Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Ölçeg enjamlaryny hasaba almak üçin maksatnama

Ölçeg enjamlaryny hasaba almak üçin maksatnama • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Ölçeg enjamlaryny hasaba almak üçin maksatnama
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Ölçeg enjamlaryny hasaba almak üçin programmany satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Awtomatlaşdyryş jemgyýetçilik sferasyny kem-kemden özleşdirýär, bu ýerde diňe ýokary hilli programma üpjünçiliginiň kömegi bilen önümçilik proseslerini optimizirlemek, tebigy we zähmet çeşmelerini paýhasly paýlamak we ilat bilen has täsirli aragatnaşyk gurmak mümkin. Bu amalda, USU-Soft-yň köp funksiýaly ölçeg enjamyny hasaba alyş programmasy uly ähmiýete eýe däl. Programma her bir ownuk zady hasaplaýar we köp sanly hasabat resminamalaryny, analitikany we statistikany üpjün edýär. USU kompaniýasy, kommunal hyzmatlar tarapyndan ulanylýan ýöriteleşdirilen programmalary döretmek bilen meşgullanýar. Öňdebaryjy programmalarymyzda metr hasaplaşyk programmasy bar. Köp gatly jaýlara, önümçilik desgalaryna ýa-da býudjet gurluşlaryna hyzmat edilende ulanylyp bilner. Hasaplaýjy hasaplamany ulanmak ýokary enjam talaplaryny talap etmeýär, şonuň üçin gymmat enjamlary satyn almak ýa-da goşmaça hünärli işgärleri işe almak zerurlygy ýok. Öý ölçeg enjamlarynyň buhgalter dolandyryşyny awtomatlaşdyrmak üçin maksatnama serişdeleri has netijeli paýlamak we ep-esli tygşytlamak üçin ajaýyp mümkinçilik berýär. Metr okalyşynyň hemişe dogry däldigi hiç kim üçin syr däl. Şonuň üçin ýalňyşlyklar ýüze çykýar, şahadatnamalar we habarnamalar nädogry adrese gelýär. Dolandyryş programmasynyň wariantlaryndan biri köpçülikleýin SMS habarlarydyr. Maksatlaýyn topar döredip, karzy üzmegiň zerurlygy barada habar iberip bilersiňiz. Şeýle habarlar diňe bir SMS arkaly däl, eýsem Viber, e-poçta, ses habary arkaly hem berlip bilner. Şahsy kompýuter üçin ölçeg enjamlarynyň hasaba alnyşyny awtomatlaşdyrmak programmasy çalt we köp adamly. Chargeshli tölegler jerimeleri we jerimeleri hasaplamagy goşmak bilen awtomatiki usulda amala aşyrylýar. Zerur bolsa, ölçeg enjamlarynyň hasaby ulanylanda bolup geçýän algoritmler we formulalar üýtgedilip bilner. Häzirki wagtda köp öý, çeşmeleriň ulanylyşyna iň köp üns berilmegini talap edýän energiýa netijeliligi maksatnamasynyň bir bölegine öwrüldi.

Ölçeg enjamlaryny hasaba alyş amallaryny awtomatlaşdyrmak we optimizirlemek programmasy dürli nyrhlar, ýeňillikler, ortaça standartlar we ş.m. ýaly köp mukdarda maglumat bilen işleýär. Ölçeg enjamyny hasaba almagyň awtomatlaşdyryş programmasy, çykdajylaryň we tölegleriň taryhyny tebigy ýagdaýda saklaýar, tölegleri islendik görnüşde, şol sanda internet bank işi we QIWI terminallary arkaly kabul edýär. Islän wagtyňyz hasabat döredip, resminamany alyp we kömek edip we resminamany çap etmek üçin iberip bilersiňiz. Hasaplaýyş programmasyndaky faýllary poçta bilen iberýän umumy formatlaryňyzyň birine öwrüp bilersiňiz. Belli bir jaý, ýaşaýyş meýdany ýa-da belli bir emläk üçin nusga statistikasyny döredip bilersiňiz. Programmanyň işleýşinde haýsydyr bir wariant, şablon ýa-da tablisa ýok bolsa, USU-Soft toparyna ýüz tutuň we bu barada aýdyň. Hasaplaýyş programmasynyň işleýşini guramaňyzda mümkin boldugyça peýdaly edip bilerler. Metr hasaplaşyk programmasynyň demo wersiýasy web sahypamyzda bar. Şeýle hem, iş, gözleg, nawigasiýa we abonent bazasyny döretmegiň esasy ýörelgelerini düşündirýär. Abunalyk formaty USU bilen gatnaşykdan aýryldy. Tölegi diňe bir gezek edýärsiňiz, soňra bolsa ygtyýarly önümi ulanýarsyňyz. Ondan soň, diňe düşnüksiz ýagdaýlary ara alyp maslahatlaşmak üçin tehniki goldaw gerek bolanda ýa-da hasaplaýjy programmaňyzyň işleýşini giňeltmegiň wagty gelendir öýdüp töleýärsiňiz. Biz elmydama siziň üçin we öndürijiligiňizi we netijeliligiňizi artdyryp biljek täze aýratynlyklary hödürlemäge taýýardyrys!

Adamlar köplenç soraglara jogap almak we düşnüksiz ýagdaýlary çözmek üçin ýaşaýyş jaý we jemgyýetçilik hyzmatlary guramasynyň ofisine gelýärler. Emma köplenç maslahatyň ýerine uzyn setirlerde durup, köp wagt we nerw ýitirýärler. Näme üçin beýle bolýar? Dogrusy, işgärleriňizden kömek soraýan her bir meseläni çalt çözmäge wagt ýok. Bu meseläni çözmegiň birnäçe usuly bar. Ilki bilen, işgärleriňize müşderiler bilen gürleşmek we gyzyklanmak üçin has köp wagt beriň! Olara hakykatdanam zerur. Munuň üçin monoton işi ýerine ýetirýän we wagt boşadýan USU-Softumşak ölçeg enjamlaryny hasaba alyş programmasy girizmeli. Bu meseläni düzedseňiz, derrew netijeleri görersiňiz. Nobatlaryň sanyny azaltmagyň ýene bir usuly, käbir zatlary we amallary düşündirýän habarlary we habarnamalary awtomatiki ibermäge mümkinçilik berýän gowy aragatnaşyk ulgamydyr. Adamlarda köplenç şuňa meňzeş soraglar ýüze çykýar we ofise baryp, wagtyňyzy sarp etmegiň zerurlygy ýok. Olara Viber, SMS we e-poçta we ş.m. arkaly jogap berip bilersiňiz. Müşderileriň häzirki zaman aragatnaşyk usullaryny ulanmakdan utanmaň! Ölçeg enjamlarynyň buhgalteriýa programmasynyň gurluşy, ulanylyş algoritmlerini aňsatlyk bilen ýatda saklamaga mümkinçilik berýär. Hasaplaýyş programmasynda nirä gitmelidigini, nämä basmalydygyny we islenýän netijä ýetmek üçin haýsy warianty saýlamalydygyny içgin bilersiňiz. Munuň netijesinde, ölçeg enjamlarynyň buhgalteriýa ulgamyny we aýratynlyklaryny özleşdirmekde hiç hili kynçylyk çekmersiňiz. Köplenç biziň kömegimize-de mätäç dälsiňiz! Zerurlyk diňe soraglaryňyz bar bolsa ýa-da täze mümkinçilikler bilen işlemegi giňeltmek isleseňiz ýüze çykýar!