Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. CRM derňewi

CRM derňewi • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
CRM derňewi
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Programmany satyn alyň

Programmany satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

CRM derňew ulgamy, şuňa meňzeş programmalardan tapawutlylykda, Univershliumumy Hasap Ulgamy awtomatlaşdyrylan programmamyz müşderileri has gowy seljermäge, ulanyjylary çalt hasaba almaga, ýokary hilli maliýe hasabatlylygy, resminamalar, işgärleriň öndürijiligini seljermäge mümkinçilik berýär. Möhüm baha we abuna ýazylma, modullaryň, tablisalaryň we magazinesurnallaryň giň toplumy, iş stoly ekran saklaýjy temalar, dürli gurallar, her bir ulanyjy üçin aýratyn düzülip bilinjek ösen konfigurasiýa sazlamalary, daşary ýurt dilleriniň köp görnüşi we beýlekiler üçin elýeterli her ulanyjynyň işi. Resminamalaryň howpsuzlygy we müşderi bilen gatnaşyklaryň taryhy barada alada etmegiň zerurlygy ýok, sebäbi ätiýaçlyk edilende ähli maglumatlar awtomatiki usulda CRM ulgam serwerinde saklanar we uzak möhletli saklanmagy üpjün eder.

Programmanyň seljermesi iň soňky CRM funksiýalaryny, bir müşderi bazasyny goldamagy, ähli toparyň agzalaryna bir wagtda maglumat bazasynda saklanýan täzelenen maglumatlary saklamaga we dolandyrmaga mümkinçilik berýän köp ulanyjy re modeimini görkezýär, gözleg wagtynda kontekst gözleg motoryny ulanyp, wagt çykdajylaryny birnäçe minuta azaltmak, indi däl. Işgärleriň iş ýagdaýyna hakyky wagtda birleşýän, aýratyn journalurnalda maliýe hereketlerine gözegçilik edýän, hasaplaşyklar, bergiler, öňegidişlikler we beýleki pul geçirimleri barada zerur maglumatlary alyp, zerur hasabatlary we gysgaça mazmuny alyp, çap edip bilersiňiz. ýa-da işe laýyk islendik görnüşi iberiň. Aragatnaşyk maglumatlary dolandyrylanda, iş zerurlygyna baglylykda SMS, MMS, Poçta we Viber habarlary arkaly köpçülige ýa-da şahsy maglumatlara paýlanyp bolýar. Mundan başga-da, CRM programmasy resminamalary we hasabatlary özbaşdak döredip, işgärleriň hereketlerini doly seljermek bilen, iş meýilnamasynda dogry maksatlary döredip biler. Tertipnamalaryň derňewi we dogry ýerine ýetirilmegi, bölekleýin tölegleri belläp, işgärleriň iş wagtyny takyk ýazmaga mümkinçilik berer.

Çäräni meýilleşdirmek ýatyrylmady we munuň üçin işläp düzüjilerimiz meýilnamalaşdyrmak üçin bir meýilnama döretdiler, onda işgärler meýilnamalaşdyrylan wakalar barada, hereketleriň wagtyny we derňewini göz öňünde tutup, doly maglumat we köp reňkli markerler bilen bellik etmek üçin amatly we ýalňyşlyklaryň öňüni almak. Dolandyryjy meseläniň derňewine, işiň hiline we iş tertibine gözegçilik edip biler we goşmaça görkezmeler berip biler. CRM ulgamy önümçilikdäki iş amallarynyň hiline alada edýär we işiň we maglumatlaryň ygtybarly goralmagyny üpjün edýär, şonuň üçin her bir işgäre şahsy maglumatlary seljermek we ýazga almak üçin şahsy giriş we işjeňleşdirme kody berilýär, maglumatlary almak we girizmek hukugy berilýär.

Awtomatlaşdyrylan CRM programmasyny saýlamak, işiňizi awtomatlaşdyrmakda we ony täze derejä çykarmakda möhüm ädimdir we ösüşiň netijeliligine we özboluşlylygyna şübhe döremez ýaly, iş we işleýşi seljermek mümkin web sahypamyzda mugt elýeterli synag wersiýasy arkaly. Hünärmenlerimiz, ofis işlerini dolandyrmak we goldamak we müşderilere gözegçilik etmek baradaky ähli jikme-jiklikleri öwrenerler, zerur modullary saýlarlar we ýöriteleşdirilen CRM programmasyny gurmaga kömek ederler.

Awtomatlaşdyrylan CRM programmasy size seljermäge, ýazga geçirmäge we gözegçilikde saklamaga, iş borçlaryny optimizirlemäge we teklip edilýän funksiýalary ulanmaga mümkinçilik berýär.

CRM ulgamlary bir müşderi bazasyny üstünlikli we netijeli dolandyrmaga mümkinçilik berýär.

Netijeli we öndürijilikli işlemek üçin zerur bolan CRM programmasyna dürli şablonlar we şablonlar gurlupdyr.

Köp ulanyjy CRM ulgamy, şahsy giriş we parol astynda ähli işgärler üçin ýeke-täk girişi üpjün edýär.

Bölekleýin ýa-da doly awtomatiki dolandyryş.

Kontekst gözlegini dolandyryň, süzgüçleri ulanyň we belli CRM ölçegleri boýunça tertipläň.

Kiçi we iri kärhanalar üçin amatly çykdajylar.

Dolandyryş, buhgalteriýa we derňew üçin doly ygtyýar berýän menejerden başga ulanyjylaryň arasynda hukuklaryň berilmegi.

Elektron gollanma islendik soraga kömek edip biler.

Şahsy tejribeden CRM ulgamynyň konfigurasiýasyny doly seljermek üçin demo wersiýasyny mugt göçürip almak mümkinçiligi.

Programma üpjünçiligi, ýazgylardaky şol bir atyň düzedişlerini goramak bilen ýalňyşlyklary düzetmäge mümkinçilik berýär.

Producteke-täk önüm gündeligini saklamak, mukdary, ady, möhleti we beýleki maglumatlar barada takyk maglumatlary girizmek.

Çäklendirilmedik mukdarda resminama çap etmegiň mümkinçiligi.

Öwreniş we hil derňewi maglumatlary aýratyn tablisalara awtomatiki girizýän TSD ştrih-kod skaneri bilen çalt we täsirli ýerine ýetirilýär.

Ekrany tygşytlaýjy mowzuklaryň uly görnüşi, ýakymly iş atmosferasyny döretmäge kömek eder.

Resminamalaryň we oňa goşulan hasabatlaryň ýygyndysy wagt tygşytlamaga we gerekli materiallary gerek mukdarda almaga mümkinçilik berýär.

Hasaplaşyklar islendik pul ekwiwalentinde kabul edilip bilner.

Nomenklatura häzirki ýagdaýlar bilen seljerilýän önümlere bolan islege görä üýtgeýär.

Çalt ösüş, goşmaça okuw bolmasa, gysga wideo syn bar.

CRM statistiki we maliýe hasabatlaryna görä satuwlara baha bermek we seljermek.

Wideo gözegçilik, işleriň saglyk ýazgylaryny yzygiderli dolandyrmaga, wakalary hakyky wagtda uzakdan synlamaga mümkinçilik berýär.

Müşderiniň islegi boýunça CRM modullary aýratynlykda döredilip bilner.

Müşderilere we ondan gelýän programmalary yzarlaň, CRM hünärmenlerine awtomatiki paýlaň.

Jübi enjamlary arkaly uzakdan CRM dolandyryşy.