Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Gapy aragatnaşyk kompaniýasy üçin maksatnama

Gapy aragatnaşyk kompaniýasy üçin maksatnama • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Gapy aragatnaşyk kompaniýasy üçin maksatnama
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Gapy aragatnaşyk kompaniýasy üçin programmany satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Port aragatnaşygyny dolandyrmak aňsat iş däl, sebäbi köp abonent bilen işlemeli. Gapy aragatnaşyk programmamyz size bu meselede ussatlyk bilen kömek eder! Gapy aragatnaşyk kompaniýasynyň buhgalteriýasy köp ýyllap taryhy saklap biler we zerur maglumatlary gözlemek sekuntda amala aşyrylar! Gapy bilen habarlaşmak üçin kompaniýanyň buhgalteriýa we dolandyryş programmasy her debeti we tölegi görkezýär. Kompaniýanyň port aragatnaşyk programmasy köpçülikleýin we şahsy hadysalary hasaba alyp biler; öwürmek hem goldanýar. Costsokary çykdajylar bilen, hatda köp sanly abonent bilen hem ýerine ýetiriş tizligi gaty ýokary. Kompaniýanyň derweze aragatnaşyk programmasy nagt tölegleri we bankyň hasabyny öz içine alýar. Mundan başga-da, banklara elektron görnüşinde beýannama berlende, port aragatnaşygy üçin kompaniýanyň buhgalteriýa we dolandyryş programma üpjünçiligine awtomatiki ýüklenip bilner. Awtomatlaşdyrylan gapy aragatnaşyk kompaniýasynyň gözegçiligi guramaňyza tertibi döretmäge we goldamaga we ähli tehnologiki amallary çaltlaşdyrmaga kömek edýär!

Gapy aragatnaşyk kompaniýasy goşmaça meşhurlyk gazanan gurama. Näme üçin beýle bolýar? Sebäbi, müşderiler üçin öýlerini we durmuşlaryny howpsuz saklamak üçin goşmaça gorag gatlaklaryny almak üçin ajaýyp mümkinçilikdir. Niýetleri näbelli bir nätanyş adama gapyny açman, ýörite enjam bilen gürleşmegiň has ygtybarlydygy bilen ylalaşmalydyrys. Ora-da başga bir sebäp - ýapyk gapydan däl-de, enjam arkaly gürleşmek has amatly. Garaz, artykmaçlyklaryň sanawy giň we her kim şeýle gapylary hususy jaýlarda-da, köp gatly jaýlarda-da gurmagyň gowydygy bilen ylalaşýar. Sebäbi diňe garaşylýan we binanyň içine girmäge rugsat berlen adamlar girelge jaýlaryna girip bilerler. Şeýle gapylar, ýaşaýjylaryň kwartiralarynda ýerleşýän şuňa meňzeş gapylar bilen birleşdirýän ýörite enjamlar bilen enjamlaşdyrylandyr. Sag düwmä basyp, kwartiranyň eýesi bilen habarlaşyp, girmäge rugsat alyp bilersiňiz. Şeýle-de bolsa, bu mugt kärhana port aragatnaşyk programmasy däl. Şeýle buhgalteriýa we dolandyryş programmasynyň hasaba alnyşy girizilmelidir, şonuň üçin hyzmatlar üçin nädip we näçeräk tölemelidigimizi elmydama bilip bileris. Gapylar bilen aragatnaşyk gurmak üçin kompaniýanyň USU-Soft programmasy bu maksat üçin amatlydyr.

Gapy aragatnaşyk kompaniýasynyň programma hasabatlary, islendik gapy kompaniýasynyň öndürijiligini ýokarlandyrar. Işgärleriňiziň öndürijiligi barada hasabat taýýarlap bilýändikleri sebäpli, kompaniýanyň dogry ösmegine iň köp goşant goşýan iň oňat işgärleri aňsatlyk bilen kesgitläp bilersiňiz. Soň bolsa, wezipelerini ýerine ýetirmekde gazanylan üstünlikler üçin pul baýraklaryny girizip, şeýle gowy işlemegi dowam etdirmek üçin has köp itergi berip bilersiňiz. Şeýle korporatiw gözegçilik aragatnaşyk programmasy beýlekilerden has gowy üstünlik gazanmak üçin has gowy höweslendirýär, bu bolsa tutuş guramanyň abadançylygyna peýdaly bolup biler. Mundan başga-da, kompaniýadaky port aragatnaşygyny dolandyrmagy awtomatlaşdyrmak we optimizirlemek programmasy müşderiler barada hasabat döredýär. Mysal üçin, käbirleri wagtynda töläp bilmezler ýa-da tölemekden ýüz öwürip bilerler. Ora-da elmydama doly mukdarda pul töleýän müşderileriň hasabaty bolup biler. Dowam etmegini höweslendirmek isleseňiz, olara arzanladyş we sowgat berip bilersiňiz. Emma munuň üçin şeýle müşderileri bilmeli. Şeýlelik bilen gapy aragatnaşyk kompaniýamyzyň programmasy amatly bolýar!

Işgärleriň köplenç ýalňyşlyk goýberip, zerurlykdan az ýa-da az zarýad almagy bolýar. Islendik kompaniýada çydam etmek erbet. Näme üçin bu tejribeden dynmak möhüm? Rorsalňyşlyklar diňe bir ýalňyşlyklar däl, sebäbi olary çözmek zerurlygy ýüze çykanda kynçylyklar we kelle agyrylary döredýär. Thealňyşlyk başlangyç tapylan bolsa, netijelerinden dynmak we tertibi dikeltmek has aňsat bolardy. Şeýle-de bolsa, el bilen buhgalteriýa we dolandyryş gözegçiligini ulanýan bolsaňyz, tapmak kyn. USU-Soft-yň korporatiw gözegçilik aragatnaşyk programmasy ideal kömekçi we düzediji. Bu amal kompaniýanyň dolandyryş aragatnaşyk programmasy tarapyndan dolandyrylanda, ýalňyşlyk ýok diýen ýaly!

Programmanyň dizaýny ýakymly we programmanyň dürli gurluşlaryndan geçmegi aňsatlaşdyrýar. Aboveokardakylardan başga-da dizaýn asla durnukly däl! Bu namani anladyar?! Elbetde, sözüň oňyn manysynda. Dizaýnyň bir wersiýasy däl-de, birnäçe görnüşi bar diýmekdir. Aslynda, olaryň 50-den gowragy bar! Her kim öz ýagdaýyna we emosional ýagdaýyna iň oňat görnüşde özüne çekiji bir zat tapar. Bu dürlüligi bilen işgärler gowy iş şertlerini döredip we öndürijiligi ýokarlandyryp bilerler.

Hemme zatda deňagramlylyk bolmaly. Bahada, hilde we funksiýalaryň sanynda. USU-Soft programmasynyň bu aýratynlyklaryň ajaýyp deňagramlylygynyň bardygyny size habar bermekden hoşal. Hil we öndürijiligi ýokarlandyrýan işewürlik proseslerine täze zatlar girizmek hiç wagt giç däl! USU-Soft-a e-poçta ýa-da jaň edip sargyt edip bilersiňiz. Demo wersiýasy gerek bolsa, programma barada öwrenmek we çäkli wersiýasyny mugt ulanmak üçin web sahypamyza girmegiňizi haýyş edýäris.