Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Jemgyýetçilik hyzmatlaryny hasaplamak üçin maksatnama

Jemgyýetçilik hyzmatlaryny hasaplamak üçin maksatnama • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Jemgyýetçilik hyzmatlaryny hasaplamak üçin maksatnama
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Jemgyýetçilik hyzmatlaryny toplamak üçin programmany satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Her aý ähli şäherleriň ýaşaýjylary ýaşaýyş ýerinde berilýän hyzmatlaryň görnüşine baglylykda ýyladyş, suw üpjünçiligi, gaz, elektrik we beýlekiler üçin jemgyýetçilik hyzmatlary üçin töleýärler. Her aý bolsa hasaplamalary hasaplamak we tölegleri almak üçin köp wagt we adam resurslary sarp edilýär. Aöne amatly we ýönekeý çözgüt bar - diňe awtomatiki hasaplaşyk üçin peýdaly programmalary göçürip almaly. Elbetde, mugt peýdaly hasaplaşyk programmasy bar we mugt kommunal töleg programmasyny göçürip alyp bilersiňiz, emma ýagdaýy hasam bulaşdyrjak şeýle mugt önüm almak töwekgelçiligi gaty ýokary. Haçan-da peýdaly çykdajylary dolandyrmak programma üpjünçiligini mugt göçürip alyp bolýan bolsa, bu özüne çekiji, şeýlemi? Emma bu ýagdaýda önümiň hili üçin hiç kim jogapkärçilik çekmeýär. Mundan başga-da, ony gurnamak, kompýuteriňize wiruslar girizip, programma üpjünçiligiňize uly zyýan ýetirip biler. USU tarapyndan hödürlenýän peýdaly hasaplaşyk programmalary mugt däl, ýöne elbetde dogry we dogry, köp kompaniýalar tarapyndan işlenip düzülen we synagdan geçirilýär we ajaýyp oňyn synlar bar.

Dolandyryş awtomatlaşdyryş programmasyny ulanmak gaty aňsat; tejribe netijeliligini we çalt öwezini dolmagy subut etdi. Jemgyýetçilik hyzmatlaryny we ilat üçin amatlylygy guramagyň oňyn keşbi görnüşinde goşmaça bonus barada aýtmaly däl. Allhli hasaplamalar we tölegler her bir abonent üçin awtomatiki hasaplanýar we maglumatlar bazasyna el bilen girizilip ýa-da başga çeşmelerden getirilip bilner. Kärhana töleglerini dolandyrmak programmasynda ilata hödürlenýän ähli hyzmatlar üçin nyrhlary bir gezek geçirmeli bolarsyňyz we işewür wakalaryň ýüze çykmagyny has takyk hasaplamak belli bir dogrylyk we ideal takyklyk bilen derrew diýen ýaly amala aşyrylar. Mugt peýdaly tölegler programmasyny hatda ýokary hünärli programmistler tarapyndan işlenip düzülen peýdaly hasaplaşyk programmasy bilen deňeşdirip bolmaz.

Bir tygşytlamak we mugt peýdaly hasaplaşyk programmasyny göçürip almak azatlygy bilen uzak wagtyň dowamynda özüňizi kelläňizden halas edersiňiz. Allhli jedelli we problemaly meseleleri çözmäge mümkinçilik berýän sarp ediji bilen barlyşyk prosedurasy ýaly ýönekeý resminama alalyň. Iş wakalary programmasyny mugt göçürip almak mümkinçiligini saýlan bolsaňyz, her bir ýaşaýyş jaýynyň eýesi üçin barlyşyk prosesi 1C programmasynda hasapçy tarapyndan amala aşyrylmalydyr. Ondan soň, alnan mukdary her üpjün edijiniň dürli maglumatlar bazalaryndan (suw we galyndy suw arassalaýjy zawod, ýylylyk paýlaýyş ulgamy, elektrik üpjünçiligi we başgalar) metr okalmagy bilen birleşdirmeli we gyşarmanyň haýsy döwürde ýüze çykandygyny we haýsy döwürde bolandygyny anyklamaga synanyşmaly; sebäp - müşderi tarapyndan az tölenendigi ýa-da operator tarapyndan ölçeg enjamlaryndan okalanda ýa-da başga bir sebäp bilen ýalňyşlyk ýüze çykdy.

Peýdaly hasaplaşyk programmasy, düwmäni basmak bilen islendik ýaşaýjy üçin islendik döwür üçin barlyşyk hasabatyny döreder we göçürip alar. Datahli maglumatlar bir peýdaly çykdajylary döretmek programmasynda, şonuň üçin meselä düşünmek we sarp edijä ýagdaýy anyk düşündirmek kyn bolmaz. Mugt hasaplama programmasyny gözlemäň; amatly bahadan hil alýarsyňyz. Müşderileriň we hyzmatdaşlaryň köşeşmegi, wyiousdanly işlemegi, hormaty we ynamy açarydyr.

Kämahal guramanyň başlygy işgärlerini, höweslerini we iş öndürijiligini bilmeýänligi sebäpli bir kynçylyk bilen ýüzbe-ýüz bolup biler. Guramanyň başlygy kompaniýanyň öndürijiligini we netijeliligini ýokarlandyrmak zerurlygy bilen ýüzbe-ýüz bolanda has çynlakaý meselä öwrülip biler. Onda näme etmeli? Elbetde, işgärler bilen has gowy tanyşmak üçin ýörite ýygnaklary guramak mümkin däl. Bu diňe ynam we ygtybarlylyga esaslanýan gatnaşyklary gurmak üçin peýdaly bolar. Elbetde, olaryň tabşyryklaryny nädip ýerine ýetirýändiklerini bilmek size kömek etmez. Bu ýagdaýda USU-Soft peýdaly hasapçylyk we dolandyryş awtomatlaşdyryş programmasyny synap görüň. Iş tertibi, zerurlyklaryňyza laýyk gelýär. Işewürlik programmasy tarapyndan döredilen ýönekeý ýörite hasabaty okaýarsyňyz we kimiň ajaýyp iş edýändigini we kimiň kompaniýa üçin beýle peýdaly däldigini we işleýiş usulyny üýtgetmelidigini anyk görüp bilersiňiz.

Peýdaly hasaplaşyk programmasynyň dizaýny, iş wakalary we peýdaly tölegler ulgamyny özleşdirmegi çalt öwrenmegi görkezýär. Entegem kömege mätäç bolsaňyz, peýdaly hasaplary we hasaplamalary hasaplamak üçin programmada işiň esasy synpyny ulanyp bilersiňiz, şol döwürde hünärmenlerimiz ulgamy nädip ulanmalydygyny jikme-jik düşündirýärler we iň ýokary netijelilik bilen nädip işläp boljakdygyny aýdýarlar. Programmanyň işleýşinde kynçylyk çekýän bolsaňyz, tehniki goldaw soraň we ýalňyşlyklary we nädogry ulanylyşy nädip ýok etmelidigi barada maslahat alyň. Ulgamyň gurluşyny bir möý toruna deňeşdirip bolar. Owadan webdäki her zynjyr ulgamyň öňki bölegine birikdirildi. Bir bölümdäki islendik hereket ýa-da üýtgeşiklik, beýleki bölümde hereketiň we maglumatlaryň üýtgemegine sebäp bolýar. Bu nädogry maglumatlaryň we işgärleriň ýalňyşlyklarynyň girmeginiň öňüni alýar.