Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Kommunal tölegleri hasaba almak üçin maksatnama

Kommunal tölegleri hasaba almak üçin maksatnama • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Kommunal tölegleri hasaba almak üçin maksatnama
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Kommunal tölegleri hasaba almak üçin programmany satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Peýdaly töleg programmasy ähli çykdajylary we tölegleri hasaba almaga mümkinçilik berýär. Jemgyýetçilik töleg ulgamy nagt we bank geçirim töleglerini öz içine alýar. Bank bilen şertnama bar bolsa, hasabat döwründe töleg abonentleriniň elektron hasabatyny iberer. Peýdaly töleg ulgamymyz, bu beýannamany peýdaly töleg gözegçilik hasabaty programmasyna awtomatiki usulda getirmäge mümkinçilik berýär. Şeýle peýdaly tölegleriň ýazgysy bilen, köp abonent bilen aňsatlyk bilen hyzmatdaşlyk edip bilersiňiz! Şol bir wagtyň özünde adam faktory ep-esli azalýar. Kärhana tölegleri üçin buhgalteriýa we dolandyryş programmasy her hyzmatyň ýazgylaryny aýratyn saklaýar. Mysal üçin, islendik abonentiň suw üpjünçiligi, lagym, ýyladyş we beýleki hyzmatlar üçin bergisini aýratyn görüp bilersiňiz. Kärhana tölegleri, peýdaly töleg gözegçiligini hasaba alyş programmasy tarapyndan awtomatiki bellenip bilinýän özboluşly şahsy hasap bilen dolandyrylýar. Hasap töleg programmasy kompaniýanyň işgärlerine hem gözegçilik edýär. Peýdaly hasaba alyş we töleg dolandyryş programmasy, her ulanyjynyň hereketlerine jikme-jik gözegçilik bar. Hasap we sargyt kesgitlemek üçin peýdaly töleg programmasyny demo wersiýasy hökmünde mugt göçürip alyp bolýar. Jemgyýetçilik hyzmatlarynyň tölegi Gündelik işleriň awtomatlaşdyrylmagy, islendik peýdaly kompaniýanyň kadaly işlemegi üçin zerur faktor! Zatlary tertipleşdirmäge we agyr işleriňizi aňsatlaşdyrmaga kömek ederis!

Hasabat resminamasyny döretmek, işçi güýji tarapyndan ýerine ýetirilen bolsa, gaty uzyn. Adamlar guramaňyzda bolup geçýän dürli prosesleri beýan edýän hasabat döretmek üçin maglumatlary el bilen ýygnamaly, okamaly we analiz etmeli. Soňra hasabaty döretmek prosesi täzeden başlaýar, bu bolsa işgärleriňizden köp wagt, konsentrasiýa we güýç talap edýär. Mundan başga-da, hasabat taýýarlamagyň bu usuly başga bir sebäbe görä kämil däl: adamlar ýalňyşýarlar. Bir kiçijik ýalňyşlyk resminamada görkezilen maglumatlaryň hemmesine düşünmezlige sebäp bolup biler. Bu kabul ederlikli däl, şonuň üçin bu ýagdaýda ähli netijeleri barlamak üçin köp işgär hakyna tutýarsyňyz. Bu işiňizi alyp barmagyň öndürijilikli usuly däl. Hemme zadyň gerimini göz öňüne getiriň - gaty köp pul harçlaň we iň az netije alyň! Bu proses haýal we işgärleriňiz üçin kynçylyklardan doly. Näme üçin her niçigem bolsa köne usullara ýapyşmaly? Näme üçin peýdaly hasaplaşyk programmasyny ulanmaly däl? Şeýle awtomatlaşdyryş we optimizasiýa hasapçylyk programmasyny döretdik. Necessaryhli zerur resminamalary ýygnamak we zerur mowzuk boýunça analitiki hasabatlary döretmek üçin ýörite algoritmleriň kömegi bilen guramaňyzyň buhgalteriýa amallaryny döretmek üçin döredildi! Hasaplaşyk we gözegçilik we öndürijilik derňew proseslerini dolandyrmak programmasy bary-ýogy birnäçe sekunt alýar. Resminamany seljermek üçin zerur maglumatlar eýýäm ulgamda we işgärleriňiz tarapyndan girizilýär. Sargytlary we gözegçilik derňewini kesgitlemek üçin buhgalteriýa programmasyny ulananyňyzda, işiňizi üstünlik gazanmak üçin köp artykmaçlygyňyz bar.

Jemgyýetçilik guramalary we peýdaly tölegler, guramaňyzyň müşderileri we müşderileri bilen aragatnaşyk bilen ýakyn baglanyşyklydyr. Oftenygy-ýygydan ofisleriňize gelip, käbir meseleleri, düşünişmezlikleri ýa-da nädogry töleg hasaplamalaryny çözmek isleýärler. Bu ýagdaýda, müşderileriňiz bilen hemişe aragatnaşyk saklamaly, şeýdip, problemalary çözmek we zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin elmydama bardygyňyzy duýarlar. Bu ýagdaýda awtomatlaşdyryş we guramanyň hilini seljermek boýunça buhgalteriýa programmamyzda müşderiler bilen aragatnaşyk gurmak üçin gurallar toplumy bar. Adaty aragatnaşyk serişdeleri - SMS ýa-da elektron poçta arkaly olara habar iberip bilersiňiz. Ora-da häzirki wagtda smartfonlaryň köpüsinde guruljakdygyna ynanýan Viber-e ýazylmak arkaly müşderilere ýetmek üçin has ösen we döwrebap usullary ulanýarsyňyz. Mundan başga-da, işgärleri yzarlamak we sargytlary gözegçilikde saklamak üçin buhgalter programmasynyň kömegi bilen ses habarlaryny awtomatiki ibermek mümkinçiligi bar. Bu iň ösen aragatnaşyk usulydyr we müşderileriňiziň, üpjün edijileriňiziň we hatda bäsdeşleriňiziň öňünde abraýyňyzy we abraýyňyzy artdyrar. Görşüňiz ýaly, awtomatlaşdyryş we dolandyryş buhgalteriýa programmasynyň bu bölegi ulgamyň beýleki bölekleri ýaly seresaplylyk bilen oýlanýar. Biziň şygarymyz, möhüm ýaly görünmese-de ýa-da bir zat eýýäm kämil ýaly görünse-de, hemme zada üns bermek. Hat-da doly aýratynlyklary mümkin boldugyça gowulaşdyrmaga çalyşýarys!

USU-Soft programmasynyň haýsydygyna has gowy düşünmek üçin ony suratlandyrmak isleýäris. Birnäçe bölümden ybarat, olaryň hersi öz wezipelerini ýerine ýetirýär we guramaňyzyň buhgalter hasabatynda öz roly bar. Olar modullar, kataloglar we hasabatlar. Şeýle-de bolsa, beýle bölünişik olaryň biri-birine bagly däldigini aňlatmaýar. Garşy! Olar bir gurluşa birleşdirilýär. Bir bölümdäki islendik üýtgeşmeler, beýleki bölümdäki maglumatlaryň gutulgysyz üýtgemegine getirýär. Olar yzygiderli bilelikde işleýärler we bu hatda işgärleriňiziň biriniň buhgalteriýa awtomatlaşdyryş programmasyna tötänleýin girizen ýalňyşlyklaryny we ýalan maglumatlary kesgitlemäge mümkinçilik berýär. Programmalary döretmegiň bu usuly, öndürijiligiňizde we özbaşdaklygyňyzda ýokary netijeleri gazanmagyň ygtybarly usulydyr. Munuň netijesinde programma garaşsyz bolup, wezipelerini üstünlikli ýerine ýetirip biler.