Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Zibil ýygnamak hasaby

Zibil ýygnamak hasaby • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Zibil ýygnamak hasaby
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Zibil ýygnamak hasaby üçin programmany satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Hapany aýyrmak gaty kyn mesele we toparymyz muny ussatlyk bilen çözmäge kömek edip biler! Biziň döreden awtomatlaşdyryş we dolandyryş programmam zibil ýygnamagy we buhgalter hasabatyny dolandyrmagy teklip edýär. Zibil tölegi gaty galyndylary ýygnamak üçin töleýän her bir müşderi bilen başlaýar. Sargyt döretmek we amallary optimizirlemek üçin zibil ýygnamak hasaby programmasy ähli çykdajylary we tölegleri öz içine alýar. Gaty galyndylary hasaba almak programmasy dürli nyrhlarda çykdajylary öndürýär. Tölegler dürli usullar bilen hem kesgitlenip bilner: nagt pul üçin, bank geçirmesi, özara hasaplaşyk we ş.m. Zibil ýygnamak üçin töleg arzasy hatda tölegleri elektron bank hasabatyndan import etmek mümkinçiligini hem öz içine alýar.

Mundan başga-da, sözlemiň görnüşi başgaça bolup biler. Munisipal gaty galyndylary ýygnamagyň we dolandyrmagyň buhgalter hasabaty, öz hasap-fakturalaryňyzy çap etmegiň mümkinçiligini öz içine alýar. Zibil talonlary awtomatlaşdyrylan. Talon gündeligi her bir peýdaly kompaniýa üçin ýörite işlenip düzüldi. Zibil ýygnamak talonlary hasaplaşykda ulanylyp bilner. Konsolidirlenen buhgalteriýada zibil ýok etmek programmasy, her hasabat aýynyň bir bölegi hökmünde amala aşyrylýar, munuň üçin elmydama jemlenen analitiki hasabat döredýärsiňiz. Zibil ýygnamagy hasaba almak üçin ýekeje kompýuter ýeterlikdir. Theöne şol bir wagtyň özünde, zibil ýygnamak hasaby programmasy ýerli ulgamda we hatda internetde köp ulanyjynyň bir wagtyň özünde işini goldaýar. Zibil ýygnamak hasaby programmasy hem köp zada ukyply we işgärleriňiziň gündelik işe sarp edýän güýjüni ep-esli azaldar!

Maglumat ýygnamak buhgalteriýasy, iň kyn işleriň biridir, erbet işlenmegi guramanyň ähli gurluşyna we müşderilerden zibil ýygnamak proseslerine howp salýar. Müşderiler, olaryň salgylary, zibil ýygnaýan ulaglaryň ugurlary, zibil ýygnamagyň ýygylygy we ş.m. hakda maglumat ýygnamak gaty möhümdir. Şeýlelik bilen, şeýle hasaby ýöretmek we hiç kimi ýa-da bir zady sypdyrmazlyk nädip mümkin? Resminamalary ýerine ýetirýän işgärleriňiz köp bolsa, adaty hasapçylyk usulyny ýatdan çykarmaly bolarsyňyz. Awtomatlaşdyrma bilen tanyşdyryň we iş tizliginden we takyklygyndan lezzet alyň! USU-Softumşak dolandyryş we awtomatlaşdyryş programma üpjünçiligi dolandyryş, gözegçilik, sargytlary döretmek we müşderi bilen ýokary hilli aragatnaşyk ýaly köp meseleleri ýerine ýetirýär. Onuň başarmaýan ýeke-täk zady, zibil ýygnamak işini özi etmek - maşyn sürüp bilmeýär. Galan hemme zat prosesi dolandyrmak we optimizasiýa programmasy bilen aňsatlyk bilen ýerine ýetirilýär. Guramalaryňyzda awtomatlaşdyryş dolandyryş programmasyny durmuşa geçirmek üçin ilkinji ädimleriňiziň nämedigini özüňizden soranyňyzda, nädip dowam etmelidigiňiz barada takyk meýilnamaňyz bolar ýaly, olary ulanmagyňyzy sanap bileris.

Ilki bilen, zibil ýygnamagy hasaba alyş programma üpjünçiligi bazaryny gözden geçiriň. Iň oňat sargyt awtomatlaşdyryşy we siziň üçin işleýän amaly optimizasiýa programmasyny saýlamaga synanyşyň. Dogrusy, bu bölümi geçip bilersiňiz, sebäbi eýýäm sizi şeýle programma bilen tanyşdyrdyk - USU-Soft! Kompaniýanyňyzyň aýratynlyklaryny ara alyp maslahatlaşyp bileris we esasanam siziň üçin awtomatiki gözegçilik programmasyny döredip bileris. Soňra hil gözegçiligi we öndürijiligi awtomatlaşdyrmak programmasyndan nämä garaşýandygyňyzy ara alyp maslahatlaşmak üçin biziň bilen habarlaşmaly. Soňra demo wersiýasyny synap görmegiňizi maslahat berýäris. USU-Soft-yň demo görnüşini web sahypamyzdan göçürip alyp bilersiňiz. Diňe şondan soň awtomatlaşdyryş dolandyryş programmasynyň laýykdygyny ýa-da ýokdugyny kesgitläň. Muny etmek kyn däl - täze bir zady başlamak elmydama gorkunç. Startöne başlanyňyzdan soň, şeýle gyzyklanarsyňyz we höweslendirersiňiz, wagtyň nähili geçýändigini duýmarsyňyz! .Eri gelende aýtsak, gurnama doly özümize bagly - programmany kompýuteriňizde ýa-da birnäçe kompýuteriňizde sazlamak üçin hünärmenlere we wagt berýäris. Bu proses mugt we uzyn däl. Şeýle hem, siziň üçin ussatlyk synpyny taýýarlaýarys we programmany nädip dolandyrmalydygyny öwredýäris.

Işgärleriňiziň haýsysynyň adatça iş wagty hiç zat etmeýändigini bilmek isleseňiz, hasabat funksiýasyny ulanyň. Aýratyn hasabatda işgärleriň netijeliligini, tertip-düzgünini we borçlaryny dogry ýerine ýetirmek höweslerine görä baha berilmegi görkezilýär. Guramanyň jemleýji hasabaty, adatça, islendik hasabat aýy üçin döredilýär we belli bir döwürde guramanyň işi barada jemlenen maglumatlary öz içine alýar. Täjirçilik hasabaty, kompaniýanyň täjirçilik işjeňligini, satuwyň umumy mukdaryny, çykdajylaryny we beýleki zerur maglumatlary öz içine alýan şeýle uniwersal resminama. Kompaniýanyň işiniň netijeleri barada şeýle hasabat, adatça, hasabat aýy üçin döredilýär. Döredilen hasabat çap edilip, dürli formatlara eksport edilip ýa-da e-poçta goşundysy hökmünde derrew iberilip bilner.

Bir guramanyň marketing hasabaty mahabatyň netijeliligini seljerip biler. Müşderileriň haýsy maglumat çeşmesinden siz hakda has köp öwrenip biljekdigini görkezýär. Material hasabatda bar bolan maddy çeşmeler we olaryň umumy bahasy görkezilýär. Lukmançylyk hasabatlary, guramanyň kadaly işlemegi üçin zerur we iş rugsady bolmaly hökmany kanuny taýdan bellenen resminamalaryň bir görnüşidir.