Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Peýdaly tölegleri hasaplamak üçin maksatnama

Peýdaly tölegleri hasaplamak üçin maksatnama • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Peýdaly tölegleri hasaplamak üçin maksatnama
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Programmany satyn alyň

Programmany satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Peýdaly tölegleri hasaplamak üçin buhgalteriýa we dolandyryş programmasy, dürli çykdajylary we tölegleri hasaba almaga mümkinçilik berýän özboluşly, innowasiýa ösüşidir. Peýdaly tölegleri hasaplamak üçin buhgalteriýa we dolandyryş ulgamy, nagt ýa-da bank geçirmesi arkaly töleg funksiýasyny goldaýar. Bank bilen şertnama baglaşan bolsaňyz, belli bir döwür üçin tölän ähli abonentler barada maglumatly elektron beýany alarsyňyz. Kärhana tölegini hasaplaýyş programma üpjünçiligi şeýle bank hasabatlaryny mundan beýläk işlemek üçin maglumatlar bazasyna girizip biler. Hasap we dolandyryş programma üpjünçiligimizi satyn almazdan ozal Excel ulanýan bolsaňyz, peýdaly tölegleri hasaplamak USU-nyň hiline gözegçilik awtomatlaşdyryş programmasyny ulanmakdan has haýaldy. Excel programmasyny ulanyp döredilen ähli tablisalar, peýdaly tölegleri hasaplamagyň awtomatlaşdyrylyşyna hil taýdan gözegçilik etmek üçin programmamyzyň maglumatlar bazasyna getirilip bilner. Göçürip almak üçin peýdaly töleg düwmesine basyň we ähliumumy işgärlere gözegçilik we hil derňew programmamyzy göçürip alyň.

Ygtyýarnama üçin islendik amatly usulda: nagt däl töleg ýa-da ofisimizdäki nagt pul bilen töläp bilersiňiz. Peýdaly tölegleri hasaplamak üçin buhgalteriýa we dolandyryş programmasynyň ygtyýarly görnüşini satyn alanyňyzda, sowgat hökmünde iki sagat tehniki goldaw we işgärleri taýýarlaýarsyňyz. Mundan başga-da, kompýuterde gurnamak mugt. Peýdaly tölegleri hasaplamagy awtomatlaşdyrmak üçin bir programma gerek bolsa, ösen, ýokary hilli programmamyzyň demo wersiýasyny mugt göçürip alyp bilersiňiz. Onuň kömegi bilen, islendik jemgyýetçilik kompaniýasy ýa-da dolandyryş guramasy üçin amatly häzirki zaman guralyň iň giň funksiýalaryna diýen ýaly baha berip bilersiňiz. Derňew we netijeliligi optimizirlemek üçin peýdaly hyzmat töleglerini hasaplamak programmasy, abonentleriň sanyny çäklendirip biler. Bu ýagdaýda adam faktory bütinleý diýen ýaly aýrylýar, sebäbi ähli hasaplamalar we gündelik hereketler programma üpjünçiliginde awtomatiki usulda ýerine ýetirilýär.

Excel programmasyny ulanmaga öwrenişen ulanyjylary hökman özüne çekjek aýratynlyk, programmanyň peýdaly tölegleri çalt, awtomatiki we tablisalary ulanyp hasaplamagydyr. Peýdaly tölegleriň hasaplamasyny göçürip alsaňyz, peýdaly tölegleri hasaplamak üçin bu programma bilen hyzmatlaryň her kategoriýasy üçin abonentleriň bergilerine tiz gözegçilik edip bilersiňiz. Gyzgyn we sowuk suw, galyndy suw, ýyladyş, telefon, internet hyzmatlary, zibil taşlamak, abatlamak we beýleki jemgyýetçilik hyzmatlaryny üpjün edip bilersiňiz. Peýdaly tölegleri hasaplamak üçin döwrebap programma gerek bolsa, programmany USU-dan mugt göçürip almak iň gowusydyr. Onuň kömegi bilen ulgam awtomatiki döredýän ýeke şahsy hasap üçin goşantlary dolandyryp bilersiňiz. Mundan başga-da, programma üpjünçiligi operatorlara - kompaniýanyň işgärlerine ýakyndan gözegçilik edýär. Olaryň ähli hereketleri ulgamda ýazylýar we her bir işgäriň eden işleri barada jikme-jik hasabat bar. Häzirki wagtda milli ykdysadyýetiň ähli pudaklary diýen ýaly awtomatizasiýany ulanýarlar. Jemgyýetçilik fermalary hem bu tendensiýany äsgermezlik etmeli däldir. Hasaplaşyk gözegçiligi peýdaly hasaplaşyk programma üpjünçiligi, işewürligi awtomatlaşdyrmagy täze derejä çykarmaga kömek edýär. Şeýlelik bilen, adaty hasaplama we töleg meselelerini el bilen ýerine ýetirmeli köp sanly işgär saklamak üçin çykdajylary ep-esli azaldyp bilersiňiz. Ulgamymyz bu meseleleriň hemmesini öz üstüne alýar we Excel ýaly iň ýokary takyklyk bilen sekuntlarda ýerine ýetirýär, ýöne has gowy.

Häzirki zaman bazaryndaky bäsdeşlikde üstünlik gazanmagyň iň möhüm ölçeglerinden biri, müşderileriň bäsdeşlerine gitmegine ýol bermezlikdir. Bu ýagdaýda müşderi hyzmaty dolandyryjylary üçin indi mesele däl. Müşderiler gidýän bolsa, bu has çynlakaý; guramanyň çäginde mesele bolup biler. Şeýlelik bilen, müşderiler bilen işleýşiňize üns beriň. Her bir müşderä uzak wagtlap hyzmat edip bilersiňiz; nobat bolmasa-da, müşderi gaty köp garaşmaly bolýar. Müşderi garaşmagy halamaýar!

Müşderileriň garaşmagyny dowam etdirýän dürli sebäpler bolup biler: haýyşa beren jogabyňyz gaty uzyn, resminamalary çekmek üçin işlemek wagty, hyzmat bermek hiç wagt wagtynda we ş.m. Bu ýagdaýda ilki bilen işgäriň işine baha bermeli. Her bir işgär. Soňra edaranyň netijeliligine baha berersiňiz. Reýting gowy bolmasa we köp minus görkezse, awtomatiki maglumat ulgamy zerurdyr. Işewür programma üpjünçiligi, uzyn, çylşyrymly we adaty işleri adama garanyňda onlarça esse çalt edip biler. Mysal üçin, peýdaly hasaplama programmasy zerur resminamalary sekuntda doldurýar we derrew çap etmäge mümkinçilik berýär. Maglumatlary gaýtadan işlemegiň awtomatlaşdyrylmagy 'müşderileriň näme üçin gidýändigi' meselesini derrew ýok edýär. Anotherene bir möhüm kriteriýa guramanyň netijeliligi. Şol döwürde müşderiler köp we olar sizi terk etmeýärler, ýöne guramanyň köp mukdarda maglumat bilen işlemegi kyn. Has köp iş etmeli bolsa, diňe professional programmalar gerek. USU-Soft peýdaly hasaplama programmasy islendik hünär üçin amatly.