Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Ateli dolandyryşy üçin maksatnama

Ateli dolandyryşy üçin maksatnama • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Ateli dolandyryşy üçin maksatnama
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Programmany satyn alyň

Programmany satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Täze “USU-Soft” ulgamy hödürlendi. “Atelier” dolandyryş programmasy egin-eşikleri dikeltmek ussahanalarynda, aýakgap we egin-eşik tikýän zawodlarda, söwda we beýleki önümçilik kompaniýalarynda dolandyryşyň aýratyn nusgasydyr. Önümçilikde buhgalteriýa, studiýany dolandyrmagyň ýörite programmasyz meýilleşdirilen ritmleri tertiplemek we uýgunlaşdyrmak kyn iş. Studiýadaky studiýa gözegçilik buhgalteriýa programmasy size awtomatlaşdyrmagy we prosesi dolandyrmagy hödürleýär, ähli prosesiň nuanslary göz öňünde tutulýar, müşderi saparyndan başlap, taýýar önümleri eltýänçä tutuş sikl öz içine alýar. Studiýa üçin dolandyryş programmasyny açanyňyzda, dürli funksiýalar we köp sanly dolandyryş opsiýalary bilen ulanyjy üçin amatly interfeýs sizi garşylaýar. Interfeýsiň rus dilindäki görnüşini aňsatlyk bilen başga dile öwrüp bilersiňiz. Işgärleri konfigurasiýalarda taýýarlamak üçin ýörite mugallymy çagyrmagyň zerurlygy ýok. Ulgam elýeterli dolandyryş funksiýalary bolan ýönekeý ulanyjylar üçin işlenip düzüldi. Her bir ulanyjy, geljekde beýleki hünärmenleriň modullarynda resminamalaryň nädogry çap edilmeginiň öňüni almaga, şeýle hem, iş gözegçiliginiň intellektual maglumatlaryny goramaga kömek edýän hünär ugurlary boýunça maýyplyk hukugyna eýe bolýar. Önümçilik proseslerine girmek, iş we maliýe dolandyryjylary üçin düzülendir.

Studiýa dolandyryş programmasynyň stasionar wersiýasyna esaslanyp, ykjam wersiýa işlenip düzüldi we üstünlikli işleýär. Öýde, ýolda ýa-da iş saparyndaky ýolbaşçylar we işgärler bir studiýa dolandyryş programmasynda bir wagtyň özünde birnäçe hünärmen üçin bir resminama bilen işläp bilerler. Studiýanyň buhgalteriýa programmasynyň sinhronlaşmagy we gözegçiligi hakyky wagtda amala aşyrylýar. Studiýa dolandyryş programmasynyň dolandyryşy, kompaniýanyň birnäçe şahamçalarynda işlemäge we ähli maglumatlary ýeke-täk iş mehanizmine tertipleşdirmäge mümkinçilik berýär. Bu funksiýa, dürli ýurtlarda önümçilik sikline gözegçilik etmäge, dürli pudaklaryň jikme-jik funksiýalaryny saklamaga we kompaniýanyň önümçilik tehnologiýalaryna täze täzelenmeleri girizmäge mümkinçilik berýär. Öndürijiler önümçilik işiniň ähli taraplaryny göz öňünde tutup, ussahanany awtomatlaşdyrmak maksatnamasyna çalt başlangyç ulgamy girizildi. Öňki maglumatlar bazasyndan maglumatlary dürli programma formatlarynda ýüklemek üçin mümkinçilikler bar. El bilen neşir etmekden gaça durýarsyňyz we satyn alnan ilkinji günden başlap işläp başlaýarsyňyz.

Ordershli sargytlar we müşderi saparlary meýilnama modulyna amatly girizilip bilner. Modula girizilen maglumatlar saklanýar we beýleki resminamalary döretmek üçin esas bolup durýar. Müşderiniň saparlarynyň meýilnamasyny meýilleşdirijide saklap bilersiňiz; önümçiligi meýilleşdirmegi, bölekleri çalyşmagy, gurnamagy we tabşyrmagy ýerine ýetirýär. Maglumat bazasy sapar barada habar berýär we senäni, wagty we maksady ýatladýar. Studiýany awtomatlaşdyrmak programmasy studiýa gözegçilik edýär we iş üçin zerur resminamalary awtomatlaşdyrýar. Sargytlar, baha sanawlary, şertnamalar ajaýyp logo bilen işlenip düzülýär. Sargyt ýerine ýetirilenden soň, bahany hasaplamak üçin awtomatiki usulda resminama döredýärsiňiz we atelier awtomatlaşdyryş programmasy sargyt we baha sanawy esasynda ulanylýan materialy hasaplaýar, önümi tikmek üçin ammardan ýazýar, töleg mukdaryny görkezýär işgärler sarp edilen wagt üçin, önümçilik enjamlarynyň we elektrik energiýasynyň könelmegini hasaplaýarlar we bahany taýýarlaýarlar we bahanyň ekwiwalentini görkezýärler. Sargytyň bahasyny we parametrlerini tassyklanyňyzdan soň, sarp ediji bilen hyzmat şertnamasyny döredýärsiňiz, programmanyň özi müşderiniň maglumatlary, önümiň bahasy we töleg şertlerini doldurýar.

Studiýada dolandyryş programmasyny üpjün etmegiň ähli prosesi az wagt talap edýär; paýhasly işgärler bilen müşderileriň sanyny köpeldýärsiňiz. Programma üpjünçiligimiz aýratyn bir zat edýär. Activitieshli çäreleriň ýalňyşsyz ýerine ýetirilmegini üpjün etmek üçin awtomatlaşdyrylan kömekçi bilen işlemegiň hökmany we amatlydygyny size gaýtalaýarys. Dogrymy aýtsam, bu iş üçin işgärleri ulanmak iş däl. Emma bu ýagdaýda käbir kemçiliklere taýyn boluň. Mysal üçin, adamlar iň tejribeli işçiler bolsa-da ýalňyşlyklardan gaça durup bilmeýärler, sebäbi biz robot däl we käwagt ünsümizi çekýäris. Mundan başga-da, maliýe çykdajylary taýdan täsirli däl. Üýtgeýjiler elmydama birmeňzeşdir: näçe köp iş alsaňyz, ähli işçilere aýlyk haklaryny hasaplamaly we tölemeli bolar. USU-Soft ulgamynyň el bilen hasaplaşyk bilen deňeşdirilende artykmaçlyklarynyň sanawy dowam edip biler. Itöne häzirki wagtda hemme taraplaýyn ýeňiji boljakdygy aýdyň bolmaly! Programma ygtybarlylygy we işiň takyklygy bilen häsiýetlendirilýär. Bu ulgamyň gurlan we iş dolandyryşynda peýdaly kompaniýalaryň köp mysallaryny tapyp bilersiňiz!

Biz bazara täze däl we amaly öndürijiligini nädip üpjün etmelidigini bilýäris. Programmany gurnamak kararyna geleniňizde, ilki bilen programmada haýsy aýratynlyklary görmek isleýändigiňiz barada jikme-jik gürleşýäris. Netijede, ulgamyňyzyň gurama gurmak üçin doly laýykdygyna ynanýarsyňyz.