Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Tikin dükanyny dolandyrmak üçin maksatnama

Tikin dükanyny dolandyrmak üçin maksatnama • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Tikin dükanyny dolandyrmak üçin maksatnama
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Tikin dükanyny dolandyrmak üçin programma satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Mugt tikinçilik dükanyny dolandyrmak programmasy, eger bar bolsa, tikin kärhanalarynyň eýelerine uly isleg döreder. Youöne ýokary hilli programma döretmek üçin ökde hünärli işgärleriň we maliýe maýa goýumlarynyň zerurdygyny siziň bilen düşünýäris. Galyberse-de, harytlaryňyzy mugt hödürlänok, şeýlemi? Hiç kim köp zähmet, awtor tejribesi we maliýe çeşmeleri talap eden zady bermeýär. Internetde kynçylyk döredýän birinden başga hiç wagt mugt zat tapyp bilmersiňiz: ýa-da wiruslaryň aslynda gizlenýän maskasynyň arkasynda şeýle programma üpjünçiligini göçürip alýarsyňyz, ýa-da diňe göçürip almak mugt we gurnama wagtynda Çäkli işlemek we tölegli wariantlar görnüşinde garaşýanlar üçin köp garaşylmadyk ýagdaý bar. Käbir öndürijiler elmydama gaty gysga demo wersiýasyny ulanmagy teklip edýärler. Dükanlary dolandyrmak programmamyz barada aýdanymyzda, tikinçilik dükanyny dolandyrmak programmasynyň ähli mümkinçiliklerini görkezmeli demo wersiýasyny göçürip alandygymyzy bellemelidiris. Mümkin bolan müşderini mugt peýnir bilen aldamaýarys, ýöne tikin dükany dolandyryş programmasynyň ähli işleýşine hakykatdanam baha bermegiňizi isleýäris we muny ýerine ýetirmek üçin size bir aý wagt bereris.

Mundan başga-da, dolandyryş programmasyny satyn almagyň şertleri düýbünden aç-açan: hil we subut edilen programma üpjünçiligi üçin we aýlyk tölegler ýaly gizlin şertler üçin bir gezek töleýärsiňiz. Additionalhli goşmaça çykdajylar diňe belli bir funksiýany (ykjam programma ýa-da töleg terminallaryny birikdirmek) satyn almak üçin işläp düzüjilerimiz bilen habarlaşsaňyz we diňe zerur bolsa öwezini dolýar. Dükanlara gözegçilik programmasyny goldamak üçin hiç hili töleg tölemeýäris. Programma islendik derejedäki ulanyjylara gönükdirilendir we ulanmak aňsat, şonuň üçin ýörite (hatda has köp tölegli) okuw hem bermeýär. Hünärmenlerimiz, gurnamaga ýol görkezmekden, maslahat bermekden we size kömek etmekden hoşal. Tikin dükany programmasynda, tikin dükanyna dolandyryşyň iň amatly toplumyny goşduk, şonuň üçin goşmaça programmalara we amaly programmalara ýüz tutmagyň zerurlygy ýok. Diňe bir dolandyryş programmasynda işläň, sebäbi mümkinçilikleri çäksiz.

Programma, şübhesiz, tikinçilik dükanyndaky buhgalteriýa guramasynyň kömegi bilen işiňizi täze, has ýokary derejä çykarmaga kömek edýär. Amallary awtomatlaşdyrmak işiň ähli derejelerine täsir edýär we sargytlar bilen has netijeli işlemäge, ähli önümçilik suratyny görmäge, üpjün edijiler we müşderiler bilen öndürijilikli gatnaşygy ýola goýmaga, müşderi bazasyny giňeltmäge we optimizirlemäge, materiallaryň we taýýar önümleriň ýazgylaryny ýöretmäge, öndürijilige täsir etmäge mümkinçilik berýär. işgärler, studiýanyň girdejiligini, marketing işleriniň netijeliligini derňäň. Dolandyryş programmasyny satyn alanyňyzda, özboluşly gurallaryň ulanylyş möhleti üçin size hiç hili çykdajy etmejekdigini, şeýle hem hünärmenlerimiziň goldawyny, tehniki hyzmatyny we yzygiderli täzelenmelerini kepillendirýäris. Booköriteleşdirilen buhgalter programmasy, tikinçilik ussahanasynda dolandyryşy doly awtomatlaşdyrmaga, işgärleriň işini tertipleşdirmäge, netijeliligini ýokarlandyrmaga, müşderiler bilen gatnaşygy gowulaşdyrmaga we kompaniýanyň girdejiligini ýokarlandyrmaga kömek edýär.

Tikin dükanyny işletmek iň ýokary derejede edilmeli zat. Munuň sebäbi tikinçilik dükanynda möhüm netijeleri gazanmak zerur diýen pikirde durýar. Ulgam programmaňyzyň işiniň ähli ugurlaryna gözegçilik edýär. Bu başgaça bolup biler - pul hasaby, şeýle hem işgärleriň buhgalteriýasy we başgalar. Dolandyryşy we öndürijiligi gazanmagyň bir usuly. Nagt puluňyzyň hasabyny iň oňat görnüşde saklamak isleseňiz, ähli hereketlere we amallara yzygiderli gözegçilik etmeli. Dogrusy, programma bilen zerur bolanda maliýe serişdeleriňizi göçürip bilersiňiz. Programma çalt we takyk. Şeýlelik bilen, oňat sarp etmek iň oňat görnüşde üpjün edilýär. Programmanyň ammaryň hasaba alnyşyna gözegçilik edip biljekdigini ýa-da ýokdugyny bilmeli bolsaňyz, programma üpjünçiliginiň size şol ýerde saklanylýan materiallaryň mukdaryny habar berýändigini we zerur bolsa täze sargytlar berýändigini habar bermäge şatdyrys. Bu, guramaňyzy we önümçilik siklleriňizi hiç wagt duruzmaga mümkinçilik berýär.

Işgärleriňiziň işine degişli ähli amallar bilen tanyş boljak gural döretmegi başardyk. Theeri gelende aýtsak, olara öz parollaryny we girişlerini berýärsiňiz, bu bolsa gönüden-göni tabşyryklaryny ýerine ýetirmek üçin zerur maglumatlary derňemäge mümkinçilik berýär. Indi ýok, az däl. Diýmek, ýalňyşlyk ýüze çykanda - kimiň muny edendigini bilýärsiňiz we ýagdaý beýle kyn bolmadyk ýagdaýynda ony düzetmek üçin netijeleri yzarlap bilersiňiz. Möhüm hasaplanylýandygy sebäpli, köp adam bu aýratynlygy näsazlyklary düzetmek we utandyryjy ýagdaýlar üçin peýdaly hasaplaýar. Käwagt häzirki bazaryň şertlerinde basyp bolmajakdygyny aýdyp bolar. Müşderileri özüne çekmek we guramaňyzdaky müşderileriň sanyny köpeltmegi kynlaşdyrmak üçin hemme zady edýän bäsdeşler gaty köp. Şeýle-de bolsa, USU-Soft size kömek edýär we müşderileri çekmek prosesini we guramaçylyk ösüşiniň dogry ugruny ýeňilleşdirýär.