Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Bir peýdaly kompaniýa üçin maksatnama

Bir peýdaly kompaniýa üçin maksatnama • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Bir peýdaly kompaniýa üçin maksatnama
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Programmany peýdaly kompaniýa üçin satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Housingaşaýyş we jemagat hojalygy pudagy bilen iň yzygiderli birleşmek bulam-bujarlyk: tölegleri bulaşdyrmak, nädogry çykdajylar we hemişelik hasaplamalar. Kompýuter döwründe bu iş üýtgeýär; stereotip geçmişe öwrüldi. Jemgyýetçilik kompaniýalarynyň häzirki zaman dolandyryş programmalary hemme zady tekjelere, has dogrusy bukjalara bölmäge, abonentleriň sanawyny optimizirlemäge we buhgalteriýa işlerini tertipleşdirmäge mümkinçilik berýär. Bu maksat bilen, ýaşaýyş jaý we jemgyýetçilik hyzmatlary pudagynda peýdaly kompaniýalaryň gözegçilik programmalary döredilýär. Olaryň ulanylmagy uzyn okuwy talap etmeýär. Köp ýaşaýyş jaý birleşikleriniň, kooperatiw birleşikleriniň we bu sebitdäki beýleki jemgyýetleriň ýolbaşçylary şeýle programma üpjünçiliginiň ulanylmagynyň guramany dolandyrmagy aňsatlaşdyrýandygyny we bu prosesi has aç-açan edýändigini bellediler. USU peýdaly buhgalteriýa we dolandyryş gözegçilik programmasyny hödürleýär. Programma üpjünçiligi barada näme üýtgeşik zat bar? Itörite kommunal pudagy üçin döredýäris we okuw berýäris. Ulanmaýan aýratynlyklaryňyz üçin pul tölemeli bolmaz.

Hünärmenlerimiz iş gurallaryny taýýarladylar; buhgalteriýa we kompaniýadaky ýaşaýyş jaý we kommunal hyzmatlaryna gözegçilik etmek boýunça hasaplaýyş programmaňyz aýratyn. Kommunal kompaniýa gözegçilik awtomatlaşdyryş optimizasiýasy programmasyny bir wagtyň özünde birnäçe hünärmen ulanyp biler, şonuň üçin suw üpjünçiligi we lagym, ýyladyş ulgamy, gazanlar, energiýa, gaz kompaniýalary, kommunal kompaniýalar we işleýän beýleki bazara gatnaşyjylar ýaly iri guramalar üçin amatlydyr. Bu ugurda. Işgärleriňiziň täze iş görnüşine geçmekde hiç hili kynçylyk çekmezligini üpjün etmek üçin, peýdaly kompaniýalary döredijileriň buhgalter hasabaty we dolandyryş programmasy ýaşaýyş we kommunal kompaniýalary meýilnamalarynda tälim alýar.

Bu ulgamyň ornaşdyrylmagy, uly çykdajylar bolmazdan zähmet öndürijiligini ýokarlandyrýar; okuw bahasyna goşulýar. Görkezmeler we gözegçilik uzakdan hem mümkindir, sebäbi dünýäniň islendik ýerinden internet birikmesi ýeterlikdir. Geolokasiýa ýok. Peýdaly dolandyryş programmasyny Windows esasly islendik kompýuterde, şol sanda noutbukda gurup bilersiňiz. Housingaşaýyş jaý we jemagat hojalygy pudagyndaky gözegçilik programmamyz, her bir ulanyjy tarapyndan ýerine ýetirilen ähli amallar barada maglumatlary saklaýar. Bu faktor tertip-düzgüni ösdürýär we hünärmenleriň jogapkärçiligini ýokarlandyrýar. Olaryň hersiniň öz ulanyjy ady we paroly bolar. Maglumatyň elýeterliligi iş jogapkärçiligine laýyklykda düzülýär we şonuň esasynda kompaniýany dolandyrmak üçin deslapky okuw meýilnamasy hem döredilýär. Köpugurlylyga ünsi jemledik. Bu, diňe bir ýaşaýyş jaý we jemgyýetçilik hyzmatlary üçin buhgalteriýa programmasy däldigini aňladýar. Hasaplamagyň çykdajylaryny we girdeji tarapyny hasaplaýar. Abonentleriň sany hasaba alnanlaryň sany bilen çäklenmeýär. Bu ýerde aýratyn sanawlar düzüp, olary ileri tutup bilersiňiz.

Wagt hasaplamalary goşmaça maglumatlary girizmezden (nyrh kesgitlenen bolsa we aýdan-aý üýtgemese) we ölçeg enjamlarynyň okalyşyny görkezenden soň awtomatiki usulda amala aşyrylýar. Müşderileriň özlerine ýa-da degişli tälim alan buhgalteriýa bölümlerinde işleýän gözegçileriň maglumatlaryna laýyklykda girizilýär. Töleg girdejileri awtomatiki usulda döredilýär we çap edilýär. Mundan başga-da, bu ugurda ulanylýan beýleki resminamalaryň döredilmegini sazlap bilersiňiz. Mysal üçin, bu her çärýek üçin hasabat bolup biler. Kompaniýanyň ýaşaýyş jaý we peýdaly gözegçilik programmasy belli bir döwür üçin ähli maglumatlary jemleýär we ony bir resminama birleşdirýär. Resminamanyň nähili boljakdygyny çözüň. Formaty we dizaýny her aýratyn önümçiligiň zerurlyklaryna uýgunlaşdyryldy.

Şeýle hem dili üýtgedip bilersiňiz. Kompaniýamyzy dolandyrmak programmasynyň eýýäm gurlan şäher unitar kompaniýalarynyň ýolbaşçylary, täze iş görnüşine geçmegiň çalt we päsgelçiliksiz geçirilýändigini, okuwyň degişli derejede gurnalýandygyny aýdýarlar. Ilkinji höwes, “täze başlanlar üçin 1c programma” ýaly bir zady internetden gözlemek bolsa-da, hatda şeýle köp maksatly iş dolandyryş programmasynyň hem uzak okuwsyz ulanylyp bilinjekdigi indi äşgärdir. Peýdaly kompaniýa programmasy köp maksatly peýdaly programma. Specialörite wideony onlaýn mugt tomaşa edip bilersiňiz we USU web sahypasynda mugt demo wersiýasyny göçürip alyp, onuň ähli peýdalaryny görüp bilersiňiz. Önümimiziň demo görnüşinde käbir aýratynlyklaryň çäklidigini ýadyňyzdan çykarmaň. Maslahat almak üçin işgärlerimiz bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris. Bu ugurda başarnykly hünärmenler size önüm hakda gürrüň bermäge we bu ugurda işleýänler üçin okuw geçirmäge şat bolarlar.

Jemgyýetçilik kompaniýalary üçin köp programma bar. Şeýle-de bolsa, olaryň köpüsinde bir möhüm kemçilik bar - olar işleriň maliýe hasabatyny dolandyrmak üçin döredildi. Emma “USU-Soft” ondan has köp zat. Hasapçylyga, dolandyryşa gözegçilik edýän we optimizasiýany, awtomatizasiýany, netijeliligi ýokarlandyrmagy, hil gözegçiligini, işgärlere gözegçilik we ş.m. ýeňilleşdirýän ösen ulgam döretdik. Kompaniýanyň ähli işlerine gözegçilik we gözegçiligi üpjün edýän hakykatdanam ösen ulgam. Bizi saýla, hil saýla!