Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Jemgyýetçilik galyndylary üçin maksatnama

Jemgyýetçilik galyndylary üçin maksatnama • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Jemgyýetçilik galyndylary üçin maksatnama
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Jemgyýetçilik galyndylary üçin programmany satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Ynsan, ömrüniň dowamynda, ýagny daşky gurşawyň hapalanmagy bilen bilelikde önümçilik we sarp ediş proseslerinde biosfera we jemgyýetiň özüne ýaramaz täsir edýär. Şonuň üçin onuň işiniň ähli taraplaryna daşky gurşawa dostlugy we jemgyýete bolan garaýşy nukdaýnazaryndan baha berilmelidir, sebäbi zibil mukdarynyň yzygiderli köpelmegi durmuşymyzyň hiline düýpli täsir edýär. Öý gaty galyndylarynyň munisipal hasabat programmasy daşky gurşawy goramagyň derwaýys meselelerini çözmek we adamlaryň ýaşaýyş şertlerini kadalaşdyrmak üçin serişdeleri tygşytlamagyň usullaryny ösdürmek üçin döredildi. USU şäher galyndylaryny gözegçilikde saklamak boýunça ýörite programma, şäher galyndylaryny gözegçilikde saklamak we öý gaty galyndylaryny düzgünleşdirýän dolandyryş programmasyny ulanmagy teklip edýär. Kompaniýa tarapyndan işlenip düzüldi we ususoft.com-da demo görnüşinde hödürlendi.

Şäher häkimliginiň zibil gözegçiligi hasaby we dolandyryş maksatnamasynyň maksady, öý zibillerini ýygnamak, daşamak, zyýansyzlandyrmak, ulanmak we ýok etmek barada kompaniýa barada doly maglumat bermekden ybarat. Düzgün bolşy ýaly, munisipal hasabatynda şäher galyndylaryny dolandyrmak programmasy ähli galyndylary umumy ýygnamagy, wagtlaýyn ammarlara, poligonlara ýa-da gaýtadan işlemäge bilelikde geçirmegi öz içine alýar. Ykdysady işleri amala aşyrýan ähli guramalar, emele geliş ülňülerini we daşarky gurşawda ýerleşdirmek üçin kwotalary, umuman alanyňda, her görnüşi üçin aýratyn öý galyndylarynyň emele gelmegini kadalaşdyrmalydyr. Has az dizaýn we mukdar ülňüleri ýerli kadalaşdyryjy edaralar tarapyndan tassyklanýar we öýde gaty galyndylary dolandyrmak proseduralaryna laýyklykda bolmalydyr. Şäher häkimliginiň gaty galyndylary dolandyrmak programmasy, hapalanan pursadyndan başlap, zibil taşlanyşynyň hakykaty yglan edilmegi bilen gutarýan ähli bejeriş nokatlarynyň hasaba alnyş hilini ýokarlandyrýar.

Öý galyndylarynyň önümçiligine gözegçilik etmek üçin munisipal hasaba alyş maksatnamasy, ilki bilen, öý galyndylarynyň howp synplarynyň kesgitlemesini, şahadatnamasyny, önümçilik ülňülerini we ýerleşdiriş kwotalaryny, kesgitlenen dolanyşyk kadalaryna laýyklykda buhgalteriýa we hereketi üpjün edýär. döwrebaplaşdyrmak üçin tehnologiýa, daşky gurşaw görkezijilerine hakyky gözegçilik we öýlerde hapalaryň mukdaryny azaltmak we jemgyýetiň saglygyna abanýan howpuny azaltmak üçin kabul edilen çäreleri seljermek. Şäher häkimliginiň galyndylaryny dolandyrmak maksatnamasy galyndy materiallaryny ýygnamak we poligonlara, poligonlara ýa-da gaýtadan işlemek üçin iň amatly shemany döretmegi, ähli nokatlary, hereket senesini we wagtyny we galyndylaryň mukdaryny hasaba alýar. Şäher häkimliginiň buhgalteriýasyndaky gaty galyndylary dolandyrmak programmasy, bir kompaniýada ýa-da birnäçe kompaniýa görnüşinde ulanylýan gaty gaty galyndylary hasaba almak we gözegçilik programmasydyr.

Işgärlere gözegçilik we baha bermek boýunça şäher dolandyryş maksatnamasynyň ýörelgesi, gaty galyndylar, gaty galyndylary saklaýan we taşlaýan ýerler, şeýle hem aýyrmak üçin ýöriteleşdirilen ulaglaryň hereketi barada maglumat ýygnamak we gaýtadan işlemek üçin maglumat binýadyny döretmäge esaslanýar. gaty galyndylardan we olaryň ýoluna gözegçilik etmekden. Sargyt döretmek we hil derňewi awtomatlaşdyrmak üçin peýdaly programma, şertler traffigiň islendik döwründe standartlardan sowlanda habarly karara gelmäge, şeýle hem belli bir kompaniýanyň içinde gaty galyndylary azaltmak üçin täsirli çäreler toplumyny işläp düzmäge mümkinçilik berýär. Şäher häkimliginiň gaty galyndylary dolandyrmagy awtomatlaşdyrmak programmasy, gaty galyndylary hasaba almak we gözegçilik etmekde aýratyn başarnyklary bolmazdan gaty galyndylara gözegçilik etmek bilen gyzyklanýan işgärleriň kompýuterlerinde oturdylýar.

Awtomatlaşdyryş kömek maksatnamasyndaky işgärleriň wezipesi, zibilleri ýygnamak, geçirmek we zibil taşlamak döwründe has köp gatnaşmak faktlaryny ýazýan maglumatlaryň öz wagtynda girizilmegi, şeýle hem bu faktlara gözegçilik edýän görkezijileriň doly girizilmegi bilen azalýar. kompaniýa tarapyndan öndürilen hapalaryň klassifikasiýasy. Şäher galyndylary hyzmatlary, durmuşymyzy göz öňüne getirip bilmeýän möhüm hyzmatlardyr. Zyňylmaly köp galyndy materiallaryny öndürýäris. Otherwiseogsam, sözüň doly manysynda poligonda ýaşaýardyk: köçelerimiz hapa bolardy we howanyň ysy ýakymly bolmazdy. Şäherlerimizi medeniyetli edýän zatlaryň biri.

Bu görnüşli iş bilen meşgullanýan guramalar, şäher hyzmatlarynyň ýeterlik hilini we tölegleri döredýän we gözegçilikde saklaýan girdejileri öz wagtynda üpjün etmek üçin bu programmany ulanmak üçin ygtybarly şäher galyndylary hyzmaty programmasyna eýe bolmalydyr. Şeýle gurama iş prosesinde ýalňyşlyk goýberip bilmez, sebäbi şäher häkimliginiň galyndylarynyň ýalňyşlyklary, galyndylarynyň alynmaýandygy we netijede gidip boljak ýeri ýok müşderiler bilen gapma-garşylyklara sebäp bolýar. galyndylary taşlaň. Bu ýakymly ýagdaý däl. Munuň öňüni almak üçin, şäher galyndylaryna gözegçilik gurlanda awtomatlaşdyryş we ähli amallara gözegçilik ediň. Maksatnamamyz siziň meseleleriňiziň çözgüdi. Programma özboluşly we köp taraply.