Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Jemgyýetçilik hyzmatlaryny hasaplamak üçin maksatnama

Jemgyýetçilik hyzmatlaryny hasaplamak üçin maksatnama • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Jemgyýetçilik hyzmatlaryny hasaplamak üçin maksatnama
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Programmany satyn alyň

Programmany satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

USU-Soft peýdaly hasaplaýyş ulgamy, hyzmatlarynyň aýda dogry hasaplaşyk meselesini çözýär. Kärhana hasaplaşyk programma üpjünçiligi birnäçe bölekden durýar. Amatly ýaşaýyş şertlerini döretmek üçin ilat üçin edilýän hyzmatlaryň çäginde ýaşaýyş jaýlaryny we goňşy sebitleri gowulandyrmaga gönükdirilen işleriň uzyn sanawy, şeýle hem ýaşaýjylaryň her sekuntda ulanýan çeşmeleriniň deň sanawy bar. Her hyzmatyň, her çeşmäniň ýaşaýyş şertlerine, sarp ediş derejesine we kesgitlenen nyrhlaryna baglylykda peýdaly tölegleri hasaplamagyň öz görkezijileri we usullary bar. Bulardan başga-da, her bir kwartiranyň eýesiniň kwartirada oturdylan enjamlaryň şahsy sanawy bar, bu hem peýdaly hyzmatlary hasaplanda hem göz öňünde tutulmalydyr. Beýan edilen ýagdaýda diňe USU peýdaly hasaplaýyş programma üpjünçiligi kömek edip biler. Jemgyýetçilik hyzmatlaryny hasaplamak üçin programma, umumy ölçeg enjamynyň bardygyna ýa-da kwartiralarda ölçeg enjamlarynyň bardygyna, ýaşaýjylaryň meýdanyna we näçe adamyň bardygyna baglylykda dürli töleg usullaryny hödürleýär. Siz ylalaşýarsyňyz - bu faktorlaryň hemmesini bir wagtyň özünde hatda ähli bilermenler topary üçin takyk göz öňünde tutmak mümkin däl diýen ýaly.

Kommunal tölegleri hasaplamak üçin buhgalteriýa we dolandyryş programmasy bu işi özbaşdak ýerine ýetirer. Kärhana tölegini awtomatlaşdyrmak we optimizasiýa programmasy iş kompýuterine ýüklenen maglumat ulgamy bilen işleýär. Hasaplamalary we hasaplamalary dolandyrmak we sargytlary düzmek programmasy özüňizi gurmak aňsat. Şol bir wagtyň özünde birnäçe hünärmen işläp biler. Işleýän ýerleriniň daşyndaky resmi maglumatlara girişini çäklendirýän şahsy parollary bar. Kärhana tölegini awtomatlaşdyrmak we optimizasiýa programmasynda ýerli we uzakdan işläp bilersiňiz.

Ulanyjy üçin amatly interfeýs we maglumatlaryň wizual ýerleşişi has az ynamly ulanyjylara ýazgylary saklamaga mümkinçilik berýär. Awtomatlaşdyryş we hil gözegçiligini we derňew dolandyryşyny optimizirlemek üçin programmanyň ähli mazmuny kompaniýanyň ýolbaşçylary üçin elýeterlidir. Peýdaly hasaplamany hasaba alyş programmasy çeýe konfigurasiýa eýe we wagtyň geçmegi bilen ýüze çykýan täze meseleleri çözmek üçin goşmaça hyzmatlary gurmaga mümkinçilik berýär. Işgärlere gözegçilik we hil derňewiniň ösen awtomatlaşdyryş maksatnamasynyň esasyny düzýän maglumat ulgamy maglumatlar bazasydyr - kompaniýanyň tabynlygyndaky sebitde ýaşaýan abonentler barada ähli maglumatlar: ady, ýaşaýyş meýdany, ýaşaýjylaryň sany, aragatnaşyklar, sanaw hyzmatlary, ölçeg enjamlarynyň sanawy we olaryň beýany. Residentialaşaýyş jaýynyň aýratynlyklary we umumy ýaşaýyş we jemgyýetçilik enjamlarynyň sanawy hem görkezilýär, sebäbi buhgalter hasabaty we jemgyýetçilik hyzmatlaryny hasaplamagy dolandyrmak programmasy, sarp ediş çykdajylaryny hasaplanda ähli nuanslary göz öňünde tutmalydyr.

Resurslary sarp etmek köp şertlere baglydyr. Peýdaly hasaplamany awtomatlaşdyrma we optimizasiýa programmasy, hasabat döwrüniň başynda birnäçe sekundyň içinde kompaniýanyň ähli abonentleri üçin hasaplamalary awtomatiki ýerine ýetirýär. Ölçeg gurallarynyň okalyşyna girenlerinde işgärleriň netijeliligini we gözegçiligini awtomatlaşdyrmak we gözegçilikde saklamak programmasy täze we köne gymmatlyklary, sarp ediş nyrhlaryny we nyrhlaryň tapawudyny göz öňünde tutup, girdejileri derrew täzeden hasaplaýar. Abonent karzy bar bolsa, kommunal hasaplaýyş programmasy karza we çäklendirmelere laýyk gelýän jerime awtomatiki usulda alynýar. Alnan programma hasaplamalary töleg kagyzlarynda formatlanýar we diňe indiki tölegi tölemeli ýa-da karzy üzmeli adamlar üçin çap edilýär. Peýdaly hasaplaýyş programmasy islendik parametr barada derrew maglumat berýär we bergidarlara garşy netijeli göreşýär.

Guramanyň ähli işgärleri bir önümçilik programmasynda işläp bilerler. Mundan başga-da, her bir işgäre diňe zerur maglumatlary görmekleri üçin giriş hukugy berlip bilner. Gizlinlik we öndürijilik dolandyryşy nukdaýnazaryndan amatly. Işgär öz işinde zerur däl bir zady görmese, optimizasiýany gözegçilikde saklamak we netijeliligi döretmek dolandyryş programmasyny jemlemek we düşünmek has aňsat. Bu hünär işjeňliginiň netijeliligini ep-esli ýokarlandyrýar! Işgärleriň edýän işlerine gözegçilik etmek, peýdaly hyzmatlar we passiw hasaplamalary hasaplamak bilen meşgullanýan islendik guramanyň, şeýle hem başga bir iş tertibi bolan beýleki guramalaryň köpüsinde möhüm faktor bolup durýar.

Sargyt we hil gözegçiligini döretmek üçin buhgalteriýa we dolandyryş programmasy işgärleriň öndürijilik hasabatlaryny taýýarlamak bilen hem meşgullanýar. Akylly ösen ulgam, bu hasabatlary düzmek üçin haýsy faktorlary seljermelidigini bilýär. Adam bu görnüşi kompýuterden has uzyn edýär, sebäbi dynç almaly, dynç almaly, iýmeli we jemlemeli. Kompýuter programma üpjünçiligi bularyň hiç birini talap etmeýär. Mundan başga-da, ol hemişe ünsi jemleýär we ýalňyşlyklaryň bolmagyna we agyr netijelere ýol bermeýär.