Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Jemgyýetçilik hyzmatlaryny hasaba almak üçin maksatnama

Jemgyýetçilik hyzmatlaryny hasaba almak üçin maksatnama • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Jemgyýetçilik hyzmatlaryny hasaba almak üçin maksatnama
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Jemgyýetçilik hyzmatlaryny hasaba almak üçin programmany satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Programma üpjünçiligimiz, widjet dolandyryşyny ýönekeý we kynçylyksyz eder! Dürli enjamlar bilen işlemekde köp ýyllyk tejribäni öz içine alýar. Biziň bahalarymyz hemmäni haýran galdyrar! Jemgyýetçilik hyzmatlaryny hasaba almak, hödürlenýän hyzmatlaryň sanawyny düzmekden başlaýar. Aýry-aýry kompaniýalarda dürli bolup biler. Bular jemgyýetçilik hyzmatlary we ýaşaýyş jaý dolandyryş hyzmatlary bolup biler. Kwartiralara hyzmat etmek, liftler we başgalar üçin Şahsy hyzmatlar programmasyny töläp bilersiňiz. Tölemeýänler üçin jerimeleriň hasaplamasy hem bar. Kärhana hasapçylyk programma üpjünçiligi dürli göterim derejelerini göz öňünde tutup biler. Şeýle hem, jezany hasaplamak üçin buhgalteriýa programmasy, abonentlere jerime alynýança dürli seneleri göz öňünde tutup biler. Bu jeza, jemgyýetçilik hyzmatlaryny dolandyrmak we gözegçilik etmek üçin buhgalteriýa programmasy tarapyndan köp alynýar, ýöne bir gezeklik töleg hem mümkindir. Peýdaly buhgalteriýa gözegçilik programmasy öz girdejilerini döredip biler. Her hasapda abonentiň şahsy hasaby bar, ol ştrih-kod görnüşinde hem görkezilip bilner. Jemgyýetçilik hasaby we dolandyryş programma üpjünçiligi her tölegi we bergini yzarlaýar. Widjet dolandyryşymyz we awtomatlaşdyryş dolandyryş programma üpjünçiligimiz bilen, guramaňyzda sargyt we gözegçilik kepillendirilýär!

Jemgyýetçilik hyzmat hasaby programmasynda içerki we daşarky programma çärelerini görkezýän köp sanly täsin hasabat bar. Peýdaly gözegçilik we dolandyryş buhgalteriýa programmamyzyň näçeräk jikme-jik synlap, dolandyryp we derňäp biljekdigini göz öňüne getirmek kyn. Şeýle ownuk jikme-jiklikler ulgamyň, guramanyň el bilen hasaba alnyşynda we dolandyryş gözegçiliginde adatça üns berilmeýän ownuk bulgurlardan tutuş suraty döretmäge mümkinçilik berýär. Mysal üçin, programma üpjünçiligi işgärleriňiziň öndürijiligi barada aýratyn hasabat berip biler. Bu, guramaňyzyň işine gatnaşýan her bir adam üçin aýratyn hasabatdyr. Lazaltalygyň we ýüzleý garaýşyň işlemegine ýol bermezlik üçin her bir adamyň işleýşine berk gözegçilik etmek möhümdir. Mundan başga-da, her bir hereketiňize gözegçilik edilýändigini, gözegçilik edilýändigini we baha berilýändigini bilmek bilen, hiç kim biperwaý bolmaz we etmeli işlerine üns bermez. Şeýle hem, ähli işgärler hakda maglumat ýygnaýan we ulgamyň algoritmlerinde gizlenen käbir ölçeglere görä deňeşdirýän hasabatlar bar. Ondan soň, kimiň iň gowy ýerine ýetirýändigini bilýändigiňizi we olara hormat goýýandygyňyzy görkezmek üçin hatda iň ýokary ýerine ýetirijileriň sanawyny çap edip bilersiňiz. Mundan başga-da, beýleki işgärleriň öndürijiligini ýokarlandyrmaga mümkinçilik bar, esasanam bu işgärleriň sanawynda birinji bolanyňyz üçin pul baýragyny girizseňiz. Işgärleri höweslendirmek usullarynyň özüne çekijiligi sebäpli çalt netijeleri görkezýän wagt synag gurallary. Şeýle usullaryň bolmagy guramanyň dogry ösüş ýoluna gönükdirilendigini görkezýär.

Ulgamyň işleýşine goşmaça, kommunal dolandyryş we gözegçilik buhgalteriýa programmasynyň dizaýnynda has gowy netijeleri görkezmek üçin işgärleri höweslendirmek we höweslendirmek ýaly käbir taraplary goşandygymyzy size buýsanýarys. Köpler işläp düzüjileriň müşderä hödürlemek üçin has köp mowzuk döretmek üçin wagtyny we güýjüni sarp etmelidigi bilen ylalaşmaýarlar. Käbir adamlar munuň ulgamy mümkin boldugyça iň ýokary bahadan satmagyň başga bir usulydygyna ynanýarlar. Emma biz beýle adamlaryň ýalňyşýandygyna ynanýarys. Bu meselä üns bermegi makul bildik we 50-den gowrak modeli döretdik. Bu ulgam üçin has köp pul alýandygymyzy aňlatmaýar. Iş wagtyndaky işçileriň öndürijiligine täsir edýän faktorlary öwrenen görnükli alymlaryň birnäçe eserini gözden geçirdik. Görnüşi ýaly, atmosfera ýerine ýetirilen meseleleriň has netijeliligine we işgärleriň edýän işlerine has gowy garaýşynyň döremegine goşant goşýan esasy faktorlardan biridir. Bu ajaýyp zat diýip pikir etdik. Şeýlelik bilen, bu bilimleriň jemgyýetçilik hyzmatlaryna gözegçilik we dolandyryş üçin buhgalter hasabatyna goşulmalydygyna karar berdik. Her ulanyjynyň içki ýagdaýyna, keýpine, isleglerine we arzuwlaryna laýyk mowzuk saýlamagyny isleýäris. Netijede, işçileriň özleri dogry atmosfera döredýärler we wezipelerini ýerine ýetirmekde özlerini has gowy duýýarlar. USU-Soft-yň peýdaly hasapçylyk programmasy ähli jikme-jikliklere üns berýär!

Mundan başga-da, jemgyýetçilik hyzmaty hasapçylyk programmamyz diňe buhgalteriýa barada däl. Dolandyryş we tertip-düzgün döretmek barada-da. Maliýe gözegçiligine gönükdirilen beýleki buhgalter programmalaryndan tapawutlylykda, guramanyň islendik işine mahsus köp faktorlary birleşdirmegi makul bildik we pul akymlaryny, işgärleri, tertibi, netijeliligi, işgärleriň höweslendirişini, esasy müşderileri, üpjün edijileri dolandyryp bilýän peýdaly awtomatlaşdyryş programmasyny döretdik. maglumat bazasy we ş.m. Ulgamymyzy satyn almak bilen, ilki bilen guramaňyzyň işiniň ähli taraplaryna tertip-düzgüni we gözegçiligi ýola goýmaga kömek edýän hemme taraplaýyn çylşyrymly programma alarsyňyz. Täze tehnologiýalar we täze döredilen IT önümleri dünýäsindäki ähli täzelikleri yzarlaýarys we müşderilerimize diňe ýokary hilli awtomatlaşdyryş we sargyt döretmek programmalary bilen üpjün etmek üçin ösen tehnologiýalary döretmek işine goşant goşýarys. Her bir müşderä bolan jogapkärçiligimize we oýlanyşykly garaýşymyza bil baglap bilersiňiz.