Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Tikin önümçiligine gözegçilik etmek maksatnamasy

Tikin önümçiligine gözegçilik etmek maksatnamasy • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Tikin önümçiligine gözegçilik etmek maksatnamasy
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Programmany satyn alyň

Programmany satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Egin-eşik önümçiligine gözegçilik etmek üçin buhgalteriýa programmasy, kiçi studiýa bolsun ýa-da dürli sebitlerde köp şahamçasy bolan uly egin-eşik öndürýän gurama bolsun, egin-eşik önümçiligine gözegçilik etmegi awtomatlaşdyrmak üçin amatly programma üpjünçiligi. Programmirlemezden, häzirki zaman, çalt üýtgeýän dünýäde üstünlikleriň üstünde durmak mümkin däl. Awtomatiki hasaba alyş, ähli tikin önümçiliginiň işine gözegçilik edýän ulgamda bolup geçýär. Önümçilik gözegçiligini tikmek üçin USU-Soft buhgalteriýa programmasy, egin-eşik taýýarlamak işine, işiňiziň ähli ugurlaryna gözegçilik etmäge kömek edýär. Netijede, Şweýsariýa sagadyndan has gowy işleýän işewürlik alarsyňyz. Tikin önümçiligine gözegçilik programmasynda kompaniýa tarapyndan öndürilen önümleriň maglumatlar binýady bar. Müşderi bilen gürleşýän wagtyňyz, olara islendik önümi görkezmäge mümkinçilik bar. Sargyt kabul edilende, studiýanyň keşbini gowulaşdyrmaga goşant goşýan müşderiniň isleglerini göz öňünde tutup bilersiňiz. Önümçilik dolandyryş maksatnamasy tehnologiki prosesiň tapgyrlaryna gözegçilik edýär. Tikin önümçiliginde önümçilik tapgyrlara bölünýär: matany saýlamak, müşderini ölçemek we kesmek, ulanmak, gurnamak, soňky tikin. Sargytyň ýerine ýetiriliş derejesine baglylykda sargyt kompýuteriň monitorynda dürli reňklere boýalýar. Bu gözegçilik usullarynyň biridir.

Birnäçe işgär bir wagtyň özünde ösen tikin önümçiligine gözegçilik programmasyny, direktor, buhgalter ýa-da tikinçi ulanyp biler. Ulanyjy hasaplary döredilende, girişler, parollar we giriş derejesi düzülýär. Direktoryň maglumata doly ygtyýary bar, ýöne tikinçi üpjün edijileriň aragatnaşyk maglumatlaryny bilmeli däl - giriş çäklidir. Ulanyjy profillerine giriş ýerli ulgam arkaly gurnalyp bilner, ýöne uly bir kompaniýa ýagdaýynda aragatnaşyk internet arkaly amala aşyrylýar. Studiýaňyzy dolandyrýan ösen programmanyň esasy penjiri gaty ýönekeý. Bu penjirede diňe üç zat bar: modullar, kataloglar we hasabatlar. Üznüksiz işiň dowamynda modullar zerurdyr. Programmany dogry gurmak üçin direktoriýalar döredilýär. Olar siziň gyzyklanmalaryňyza ýa-da tikin önümçiligiňiziň şahsyýetine uýgunlaşdyryldy. Hasabatlar, islendik döwürde işiň netijelerini seljermäge we gözegçilikde saklamaga kömek edýär. Hasabat bukjasynyň kömegi bilen dolandyryjy islän wagtyňyz internetde islendik görnüşli hasabaty çap edip ýa-da iberip biler. Mysal üçin, talaplar hakda. Kataloglar kiçi bölüminde pul bukjasy bar. Programmanyň bu elementini ulanyp, tikin önümçiliginiň müdiri ýa-da eýesi maliýe sazlamalaryny - walýuta görnüşini, töleg usullaryny, baha sanawlaryny düzüp biler. Tikin önümçiligiňize gözegçilik edýän USU-Soft programmasynda müşderileriň dürli isleglerini göz öňünde tutup bilersiňiz, kompaniýanyňyz barada öwrenen ýerlerinden maglumatlary ýazyp bilersiňiz.

Bu maglumatlar täsirli mahabatlary başlamaga kömek edýär. Bu hasabatyň kömegi bilen, tikin önümleriňiziň mynasyp marketingini doly düzýärsiňiz we dolandyrýarsyňyz. Programmanyň gözegçilik etmeli esasy zady ammar bukjasynda. Bu ýerde taýýar we sargyt edilen önümleriň ähli sanawyny tapyp bilersiňiz. Sarp edilýän zatlaryň we esbaplaryň ähli hereketleri bu ýerde bellik edilýär. Suratlar düşnükli bolmak üçin tikin önümçiligine gözegçilik programmasyna ýüklenip bilner. Sahypanyň aşagynda egin-eşik dolandyryş programmasynyň synag wersiýasyny göçürip almak üçin baglanyşyk taparsyňyz. Demo wersiýasy esasy wersiýadaky ähli aýratynlyklary ýerine ýetirmeýär. Threeöne üç hepdäniň içinde tikin önümçiligiňize gözegçilik etmegiň has aňsatdygyna düşünip bilersiňiz. Islegleriňiz ýa-da teklipleriňiz bar bolsa, tehniki goldaw bilen habarlaşyp, USU-Soft programmasyna zerur funksiýalary goşup bilersiňiz. Ösen USU-Soft programmasy köp sanly funksional çeşmeleri öz içine alýar!

Programmanyň ygtybarlylygyna şübhelenýän bolsa, programmanyň demo wersiýasynyň kömegi bilen, aýratynlyklaryny guramaňyzdaky peýdalylygy taýdan barlaň. Ulgamy göçürip almak üçin diňe bize e-poçta iberiň ýa-da yzarlaň. Aýratynlyklaryny we hödürleýän mümkinçilikleriniň gerimini göreniňizden soň, programma üpjünçiliginiň ygtybarlydygyna arkaýyn bolarsyňyz. Teklip edýän önümimiz barada pikir almak üçin aýratynlyklary öwrenmek üçin birnäçe hepde ýeterlikdir.

Işgärleriňiz barada aýdylanda bolsa, olaryň her biri dolandyryş programmasynda işlemek üçin parol alýar. Giriş hukugynyň bölünmegi sebäpli, diňe jogapkärçilik çekýän wezipeleriň çäginde işi üçin zerur maglumatlary alyp bilýär. Şeýle düzgüni girizmegiň sebäbi maglumatlary goramakdyr. Käbir ýa-da bir işgäre doly ygtyýarlyk berilip bilner. Bu adam ähli maglumatlary dolandyrar we dürli hasabat resminamalarynyň netijelerini seljerer we bu maglumatlaryň netijelerine esaslanýan ösüş ýoluny saýlar. Her resminama guramaňyzyň nyşany berilip bilner. Mundan başga-da, ulgam işiň tizligini çaltlaşdyrýan islendik enjamyňyza (printer, kassa ýazgysy we skaner) birikdirilip bilner. Önümleriňizi satýan dükanyň eýesi bolsaňyz we müşderiler bilen aragatnaşyk saklasaňyz bu dogry.