Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Kommunal hyzmatlar üçin maksatnama

Kommunal hyzmatlar üçin maksatnama • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Kommunal hyzmatlar üçin maksatnama
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Kommunal hyzmatlar üçin programmany satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Raýatlar üçin jemgyýetçilik we ýaşaýyş jaý hyzmatlarynyň zerurlygyna baha bermek kyn. Stockaşaýyş jaý gorunyň ýagdaýyna gözegçilik edýärler we serişdeleri paýlanan adamlar üçin amatly durmuş üçin atmosfera döredýärler. Bu enjamlar bolmasa durmuşymyzy göz öňüne getirip bilmeris. Bir zat görünmeýän bolsa, onuň netijeli we wagtynda ýerine ýetirilendigini aňladyp biler diýen pikir bar. Şeýle-de bolsa, hakyky durmuşda bu ugurda awtomatlaşdyryş we dolandyryş işlerinde käbir päsgelçilikler bar. Hakykat, jemgyýetçilik hyzmat ediş guramalarynyň köplenç köne usul bilen kagyz ýüzünde ýa-da geçmişdäki netijesiz programmalary ulanmagy bilen dolandyrylýar.

Häzirki döwrüň hakykatyna bu aýylganç düşünmek sebäpli şeýle kompaniýalarda gözegçiligiň hili gaty pes. Şeýle-de bolsa, bu ugurdaky köp zat hyzmat beriş möhletlerine baglydyr. Şeýle kyn üýtgeýjiler bilen ajaýyp çözgüt, kommunal dolandyryş kompaniýasynda ýörite peýdaly programmany durmuşa geçirmek bolar. Aslynda, sargytlary kesgitlemek we hiline gözegçilik etmek üçin USU-Soft programmasy ýaly peýdaly programma bar. Onuň aýratynlyklaryna içgin seredeliň we işleýşini jikme-jik ara alyp maslahatlaşalyň. Toparymyz ösen hyzmatlary we beýleki programmalary gurmakda ýeterlik ynam gazandy. Geliň, peýdaly hasaplary mümkin boldugyça öndürijilikli edeliň. Awtomatlaşdyrmagyň we meseleleriň optimizasiýasynyň maglumat-buhgalteriýa programmasy, peýdaly kompaniýanyň işini ähli ugurlardan awtomatlaşdyrýar, gözegçiligi we gözegçiligi üpjün edýär. Näme üçin ulanmak üçin hödürleýän peýdaly awtomatlaşdyryş hasaby we dolandyryş programmasyna üns bermeli? Muny aşakdaky sözlerde aýdyň beýan edip bolar. Dünýäniň köp guramalarynda awtomatizasiýany amala aşyrdyk. Programmamyzyň üstünligi, ony talap edýän köp aýratynlyklaryň bolmagydyr. Programma islendik gurama üçin düzülip bilner. Islendik prosesi ýönekeýleşdirmegiň ýollaryny tapýar. Mundan başga-da, guramadaky ähli işler barada hasabatlary öz içine alýar. Mundan başga-da, buhgalteriýa hyzmatlaryny dolandyrmak programmamyz, ulanylyşy aňsatlygy bilen tapawutlanýar. Kompýuter başarnyklary bolmadyk ýönekeý ulanyjylar üçin niýetlenendir (bu programma diňe bir professional maliýeleşdirijiler we buhgalterler üçin däl, eýsem ýönekeý işçiler üçinem niýetlenendir). Gurluşy hemmeler üçin düşnüklidir.

Islendik aýratynlygy ýa-da resminamany sekuntda tapyp bilersiňiz. USU-Soft peýdaly gözegçilik we işgärleri gözegçilik awtomatlaşdyryş programmasy, islendik abonenti gaýtadan işlemek üçin çalt we aňsat gural berýär. Işiňizde zerur maglumatlary berip bilersiňiz. Jemgyýetçilik hyzmatlaryny awtomatlaşdyrmagy döretmek maksatnamasy ähli jemgyýetçilik hyzmatlaryny dolandyrmaga ýolbaşçylyk edýär. Bular jemgyýetçilik we ýaşaýyş jaý-jemgyýetçilik hyzmatlary bolup biler. Jemgyýetçilik kompaniýasynyň buýrugy, kommunal we ýaşaýyş jaý hyzmatlaryny dolandyrmak üçin peýdaly programmada tapylan ýörite hasabat resminamalary bilen kesgitlenýär. Jemgyýetçilik dolandyryşy az işçi güýjüni talap edýär, sebäbi tertip döretmek proseslerini awtomatlaşdyrmak we optimizirlemek üçin programmada iň ýokary derňew sekuntda tamamlanýar. Şeýle hem, goşmaça hasabat taýýarlap ýa-da sargydyňyza funksiýa goşup bileris.

Iş prosesiniň hili ähli tarapdan bolmaly. Mysal üçin, ýaşaýyş jaý we jemgyýetçilik guramasy barada aýdylanda, hiline ýetmek üçin gündelik işiniň aşakdaky bölümlerini awtomatlaşdyrmaly we optimizirlemeli: maglumatlary ýygnamak we derňemek, müşderiler bilen özara gatnaşyk, hasaplar we çeşmeler döretmek we işgärler gözegçilik. Geliň, bu taraplaryň hersini jikme-jik ara alyp maslahatlaşalyň. Ilatyň arasynda paýlanyşyny üpjün edýän şeýle guramanyň barlygynyň özeni elmydama maglumatlaryň dogry ýygnalmagy we nyrh nyrhlaryna we beýleki şertlere laýyklykda ölçeg enjamlaryndan görkezijileriň degişli hasaplamalary bilen bilelikde bolýar. Bu amal awtomatlaşdyrylmasa, iş prosesleriniň hili we takyklygy barada gürleşip bilmeris. Abonentler bilen aragatnaşyk guramanyň girdejisi bilen baglanyşykly bolany üçin deň derejede möhümdir. Galyberse-de, bu adamlar üçin edýän zatlaryňyzy edýärsiňiz, şonuň üçin olar bilen aragatnaşyk saklamaly we hyzmatlar babatynda zerur zatlara kömek etmeli. “USU-Soft” buhgalter hasabatyny awtomatlaşdyryş programmasy, maglumatlar bazasynda müşderi maglumatlarynyň doly toplumyny üpjün edip biler, şeýlelik bilen islendik amatly görnüşde habarlaşyp bilersiňiz we özara gatnaşyk taryhyna girip bilersiňiz.

Ölçeg enjamlaryndan maglumat alanyňyzdan soň, hasap-fakturalary döretmeli we müşderilere ibermeli. Ösen USU-Soft, aýratynlyklary sebäpli muny edip bilýän guraldyr. Işiňiz hakda, şol sanda çeşmeleriň mukdaryny bilýän bolsaňyz, gyssagly ýagdaýlara gözegçilik edýärsiňiz we garaşylmadyk agşamlardan gorkmaň! Programma, ammarlardaky çeşmelere gözegçilik etmek ukybyny berýär, bu ýokarda agzalan sebäplere görä gowy. Iň soňky zat işgärleriň buhgalteriýasy. Işgärler çykdajylaryň çeşmesi bilen bir hatarda girdeji çeşmesidir. Bu ýerde näzik deňagramlylyk gazanmak üçin, işiň dogry ýerine ýetirilendigine göz ýetirmeli. Programma ulgamda ýerine ýetirilen ähli hereketleri hasaba alýar we ýatda saklaýar we her bir işçiniň netijeliligini görmäge mümkinçilik berýär. Üstünlikli ýyllaryň dowamynda gazanan tejribämiz, ösen programma hakda buýsanç bilen gürleşmäge we onuň iň oňat programmalarynyň biridigine göz ýetirmäge mümkinçilik berýär! Hil USU-Soft!