekde resmi ygtyýarlyklara sezewar bolan adamlar maglumatlary görüp we indiki näme etmelidigini çözüp bilerler. Oteliňizdäki eşikler, programmany ulansaňyzam dogry we hiç hili kynçylyksyz tikilýär. Egin-eşikleriňizi düzmek üçin özleşdiriş programmasyndan peýdalanyň, şonda ähli eşikleri dogry dolandyryp bilersiňiz. Myhmanlaryň we işgärleriň gözegçiligi awtomatlaşdyrylan setirlerde bolup, bazardaky esasy garşydaşlaryndan şübhesiz artykmaçlyk berýär. Bu jogap beriji programma islendik gurama diýen ýaly laýyk gelýär. Mundan başga-da, egin-eşik tikinçisini dolandyrmak programmasy önümçilik prosesleriniň ähli toplumyny çäklendirmesiz çalt çözýär. Kompaniýa egin-eşik we tikinçilik bilen meşgullanýan bolsa, oňa ýörite tikinçilik programmasy gerek. Şeýle ulgam USU-Soft tarapyndan döredildi. Mundan başga-da, toparymyzyň programmasy ajaýyp takyklyk bilen işleýär we hasaplaýyş usullaryny ulanyp gelýän maglumat akymlaryny işleýär.

Hil / baha gatnaşygy nukdaýnazaryndan USU-Softumşak tikin dolandyryş ulgamyndan has köp ulanylýan önüm tapmagyňyz gaty ähtimal. Bahasy we hili taýdan iň täze tehnologiýalary ulanmak we gowy optimizasiýa sebäpli programma üpjünçiligi mutlak liderdir. Ajaýyp funksional mazmuna eýe bolýarsyňyz we şol bir wagtyň özünde, şahsy awtomatlaşdyryş geýim programmasy islendik şahsy kompýuterde diýen ýaly gurnalyp bilner. Şahsy kompýuterler ahlak taýdan köne bolsa-da, bu awtomatlaşdyrmak üçin ýörite eşik programmasyny gurmakdan ýüz öwürmäge sebäp däl. Munuň tersine, ýöriteleşdirilen programmamyz gysga şertlerde işläp biler. Ulgam bloklary ahlak taýdan köne bolup biler, bu mesele däl. Egin-eşikleri özleşdirmek programmasynyň ýerine ýetirilişi rekord goýýar we bazardaky esasy bäsdeşlerinden aýdyň artykmaçlygy berýär. Bar bolan diňleýjilere gözegçilik ediň we ýükleri jaýyň içinde dogry paýlaň. Bu tikinçilik dükanynyň çeýe ulanylmagyna kömek edýär.

Maglumat maksatly paýlanan demo wersiýasyny göçürip alyp bilersiňiz, şol bir wagtyň özünde täjirçilik ekspluatasiýasy doly ýok. Egin-eşik tikin programmasyny guruň we bu görnüşli programma üpjünçiligine girizen amatly interfeýsi ulanyň. Açylýan maslahatlar, programmanyň esasy funksiýalaryna çalt öwrenişmäge kömek edýär, bu gaty amatly. Egin-eşik tikin programmasyny önümçilik prosesine hödürläň, soň bolsa işleýiş ýörelgesini özleşdirmek aňsat. Egin-eşik tikmegi awtomatlaşdyryş programmasy, kompaniýanyňyzyň ähli ugurlarynda meseleleriň ýerine ýetirilişi barada doly many görkezip bilmez. Bu, programmada işläp, kompaniýanyňyzyň gündelik işleriniň ähli ugurlarynda üstünlik gazanandygyny görüp bilersiňiz. Programma, dürli wakalaryň kömegi bilen müşderilere has köp satyn almaga mümkinçilik berýär - mysal üçin arzanladyşlar we ş.m. Dogry, degişli hünärmenleriň kömegine mätäç wagtyňyz ýagdaý ýüze çykyp biler. Bu ýagdaýda USU-Softumşak topary tehniki goldaw berýär we islendik meseläňizi satyp biler. Guramamyzyň programmistleri wagt we pul tygşytlamak bilen hemme zady uzakdan edip bilerler. Size amatly bolan islendik aragatnaşyk usuly bilen biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz. Işiňiz bilen iş salyşmak, ikiňiziňem peýdaly bolup biljek zat!

Egin-eşik tikýän guramalaryň gözegçilik astynda saklamak üçin gaty köp işi bar (sargytlaryň gutarandygyny aýtmak üçin müşderiler bilen habarlaşyp wagt ýitirmek - bu ýagdaýda müşderileriň özlerine jaň etmegini isläp bilerler we bu gaty ýerliksiz hasaplanýar) . Bu, adamlaryň işini sagat ýaly işleýän USU-Soft programmasynyň zerurlygyny görýändigine sebäp bolýar. Netijede, döredijiligiň we adamyň özara gatnaşygynyň çäginde has çylşyrymly bir zady sarp etmek üçin işgärleriňize wagt tygşytlaýarsyňyz. Munuň beýlekileriň öňünde moda we progressiw bolmak bilen hiç hili baglanyşygynyň ýokdugyny boýun almalydyrys. Bu ýerde esasy hil rahatlykdyr. Programmany ulanmak kararyna geleniňizde muny göz öňünde tutuň. Gowy netijelere ýetmek isleseňiz - USU-Soft ulgamy bilen ýerine ýetiriň!