Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Hasaplamalary hasaba almak üçin maksatnama

Hasaplamalary hasaba almak üçin maksatnama • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Hasaplamalary hasaba almak üçin maksatnama
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Programmany satyn alyň

Programmany satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Ilata we işewürlik pudagyna hyzmat edýän hyzmatlar, sarp edijiler we çeşmeler bilen üpjün edýän kompaniýalar bilen hasaplaşyk baglaşýar. Sarp edijilerden tölegler iş üçin girdeji, üçünji tarap hyzmatlary we çeşmeler üçin tölegler çykdajylardyr. Kompaniýalaryň girdejiligini ýokarlandyrmak üçin, serişdeleriň sarp edilişine berk gözegçilik etmäge we hasap edilmedik mukdarda sarp ediş we bergileriň öwezini dolmak üçin çykdajylary azaltmaga mümkinçilik berýän netijeli hasaplaşyk gerek. Maliýe hasabatlaryny dogry alyp barmak we ölçeg gurallarynyň okalmagyna işgärleriň yzygiderli gözegçiligi müşderiniň wepalylygyny ýokarlandyrýar we olar bilen açyk gatnaşyk gurmaga mümkinçilik berýär. Iş hadysasynyň ýüze çykandygyny hasaba almak, aýlyk hasaplamalarda ýalňyşlyklardan gaça durmaga we çeşmeleriň sarp edilişiniň ähli ölçeglerini dogry ýazmaga mümkinçilik berýär. Dolandyryşy awtomatlaşdyrmak üçin hasaplaşyk hasaby, peýdaly kompaniýalar üçin programma üpjünçiligini işläp düzmekde ýöriteleşen USU tarapyndan hödürlenýän hasaplaşyk programmasydyr.

Hasaplaşyk hasaplamalaryny awtomatlaşdyrmagy maksat edinýän programmanyň iň möhüm wezipesi, peýdaly çykdajylary hasaplamagyň awtomatlaşdyrylmagydyr. Işewür hadysanyň ýüze çykmagyna esaslanan buhgalter hasabatyny dolandyrmagy awtomatlaşdyrmak programmasy, kompaniýa tabşyrylan sebitdäki ähli sarp edijileriň maglumat bazasynyň döredilmegi bilen başlaýar, bu ýerde hyzmat edýän her bir abonenti üçin maglumat girizilýär: ady, salgysy we şahsy hasaby , hödürlenýän hyzmatlaryň sanawy, ölçeg enjamlarynyň sanawy, olaryň häsiýetnamalary, ilaty we beýleki maglumatlar. Hasaplaşyklar üçin zerur maglumatlara merkezleşdirilen we çalt elýeterlilik müşderiniň hyzmat wagtyny gysgaldýar, hasaplaşyklaryň takyklygyny ýokarlandyrýar we bergidarlar bilen gatnaşyklary kadalaşdyrýar.

Müşderiniň özara täsir ediş amallarynyň hemmesi maglumatlar bazasynda saklanýar; şu maglumatlaryň esasynda sargytlary döretmek we gözegçilik proseslerine gözegçilik etmek üçin hasaplaşyk programmasy, geljekki tölegleri, operatorlar tarapyndan üpjün edilýän ölçeg enjamlarynyň okalmagy we beýleki aýlyk çykdajylary - öý hyzmaty, interkom, wideo gözegçiligi üçin tölenmeli mukdary hasaplaýar. , girelgeleri arassalamak we ş.m. Hasaplaşyk hasaby awtomatlaşdyryş programmasy, tölegleri, şol sanda artykmaç nyrhlaryň tapawudyna görä hasaplaýar. Hasaplaşyk amallary ýerine ýetirilende, buhgalter hasabyny awtomatlaşdyrmak programmasy kärendeçileriň belli bir hyzmatlar we serişdeleri sarp etmek boýunça bergilerini derrew kesgitleýär. Hasaplaşyk hasaby dolandyryş programmasy berginiň mukdaryny, çäklendirmeleriň kanunyny kesgitleýär we hasaplanan borçnamalaryň umumy mukdaryna jerime göterimini goşýar.

Işewür hadysanyň ýüze çykandygyny hasaba alýan ýazgylary ýöretmek programmasy, tabşyrylan meselä baglylykda sarp ediji tarapyndan maglumatlary süzýär we tertipleşdirýär, diňe algylary däl, eýsem öňünden tölemegi hem bölýär we şeýlelik bilen müşderini töleg garaşyş sanawyndan çykarýar. Bu, töleg kwitansiýalaryny döredeniňizde, hasap-fakturalardan gaça durmaga, kagyzy, printeriň sarp edilýän materiallaryny we iň esasysy, iberiş wagtyny almaga mümkinçilik berýär. Hasaplaşyk hasaplaýyş awtomatlaşdyryş we dolandyryş programma üpjünçiligi, dürli sebitlerde metr okalmagyny takyk ýazýan gözegçiler bilen birlikde dürli işgärler tarapyndan ulanylyp bilner. Hasaplaşyk tertibini optimizasiýa programmasyna girmek goralýar - her ulanyjynyň belli bir paroly bar we olara bellenen derejede işläp biler. Responsiblehli jogapkär adamlar hasaplaşyk hiline gözegçilik programmasy barada doly maglumat alýarlar; maglumatlar yzygiderli ätiýaçlanýar.

USU-Soft-yň işgärlerine gözegçilik buhgalteriýa programmasynda işgärleriň höweslendiriş gurallary hem bar, sebäbi işgärleriňiziň netijeliligi umuman guramaňyzyň netijeliligine we öndürijiligine gönüden-göni täsir edýär. Şonuň üçin öndürijiligiň iň gowy netijeleri üçin pul höweslendirişi ýaly ýörite gurallary ulanyp bilersiňiz. Kimiň iň gowudygyny nädip bilýärsiň? Bu ýönekeý. Hasaplaýyş programmasyna gözegçilik edýän işgärler tarapyndan ýa-da zerur ygtyýarlyklary bolan dolandyryş wekiliniň haýyşy boýunça yzygiderli döredilen hasabatlary ulanyň. Iň oňat we iň erbet ballary yzarlamaly bolanyňyzda, ösen sargyt hasapçylyk programmasynyň bu şübhesiz peýdaly funksiýasyny ulanyp, öndürijilik we öndürijilik hasabatlaryny taýýarlap bilersiňiz. Alada etme - iň bolmanda işgär üçin bu amal çylşyrymly däl. Bar etmeli zady, sag düwmä basmak we netijä birnäçe sekunt garaşmak!

.Okarda agzalanlardan başga-da, sargyt döretmek we hil bahalandyrmagy dolandyrmagy awtomatlaşdyrmak programmasy ähli maliýe hereketlerine gözegçilik edýär. Şeýlelik bilen, puluňyzyň nirä gidýändigini, nirä sarp edýändigiňizi we kompaniýanyň ösüşi üçin täsirli ýa-da ýokdugyny bilýärsiňiz. Ykdysady ösüşiňiziň bu pudagyna ýakyndan gözegçilik edilmeli. Otherwiseogsam, puluňyzy gereksiz we netijesiz çykdajylara yzygiderli sarp edersiňiz. Gowy habar, USU-Soft-yň optimizasiýa derňewi we netijeliligi awtomatlaşdyrmak programmasy guramaňyzyň işiniň bu möhüm tarapyna berk gözegçilik edip biler. Biziň hödürleýän önümimizi satyn almak isleseňiz, islendik amatly usulda biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.