Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Girişleri doldurmak üçin maksatnama

Girişleri doldurmak üçin maksatnama • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Girişleri doldurmak üçin maksatnama
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Girdejileri doldurmak üçin programmany satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

USU-Softumşak şahadatnamany doldurmak programmasy, ilata dürli görnüşli hyzmatlary hödürlemek ýa-da energiýa çeşmelerini satmak bilen baglanyşykly döwlet we hususy guramalaryň işini göz öňünde tutmak we optimizirlemek üçin döredilen kompýuter programmasydyr. Hasap we hasaplaşyk dolandyryş maksatnamasy, energiýa çeşmelerini üpjün edýän, zibil ýygnamak, telekommunikasiýa hyzmatlaryny bermek, suw üpjünçiligi, ýaşaýyş we jemgyýetçilik hyzmatlary, ýyladyş ulgamlary, gazanlar we beýleki hyzmatlar bilen meşgullanýan dürli guramalarda ulanmak üçin niýetlenendir. ilaty. Her bir ulanyjy üçin, her bir işgäriň maglumatlaryna şahsy giriş hukugyny üpjün edýän, öz ady bilen hasap-fakturalary doldurmak üçin ulgama girmäge mümkinçilik berýän ulanyjy ady we paroly bilen goralýan öz hasabyny döretmek mümkindir. Hasap we hasaby ýerine ýetiriş dolandyryş programmasy tölegleri tassyklaýar, tölemeýänlere awtomatiki usulda jerime salýar, sarp ediş nyrhlary esasynda energiýa hasaplaýjylary bilen işleýär we işlemeýär. Mundan başga-da, hasap-faktura ýerine ýetiriş programmasy köp SMS habarlaryny döretmek we şol bir awtomatiki re inimde belli abonentlere habar ibermek, töleg taryhyny tygşytlamak, belli bir döwürde we islendik müşderi üçin barlyşyk hasabatlaryny döretmek we başga-da köp peýdaly funksiýalary ýerine ýetirýär. jemgyýetçilik hyzmatlarynyň işini ep-esli aňsatlaşdyrdy.

Hatda töleg girdejilerini doldurmagy awtomatlaşdyrmak programmasynda-da bir funksiýa bar, şondan soň kwitansiýany çap edip ýa-da goşmaça faýlda müşderä elektron görnüşinde iberip bilersiňiz. Hasap-faktura ýerine ýetiriş awtomatlaşdyryş programmasynyň amatly we aňsat interfeýsi, has oňat dizaýny tassyklaýar, onda işläp düzüjiler has oňat hasap-faktura ýerine ýetiriş programmasy bilen işlemegi hasam ýakymly eden ajaýyp şablonlaryň toplumyny goşdy. Hasap-faktura ýerine ýetiriş programmasynyň wideo gözegçilik kameralary bilen birleşdirilmegi ulanyjylar üçin hem gowy habar bolar - hasap-faktura ýerine ýetiriş programmasy satuw maglumatlary, töleg maglumatlary we beýleki möhüm maglumatlar ýaly ähli möhüm maglumatlary tassyklaýar.

Şahadatnamany doldurmak programmasy dürli ilatly nokatlar, mikro etraplar we sebitler bilen amatly işleri hem öz içine alýar - programmanyň işlemegi, ony ýaşaýyş kategoriýasy, nyrhlar we sanaw ýaly her toparyň aýratynlyklaryny goşmak bilen dürli kategoriýalara bölmäge mümkinçilik berýär. hyzmatlary. Şonuň ýaly-da, adamlaryň sanyna, ýaşaýyş meýdanynyň mukdaryna ýa-da aýratynlykda berlen hasap-faktura baglylykda tölegler alynjak hyzmatlaryň sanawyny bellige alyp bilersiňiz. Nyrh meýilnamasynda üýtgeşiklik ýüze çykan halatynda şahadatnamany doldurmak programmasy töleg mukdaryny awtomatiki hasaplaýar we "ýörite" nyrh meýilnamalary bilen işlemek hem mümkin. Giriş ýerine ýetiriş programmasy, diňe kompaniýanyň hyzmatlaryna bergisi bolan müşderiler üçin kwitansiýalary döretmäge mümkinçilik berýän we öňünden töleg tölän abonentleri biynjalyk etmeýän görnüşde işleýär.

Şol bir wagtyň özünde, abonentler Qiwi terminallary arkaly hyzmatlar üçin töleg alyp bilerler, bu bolsa kompaniýanyň kassa ýazgylaryny tygşytlar. Şeýle hem, IT uzak nobatlarda durmazlyk bilen müşderileriňize wagt tygşytlaýar. Tölegler terminallar arkaly amala aşyrylýar we hasap-faktura doldurmak programmasynda ýazylýar. Dolandyryş üçin şahadatnamalary doldurmak programmasy, direktoryň kompaniýanyň işine gözegçilik etmegine mümkinçilik berýän dürli hasabatlary döretmäge mümkinçilik berýär. Işleriň hiliniň köp görkezijileri bar. Kompaniýanyň üstünligi, müşderini näçe ýakynlaşdyryp biljekdigiňize baglydyr. Mysal üçin, bir guramada müşderi ýaňy geldi, hyzmatlar üçin pul töledi, maslahat berdi we gitdi. Ikinjisinde bolsa, anketany doldurmagy teklip etdi, ýörite görkezmeler aldy, soňra jemgyýetçilik guramasynyň wakalary we ş.m. hakda möhüm maglumatlar barada SMS habarnamalaryny iberdi. Indi bize aýdyň: müşderi haýsy gadgety has gowy görer? Has köp nirä gaýdyp geler? Elbetde beýlekiler! Müşderi bilen işlemegiň bu nuanslarynyň hemmesi elbetde oňyn netijeleri berýär. Işewürligiň netijeliligini ýokarlandyrmak, işiň ähli görnüşleri üçin elýeterlidir! Hasaplaşyk meýilnamamyz size hökman kömek eder.

Hasap-fakturalary el bilen doldurmak gaty uzyn proses. Netijeli däl, sebäbi guramanyň köp möhüm çeşmelerini sarp edýär. Ilki bilen, hasap-fakturalary doldurmak üçin köp sagat gerek bolany üçin işgärleriňiziň wagty. Ikinjiden, zähmet serişdeleri üçin işgärlere aýlyk tölemeli bolansoň, maliýe çeşmeleri. Üçünjiden, guramanyň el bilen hasaba alynmagynda gutulgysyz ýalňyşlyklary çözmegiň zerurlygy. Görşüňiz ýaly, buhgalteriýanyň köp ugurlarynda awtomatlaşdyrmagyň artykmaçlyklary bar. Şonuň üçin USU-Soft faktura ýerine ýetiriş programmasyny ulanmak maslahat berilýär. Şeýle programmalaryň nämäni aňladýandygyny we olar bilen nähili işlemelidigini bilmeýän bolsaňyz, programmanyň ähli aýratynlyklaryny we aýratynlyklaryny jikme-jik düşündirýän ýörite wideo hödürleýäris. Mundan başga-da, programmanyň nämedigini anyk görmek üçin çäkli mukdarda aýratynlyklary bolan demo wersiýasyny hödürleýäris. Netijede, elmydama soraglara açyk we programma hakda has giňişleýin maglumat bermäge şat!