Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Egin-eşik tikmegi dolandyrmak üçin maksatnama

Egin-eşik tikmegi dolandyrmak üçin maksatnama • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Egin-eşik tikmegi dolandyrmak üçin maksatnama
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Programmany satyn alyň

Programmany satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

USU-Soft ulgamy hünärmenleri tarapyndan döredilen egin-eşik tikmegi dolandyrmagy awtomatlaşdyrmak programmasy, önümçilik meseleleriniň ähli toplumyny çalt we ýalňyşsyz ýerine ýetirmäge kömek edýär. Kompýuterleşdirilen hasaplama usullary bilen işleýän iň oňat programma üpjünçiligini ulananyňyzda bu hakykata öwrülýär. Bu, hasap-faktura awtomatlaşdyryş programmasynyň täsirli mukdarda maglumat işlemeli bolanda-da ýalňyşlyk goýbermeýändigini aňladýar. Allhli hasaplamalar kemsiz ýerine ýetirilýär, bu siziň kompaniýanyňyzyň özüne ýüz tutýan müşderileriň wepalylyk derejesini ýokarlandyryp biljekdigini aňladýar. Tejribeli hünärmenlerimiz tarapyndan döredilen egin-eşik tikmegi dolandyrmagy awtomatlaşdyrmak programmasy size çalt işlemäge we ýalňyşlyklardan gaça durmaga kömek edýär. Kompýuteriň takyklygy bilen işläp bilersiňiz, sebäbi programmanyň özi dürli býurokratik gündelik meseleleriň tutuş toplumyny ýerine ýetirýär. Erkin işgärleriň çeşmeleri, örän amatly bolan islendik iş ugruna paýlanyp bilner. Şeýle ösen gurallary bolmadyk garşydaşlardan şübhesiz artykmaçlygyňyz bar. Şonuň üçin howlukmaň we USU-nyň egin-eşik tikin dolandyryş dolandyryş programmasyny guruň. Onuň kömegi bilen az çykdajylar bilen ep-esli üstünlik gazanyp bolýar. Galyberse-de, gaty amatly mukdarda egin-eşik tikmek awtomatlaşdyryş programmasyny satyn alyp bilersiňiz.

Bahany arzanladyk, sebäbi iş amallaryny awtomatlaşdyrmak üçin çylşyrymly çözgütleri döretmek üçin uniwersal ulgamlary ulanýarys. Uniwersitet bize zähmet çykdajylaryny we amaly taýýarlamakda maliýe çykdajylaryny azaltmak görnüşinde belli bir mukdarda bonus berýär. USU-Soft-dan egin-eşik tikmegi dolandyrmak programmasyny ulanyň we bäsdeşleriňiz bilen söweşde ynamly ýeňiş gazanmak üçin ähli mümkinçilikleriňiz bar. Işgärleriň gatnaşygyny, hünärmenlerimiziň egin-eşik tikmegi dolandyrmak maksatnamasyna goşýan aýratyn wariantlary bilen gözegçilik edip bolýar. “USU-Soft” -yň ösen tikinlere gözegçilik programmasy bilen, kompaniýada bolup geçýän amallary dolandyrmak bilen iş salyşyp bilersiňiz. Bu, ýalňyşlyklaryň sanynyň azalýandygyny we alnan maglumat materiallarynyň esasynda has çalt hereket edip biljekdigiňizi aňladýar. Programma kompýuter takyklygy bilen işleri ýerine ýetirýär, bu nätakyklyklaryň sanyny iň az derejede azaldyp biljekdigini aňladýar. Işgärleriňiz we müşderileriňiz kanagatlanýarlar, bu edaranyň býudjetindäki girdejilere gaty oňyn täsir edýär.

Dolandyryşa dogry üns berseňiz, tikinçilikde ikinji orunda durarsyňyz. Öňdebaryjy egin-eşik tikmek programmamyzdan peýdalanyň we bazardaky iň üstünlikli telekeçi boluň. Bahasy we hili USU-Soft eşiklerini tikmek programmasyna gabat gelýän has oňaýly önüm tapmak kyn, meňzeşlerinden has gowy. Bu edaranyň zerurlyklaryny doly öz içine alýan köpugurly ulgam. Islendik başga programma üpjünçiligini ulanmak zerurlygyny aradan aýyryň. USU-Soft tarapyndan ulanylýan önümçilik işleri, garşydaşlaryndan has artykmaçlyk berýär. Indi minimal çykdajylar we bazara arzan bahalar bilen öz programma görnüşlerimizi döredip bileris.

Dolandyryş programmasyny ulansaňyz, ony almak üçin goýlan maýa gaty çalt töleýär. Aslynda, programma dolandyrylanda dolandyryş täze derejä çykýar we derrew dogry karar bermäge mümkinçilik berýän degişli maglumat materiallaryna eýe bolýar. Programma özbaşdak maglumat ýygnaýar we hasabatyň wizual görnüşine birleşdirýär. USU-Soft-yň egin-eşik tikin dolandyryş ulgamy iň ösen ýygnamak we seljeriş usullaryny ulanýar we bu ösen programma üpjünçiligini ulanmakda kompaniýa şübhesiz artykmaçlyk berýär. Programmany ulanyň we tikin dolandyryşy täze derejä ýetýär. Egin-eşik kesýän we tikýän işçileriň hemmesine gözegçilik edip bilersiňiz. Bu, hünärmenleriň gowy ösen programma bilen üpjün edýän kompaniýasyna hormat goýjakdygyny aňladýar.

USU-Soft ulanmak we ähli bäsdeşleriňizden ýokary bolmak akylly pikirdir! Ammarlaryňyzyň işini yzygiderli seljerseňiz, önümçiligi öňünden meýilleşdirmek üçin uzak möhletli mümkinçilik berip bilmez. Programma, haçan-da muny ýerine ýetirmegiň wagtynyň gelendigini bilmeseňizem, täze sargyt etmeli wagtyňyzy aýdýar. USU-Soft programmistleri programmany guramaňyzyň işleýän kompýuterlerine mugt gurýarlar. Mundan başga-da, size programma üpjünçiliginde işlemek üçin okuw hödürlemäge taýýardyrys - mugt. Programmany öwrenmek prosesiniň aňsatdygyny bellemelidiris.

Mälim bolşy ýaly - üstünlikli iş üçin her gün täze müşderileri özüne çekmek möhümdir. Diňe bu däl - könelerini saklamak we önümleriňizi hasam halamagyna ýol bermek. Şeýle-de bolsa, CRM ulgamy bolmazdan etmegiň gaty kyndygyny hem goşmaly. Biziň hödürleýän programma aslynda size hödürleýän programma üpjünçiligimize birleşdirilen CRM ulgamy. Egin-eşikleriň guralyşyna ýokary hilli gözegçilik etmek üçin ammarlaryňyza we bu ýerde saklanýan materiallara gözegçilik etmek gaty möhümdir. Programma muny iň az mukdarda tygşytlamak arkaly edip biler. Programmanyň kömegi bilen, hemme zady jikme-jik düşündirýän wideo görmegi teklip edýän köp mümkinçilik bar.