Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Girişi hasaplamak üçin maksatnama

Girişi hasaplamak üçin maksatnama • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Girişi hasaplamak üçin maksatnama
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Kwitansiýany hasaplamak üçin programma satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Döwrebap şertler, ilat bilen işlemekde aç-açanlygy we amatlylygy üpjün edýän hyzmatlary optimizirlemäge mejbur edýär. Bu maksat bilen, girdejileri hasaplamak üçin ýöriteleşdirilen programma, şol sanda kärende girdejilerini hasaplamak üçin programma ulanylýar. Her bir kiçijik zady göz öňünde tutýar, köp sanly funksional mümkinçiliklere eýe: abonent bazasyny döretmek, awtomatiki hasaplaşyk, köpçülikleýin habarnamalar we ş.m. Peýdalary hasaplamak programmasy, işleriň öndürijiligini we netijeliligini ýokarlandyrmaga mümkinçilik berýär. USU kompaniýasy peýdaly dolandyryş programma üpjünçiligini çykarmakda ýöriteleşendir. Hünärmenlerimiz, bu işiň ähli inçeliklerini we nuanslaryny bilýärler. Size zerur önümi ösdürýärler. Peýdalary hasaplamak üçin programmada size zerur däl goşmaça wariantlar ýok. Býudjet programma üpjünçiligini ulanmak gaty aňsat we ýokary derejede kompýuter sowatlylygy bolmadyk ulanyjy tarapyndan özleşdirilip bilner. Hasaplar awtomatlaşdyrylan; tölegler islendik amatly görnüşde kabul edilýär. Bölümi hasaplamak programmasy hasabat döredip biler we ş.m. Mundan başga-da, ulanyjy analitiki maglumatlara girýär. Kärende girdejilerini hasaplamak programmasy, kompaniýanyň ýakyn hepdelerde we aýlarda işini gurmaga, işgärlere anyk wezipeleri bellemäge we olaryň ýerine ýetirilişine hakyky wagtda gözegçilik etmäge mümkinçilik berýär. Bar bolan maglumatlar bilen kompaniýanyň gowşak taraplaryny görüp, kemçilikleri wagtynda düzedip, hyzmatlaryň hilini düýbünden başga derejä çykaryp bilersiňiz. Belli bir müşderi bilen işleşip ýa-da esasy parametrlere görä toparlara bölüp bilersiňiz: nyrhlar, bergiler we salgylar. Jemgyýetçilik hyzmatlaryndan gelýän girdejileri hasaplamak programmasy diňe bir size we işgärleriňize däl, eýsem sarp edijiler üçinem amatly bolar. Bir adam kärende tölegi bilen gijä galan bolsa, ýeňillikleri hasaplamak programmasy awtomatiki usulda e-poçta, SMS ýa-da Viber arkaly habar iberýär. Reporthli şablonlar we hasabat resminamalarynyň nusgalary programmanyň maglumatlar bazasyna girizildi. Hasabyňyzy, resminamany, faktura ýa-da habarnamany aňsatlyk bilen çap edýär.

Eger işlemäge öwrenişen görnüşiňiz ýok bolsa, goşup bilersiňiz. USU-Soft hünärmenleri bilen habarlaşmak ýeterlikdir. Kärende girdejisini hasaplamak programmasy yzarlamak gaty kyn köp üýtgeýjini öz içine alýar. Bu diňe bir tapawutlandyrylan nyrhlar barada däl; ýeňillikler we subsidiýalar, ülňüler ýa-da kwartiradaky ýaşaýjylaryň sany, jerimeler we başga-da köp aýratynlyklar göz öňünde tutulmalydyr. Adam wagtyny aňsatlyk bilen ýalňyşyp bilýän bolsa, kompýuter bu gözegçiligi alyp bilmeýär. Awtomatlaşdyrmagyň maksady, adamyň işini alyp, ýerine çalyşmak däl-de, ony adam faktorynyň aýgytly rol oýnaýan işine gönükdirmekdir. Demo wersiýasy kärende töleglerini mugt hasaplamak üçin programma hödürleýär. USU web sahypasyndan göçürip alyp bilersiňiz, daşky görnüşine we öndürijiligine, şeýle hem köp funksional aýratynlyklaryna baha berip bilersiňiz. Goşmaça peýdany hasaplamak programmasynyň gysga wideo görkezişi web sahypamyzda hem hödürlenýär. USU ösüş topary, iş borçlaryna çynlakaý çemeleşýär, şonuň üçin müşderiniň isleglerine aşa üns berýäris. Belli bir tablisa, resminama şablony, kömek ýa-da başga bir zat gerek bolsa, programmistler ony programma üpjünçiligiňize aňsatlyk bilen goşup bilerler.

Peýdalary hasaplamak üçin programma ulanmak aňsat. Peýdalary we olaryň aýratynlyklaryny hasaplamak üçin dürli programmalar hakda okanyňyzda beýle sözleri öňem eşiden bolsaňyz gerek. Dogrusy, peýdalarymyzy hasaplamak programmasy barada aýdanymyzda munuň manysyny jikme-jik düşündirmek isledik. Ilki bilen programma üpjünçiligi adamlar we adamlar tarapyndan öndürilýär. Bu tautologiýa, ýöne buýsanýan hakykat. Peýdany hasaplamak üçin programmanyň funksiýalaryny ulanjak guramanyň we işgärleriň hal-ýagdaýy barada pikir edýäris. Göni manyda siziň işgärlerimizi göz öňüne getirýäris we öz-özümize soraýarys: Bu aýratynlyk maňa we guramamyza nähili peýdaly bolar? Bu çemeleşmäniň, ulanyjylar üçin - adamlar üçin amatly boljak peýdany hasaplamak programmalaryny düzmekde möhümdigine ynanýarys. Şuňa meňzeş töleg hasaplaýyş programmalaryny öndürmek bilen meşgullanýan beýleki programmistleriň pikir edýändigine ynanamzok. Şeýle-de bolsa, ulanmagyň aňsatlygy we düşnükli bolmagy bilen baglanyşykly hiç hili oňaýsyzlygy başdan geçirmezligiňizi isleýäris.

Kalkulýator girdejileri çap etmekde hem kömek edýär. Olara näme üçin gerek? Garaz, bu sarp edilen çeşmeleriň mukdary, töleg mukdary we beýleki möhüm maglumatlar girizilen kagyzlaryň sanawy. Jemgyýet we ýaşaýyş jaý hyzmatlarynyň paýlanyşyny üpjün edýän gurama bilen düşünişmezlik ýüze çykan halatynda sarp edijileriň köpüsi hasaplaşyklary saklamagy makul bilýärler. Gurama sarp edijiniň tölemändigini öňe sürýän, ikinjisi bolsa tersine talap edýän ýagdaýlar bolup biler. Muny subut etmegiň ýeke-täk usuly, munuň subutnamasynyň ýokdugy we girdejiler bu ugurda kämildir. Theeri gelende aýtsak, gurama bilen sarp edijileriň arasyndaky şeýle meseleler diňe ýeterlik we ygtybarly buhgalteriýa we dolandyryş programma üpjünçiligi ýok mahaly ýüze çykýar. USU-Soft ýalňyşlyklaryň ýüze çykmagyna ýol bermez we guramany müşderiler bilen gapma-garşylyga çeker!