Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Giriş resminamalary üçin maksatnama

Giriş resminamalary üçin maksatnama • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Giriş resminamalary üçin maksatnama
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Programmany satyn alyň

Programmany satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Häzirki zaman kommunal kompaniýalary awtomatlaşdyrmaga gaty mätäç, bu ýerde tebigy we zähmet çeşmelerini tygşytlap, hasaplama ýalňyşlyklaryndan gaça durup, diňe önümçilik programma üpjünçiligini ulanyp, önümçilik kuwwatyny we ilat bilen gatnaşygy hilini ýokarlandyryp bilersiňiz. Jerimeleri hasaplamak we ýeňillikleri döretmek üçin USU-Soft programmasy, işewür guramanyň işgärlerini iň ýokary konsentrasiýa, kär we üýtgeýjilere berk berjaý edilmegini talap edýän gaty agyr işden halas etmek üçin döredildi: nyrhlar, şertnamalar, ülňüler we beýleki kanunçylyk hereketleri jerimeleriň we tölegiň mukdary. USU kompaniýasy jemgyýetçilik pudagynda ulanmak üçin niýetlenen ýöriteleşdirilen programma üpjünçiligini öndürmek bilen meşgullanýar. Önümlerimizde elektron hasap-faktura programma üpjünçiligi bar. Şahadatnama dizaýn programmasy, sarp edijiler bazasy, peýdaly hasaplary kompýuter hasaplamagy, köpçülikleýin SMS habarnamalary, köp sanly hasabat resminamalary, statistika we analitika ýaly köp sanly funksiýa eýe.

Jerimeleriň hasaplanylmagynyň, sarp edijiniň guramadaky borçnamalaryny ýerine ýetirmedik pursatynda (şertnama, şertnama ýa-da kanun esasynda) ýüze çykýandygy hiç kim üçin syr däl. Bu diňe bir jemgyýetçilik hyzmatlary barada däl, eýsem ýerine ýetirilen işler, harytlary eltmek, salgyt tölemek we ş.m. Zähmet haklary dizaýn programmasy ähli jikme-jiklikleri göz öňünde tutýar. Müşderi bilen aýratynlykda işläp bilersiňiz, ýa-da abonentleri belli bir parametrlere: ýaşaýyş jaýy, nyrhlar, bergiler, ýeňillikler ýa-da subsidiýalar esasynda toparlara bölüp bilersiňiz, şeýlelik bilen topar hasaplamalaryny geçirip we wagtyňyzy ep-esli tygşytlap bilersiňiz. Göterimleri we peýdalary hasaplamak programmasynyň apparat talaplary aýratyn çylşyrymly däl. Gymmat enjam satyn almak ýa-da goşmaça hünärli işgär almak gerek däl. Hasap-fakturalaryň döredilmegine gözegçilik etmek üçin programma üpjünçiligi ortaça ulanyjy tarapyndan aňsatlyk bilen özleşdirilip bilner.

Hasap-faktura programmasynyň aýratyn artykmaçlygy, müşderilere karzy üzmegiň zerurlygy barada duýduryş ibermek ukybydyr. Şeýle habarnamalary SMS ýa-da Viber habarlary, ses habarlary ýa-da e-poçta arkaly iberip bilersiňiz. Zähmet hakyny dizaýn meýilnamasy ilat bilen has konstruktiw gatnaşyk gurmaga, jerimeleriň we guramanyň hyzmatlary üçin mümkin bolan beýleki tölegleriň ýüze çykmagynyň aç-açanlygyny üpjün etmäge mümkinçilik berýär. Islendik resminama, bildirişler, kwitansiýalar, kwitansiýalar we ş.m. goşmak bilen köpçülikleýin çap etmek üçin iberilip bilner. Mundan başga-da, faýllary poçta bilen ibermek üçin umumy formatlaryň birine öwrüp bilersiňiz. Müşderiňiziň bazasyny eksport edip ýa-da import edip bilersiňiz, noldan başlamaly bolarsyňyz. Wagtyň, işlemegiň, şablonyň ýa-da resminamanyň käbir wersiýalary programmanyň işlemeýän bolsa, USU hünärmenleri size zerur zatlary aňsatlyk bilen goşup bilerler. Şahadatnama dizaýn programmamyz hünärmenlerimize programmanyň işleýşine zerur elementleri aňsatlyk bilen goşmaga mümkinçilik berýär. Şahadatnama dizaýn programmasynyň demo wersiýasy web sahypamyzda mugt göçürip alyp bolýar, şeýle hem programma üpjünçiliginiň demo. Şeýle hem, abonent bazasy bilen özara gatnaşyk ýörelgelerini düşündirýän, käbir goşmaça funksiýalary, gözleg, nawigasiýa we beýleki hereketleri açýan gysga wideo sapagy bar.

Doly işewürlik guramasynyň modeliniň iň möhüm bölekleri haýsylar? Olary üç esasy elemente bölmek bolar: işgärler, müşderiler we dolandyryş. Bu üç zat, üns bermeli zadyňyza degişlidir. Bu komponentler elbetde kiçi elementlerden durýar. Emma üstünlikli iş dolandyrmagyň esasy ýörelgelerine seredeliň. Ilki bilen işgärleriňiz. Degişli başarnyklary bolanlaryň bolmagy zerurdyr. Diňe iň oňat hünärmenleri işe alyň. Näme üçin? Dogrusy, olar siziň guramaňyz üçin möhümdir, sebäbi olaryň zähmeti pul gymmatlyklaryna öwrülýär we girdeji getirýär. Işgärler näçe gowy bolsa, guramaňyz üçin şonça gowy. Mundan başga-da, olara gözegçilik etmeli. Näçe gowy bolsa-da, olaryň iş ugurlarynda täsirli bolandygyny bilmelisiňiz.

USU-Soft şahadatnamasyny döretmek programmasy doly gözegçiligi ýola goýmaga kömek edip biler we iň yhlasly işgäri kesgitlemek üçin ýörite hasabatlary düzer. Müşderiler, hödürleýän hyzmatlaryňyzy ulanmagy saýlaýan adamlar. Müşderiler hemme zadyň merkezinde! Şonuň üçin müşderileriňiz bilen işlemeli we olary bagtly etmek üçin hemme zady etmeli. USU-Soft şahadatnamasynyň dizaýn programmasynda amatly maglumat bazasy bar, bu ýerde ähli müşderileriňizi bir ýerde saklap, isleýşiňiz ýaly düzüp bilersiňiz. Mundan başga-da, kwitansiýa dizaýn programmasy häzirki wagtda bazardaky iň oňat tehnologiýalary ulanyp, olar bilen aragatnaşyk saklamagyň birnäçe usulyny hödürleýär. E-poçta, SMS, Viber arkaly olar bilen habarlaşyp bilersiňiz ýa-da diňe ses habarlaryny iberip bilersiňiz. Iň soňky komponent dolandyryş. Bu giň termin. Işgärleri, müşderileriň özara täsirini, pul akymyny we çeşme sarp edişini we ş.m. gözegçilik etmek üçin gural diýmekdir. USU-Softumşak hak tölemek dizaýn hasaby we dolandyryş programmasy, biziň beýan eden zatlarymyz we başgalar! Ösen kompensasiýa dizaýn programmasy gözegçiligi döredip, maliýe hasabatyny dolandyryp we işgärleriňiziň hereketlerine gözegçilik edip biler. Bu guramaňyzda dogry dolandyryş we awtomatlaşdyrmagyň uniwersal programmasydyr.