Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. CRM hasaba alyş ulgamy

CRM hasaba alyş ulgamy • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
CRM hasaba alyş ulgamy
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Crm hasap ulgamyny satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

CRM (Müşderi bilen gatnaşyklary dolandyrmak) buhgalter ulgamy, müşderi gatnaşyklaryny dolandyrmagy optimizirlemek üçin awtomatlaşdyrylan tehnologiýa. Bu tehnologiýa iri köpmilletli kompaniýalar we kiçi KOK-lar üçin peýdalydyr. Hususy pudak kompaniýalary we jemgyýetçilik kompaniýalary üçin CRM buhgalteriýa ulgamyny döretmek. Işiňiziň, söwda, bilim, fitnes pudagynda hyzmatlar bilen meşgullanýandygyna garamazdan, üstünlik gazanmak ähtimallygy has ýokary bolsa, buhgalteriýa ulgamy müşderiler bilen iş salyşmak, ýagny bu ugurda şonça gowy düzülýär. CRM.

CRM programma üpjünçiliginiň hili, işiň netijeliligine-de täsir edýär. Iň oňat warianty, kompaniýanyňyzyň aýratynlyklaryna esaslanyp döredilen CRM-de buhgalteriýa üçin ýörite programma ulanýan görnüşdir. Hut şu şahsylaşdyrylan we ýöriteleşdirilen programma üpjünçiligi, alhliumumy hasapçylyk ulgamynyň hünärmenleri tarapyndan öndürilýär.

Hasapçylyk ulgamymyz eýýäm söwda we güýmenje merkezleri, fitnes klublary, täjirçilik banklary, syýahatçylyk agentlikleri, logistika kompaniýalary, döwlet görnüşli lukmançylyk edaralary we başgalar tarapyndan sargyt edildi. Bu müşderileriň her biri bilen işlemek bilen, her gezek üýtgeşik hasap önümçiligi ulgamyny döretdik. Hut şu çemeleşme, müşderileri saklamaga we täzelerini özüne çekmäge mümkinçilik berýär.

Fitnes kluby üçin CRM buhgalteriýa ulgamyny düzenimizde, haýsy müşderiniň bu barda köplenç barýandyklaryny, ondan nämä garaşýandyklaryny, näme alýandyklaryny we nämäni azdygyny analiz etdik. Şeýle hem, merkeze gelen her bir myhman bilen nädip işimizi optimallaşdyryp boljakdygy, wepalylyk programmasynyň çäginde girdejili teklipleri taýýarlamak, mahabatlandyryş meýilnamalaryny döretmek, arzanladyşlar we bonuslar girizmek barada pikir etdik. Netijede, USU-dan CRM buhgalteriýa ulgamynyň birleşmegi netijesinde fitnes kluby şäherde iň köp zyýarat edilýänleriň birine öwrüldi.

Döwlet lukmançylyk edarasy üçin CRM hasaba alyş ulgamyny döredenimizde, müşderi (hassalar) maglumat bazalary bilen işledik, her bölüm, lukman we şepagat uýasy üçin amatly wersiýalary döretdik. Şeýle hem, reýestr bilen işlemeli maglumatlaryň has gowy ulgamlaşdyrylmagyny döretdik. Netijede, CRM buhgalteriýa ulgamymyza sargyt eden poliklinika has köp saglyk hyzmatlaryny berip başlady we ýolbaşçylar, umuman alanyňda, USU-dan tehnologiýa birikdirilenden soň işiň has çalt we has oňat dowam edip başlandygyny boýun aldylar.

Iş ýerlerimizdäki maksatnamalarymyzyň durmuşa geçirilmeginden şeýle oňyn mysallar köp. Kompaniýanyňyzyň işini gowulaşdyrmaga kömek edip bileris diýip umyt edýäris.

Siziň her biriňiz bilen dost hökmünde işleýäris: netijä doly ygrarlylyk we ýokary jogapkärçilik bilen.

Hakyky we potensial müşderiler bilen özara täsirleşmegiň özboluşly ulgamy, size we olar üçin amatly.

Şereketiňiziň ähli işleri müşderileriň isleglerini kanagatlandyrmaga gönükdirilendir.

Zerurlyklar yzygiderli kesgitlener, derňeler, ulgamlaşdyrylar we awtomatiki öwreniler.

USU bilen buhgalteriýa, CRM ulgamynda buhgalteriýa üçin nazaryýetiň hödürleýän esasy ýörelgelerine esaslanýar.

Işiňiz üçin CRM-iň iň gowy wersiýasyny döretmek üçin CRM hasaba alyş ulgamy.

Hasap ulgamy dürli usullary, gurallary we tehnologiýalary ulanýar.

Aýry-aýry müşderi üçin programma düzmezden ozal haýsy müşderileriň hyzmatlaryndan peýdalanýandygyny seljereris.

Müşderileriň kompaniýadan nämä garaşýandyklaryny, näme alýandyklaryny we nämäni az alýandygyny görkezer.

Ondan soň USU hünärmenleri her bir müşderi bilen işi nädip optimallaşdyrmalydygy barada oýlanarlar.

Wepalylyk maksatnamasynyň çäginde girdejili teklipler dörediler.

Mahabatlandyryş, arzanladyş we bonuslar girizmek üçin meýilnama düzüler.

Müşderi maglumat bazalary bilen işler amala aşyrylar.

Olaryň amatly wersiýalary her bir işgär we dolandyryjy üçin dörediler.

Awtomatlaşdyrylandan soň, sarp edijileriňiziň we alyjylaryňyzyň sany köpeler.

Gelýän ähli programmalar, buhgalteriýa ulgamymyzyň kömegi bilen has çalt we has aňsat işlener.

USU jaň merkeziňizdäki jaňlaryň klassifikasiýasyna we ulgamlaşdyrylmagyna goşant goşar.

Çagyryşlary ulgamlaşdyrmak, gelmegiň wagty, soragy, ähmiýeti we ş.m. ölçeglerine laýyklykda amala aşyrylar.

USU size möhüm maglumatlary guramaňyzyň müşderilerine öňküsinden has çalt bermäge mümkinçilik berer.

Dükanyň garaşylmadyk ýapylmagy, bahalaryň ýokarlanmagy, harytlaryň ýoklugy ýa-da daşky görnüşi we ş.m. barada müşderä elmydama öz wagtynda habar berler.

Zerur maglumatlar awtomatiki usulda müşderileriň özlerinden ýygnalar.

USU CRM buhgalteriýa ulgamy müşderi bazasy bilen yzygiderli täsirleşer we zerur bolanda ony doldurar we üýtgeder.

Ösüşimiz, söwda we güýmenje merkezlerinde, fitnes klublarynda, täjirçilik banklarynda, syýahatçylyk agentliklerinde, logistika kompaniýalarynda, lukmançylyk edaralarynda we ş.m. CRM buhgalteriýa ulgamyny guramak üçin amatlydyr.

Müşderileriň jaň amalyny (jikme-jik gözlegler we sowuk jaňlar) gurmaga kömek ederis, bu satuw bölümine işini sazlamaga kömek eder.

USU bilen resminamalar we dürli görnüşdäki hasabatlar bilen ähli işler ulgama giriziler.