Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Jaň etmek üçin CRM

Jaň etmek üçin CRM • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Jaň etmek üçin CRM
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Jaň etmek üçin crm satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Müşderi bazasyny saklamak we ony täzelemek durmuşa geçirmek ugrundaky esasy meseleleriň birine öwrülýär, sebäbi kompaniýanyň traffigi we girdejisi oňa bagly, dolandyryjylar wagtal-wagtal jaň etmeli, hyzmatlary hödürlemeli, ýöne CRM-e jaň etmek üçin birikdirseňiz üçin, onda netijeliligi ep-esli ýokarlandyryp bilersiňiz. Competitionokary bäsdeşlik we işewürlik talaplary kompaniýalaryň we hünärmenleriň müşderileriň kanagatlanmagyna ünsi jemlemekden başga alaç galdyrmaýar, sebäbi bu gyzyklanmany we ynamy saklamagyň ýeke-täk guralydyr. Adam indi bu ýa-da önümi nireden satyn almalydygyny, bir hyzmaty ulanmalydygyny saýlap alýar, sebäbi şuňa meňzeş işler bilen meşgullanýan kompaniýalar köp we bahalar köplenç kän bir tapawutlanmaýar, şonuň üçin esasy faktor alnan hyzmat we goşmaça artykmaçlyklar, bonuslar, arzanladyşlar görnüşinde. Müşderiniň kategoriýasyna we işiň aýratynlyklaryna laýyklykda düzgünler bilen kesgitlenen ýygylyk bilen jaňlar edilmelidir. Awtoulag zapas şaýlary söwdasynda bazanyň gaýtadan işjeňleşdirilmegi üçin bu döwür birnäçe ýyl bolup biler, ýöne gündelik isleg bildirilýän haryt söwdasynda bu döwür bir hepde gysgaldyldy. Şeýle-de bolsa, awtomatlaşdyrmagyň kömegi bilen kontragentler bilen aragatnaşyk saklamak meselelerini tertipleşdirseňiz, işiňizi giňeltmek üçin täze mümkinçilikler açylar. Integrirlenen programmalaryň girizilmegi, adaty, ýöne möhüm däl prosesleriň köpüsini durmuşa geçirmegi aňsatlaşdyrýar. Mundan başga-da, CRM tehnologiýalaryny goşsak, hünärmenleriň özara gatnaşygy üçin täze mehanizm döredip bileris, bu ýerde olaryň her biri iş meselelerini wagtynda ýerine ýetirer we müşderilere habar bermek üçin mümkin bolan ähli serişdeleri ulanar. Gowy durmuşa geçirilen CRM strategiýasy satuwy çalt artdyryp, bäsdeşlerinden öňe geçer we müşderileriň wepalylygyny ep-esli ýokarlandyrar. Düzgün bolşy ýaly, şeýle platformalar bar bolan taslamalara we meselelere gözegçilik etmek üçin gurallar bilen enjamlaşdyrylandyr, bu bolsa gijikdirmek ýa-da ýerliksiz hereket etmek mümkinçiligini aradan aýyrýar we telekeçileriň we bölüm müdirleriniň dolandyryşyny aňsatlaşdyrýar.

Ilki bilen, teklip edilýän işleýşine, şeýle hem dolandyryşyň aňsatlygyna üns berip, kompaniýanyň zerurlyklaryny kanagatlandyrýan programma üpjünçiligini saýlamaly, sebäbi uzak we çylşyrymly düzediş geçiş prosesini yza süýşürer. Köplenç, teklibiň daşynda goýlan programmalar, käbirleriniň garşysyna ölçemek isleýän garaşyşlaryny kanagatlandyryp bilmeýär. Şeýle-de bolsa, awtomatlaşdyrmagyň netijeliligine täsir etjek eglişik etmän, taýýar esasda aýratyn çözgüt döretmek teklibimizden peýdalanmagy maslahat berýäris. Universalhliumumy hasapçylyk ulgamy, belli bir meseleler, iş ugurlary üçin üýtgedilip bilinýän ýönekeý, şol bir wagtyň özünde köp wezipeli we çeýe interfeýsine eýe. Taslama düzülende hünärmenler diňe bir müşderiniň isleglerini we talaplaryny däl, eýsem guramanyň içerki gurluşyny gözden geçirenden soň alnan maglumatlary hem göz öňünde tutarlar. Ulanylmaga taýyn giňişleýin konfigurasiýa kompýuterlerde amala aşyrylýar we bu amal internet birikmesi arkaly uzakdan gurnalyp bilner. Geljekki ulanyjylar programma üpjünçiligini USU hünärmenleri tarapyndan gysga okuw sapagyny tamamlandan soň derrew ulanyp başlarlar, bu bolsa birnäçe sagat iş wagtyny talap eder. Satuw bölüminiň we buhgalteriýa bölüminiň işgärleri, wezipelere baglylykda müşderilere jaň etmek üçin CRM platformasyndaky maglumatlara dürli ygtyýarlyklaryny alarlar, şonuň üçin resmi maglumatlary ulanjak adamlaryň toparyny sazlap bilersiňiz. Programma üpjünçilik platformamyz gysga wagtyň içinde satuw derejesini ýokarlandyrmaga, özüne çekmek we mahabat bermek prosesleriniň optimizasiýasyna, maglumatlaryň ähli mukdarynyň bolmagy, hyzmatdaşlygyň taryhy sebäpli hyzmaty gowulandyrmaga kömek eder. Kompaniýanyň işinde tertip almak üçin, sazlamalarda algoritmler kesgitlenýär, olar hiç hili gyşarnyksyz görkezmelere öwrüler we köp sanly hasaplamalar we resminamalaryň nusgalary üçin formulalar hem peýdaly bolar. Programmanyň doly mümkinçiliklerini gysga wagtda ulanyp başlamak üçin kataloglary, kataloglary we maglumat bazalaryny doldurmagy gurnamaly we import mümkinçiligi bilen bu amal aňsatlaşdyrylyp bilner. Şol bir wagtyň özünde, tertip-düzgün saklanýar, işgärler täze maglumatlar elýeterli bolanda maglumatlar kartalaryny el bilen doldurmaga mümkinçilik alarlar.

Müşderi bazasyna jaň etmek üçin CRM platformasy, satuw menejerleriniň işiniň guramaçylygyna başarnykly çemeleşmäge, ýerine ýetirişine soňraky aç-açan gözegçilik bilen wezipeleri rasional tertipleşdirmäge we bellemäge kömek eder. Emma ösüş diňe bir jaňlar bilen çäklenmän, amallary dolandyrmagy, şertnamalary we degişli resminamalary dolandyrmagy awtomatlaşdyrmaga ukyplydyr. Monoton, adaty prosesleriň esasy bölegini ýerine ýetirmek hünärmenlere müşderileri çekmegiň esasy çeşmesi hökmünde aragatnaşyklara üns bermäge mümkinçilik berer. Potratçylar bilen ähli jaňlar we hat alyşmalar ýazylýar, şonuň üçin dolandyryşda golastyndaky ýa-da belli bir bölümiň öndürijiligine baha bermek üçin uzakdan gözegçilik etmek üçin gurallar bolar. CRM programma üpjünçiliginiň barlag opsiýalary hünärmenleriň taslamalara gatnaşmagynyň derejesini seljermäge, höweslendiriji syýasaty ösdürmäge we işjeň gatnaşyjylary höweslendirmäge kömek eder. Derňew opsiýalary gurama wepalylyk derejesiniň görkezijilerini öwrenmäge we alnan maglumatlara esaslanyp, mundan beýläk ösüş strategiýasyny düzmäge kömek eder. Müşderi bazasyna hyzmat etmegiň elektron görnüşi, özara täsir taryhyny ýatda saklamaga mümkinçilik berýär, ünsi çekmek üçin indiki wariantlary göz öňünde tutmak üçin islendik wagt barlamak amatly. CRM ulgamy satuw bölüminiň ýolbaşçylaryna öz wezipelerini wagtynda ýerine ýetirmäge, soraglara derrew jogap bermäge, jaň sanawlaryna we geljek üçin meýilnamalary düzmäge kömek eder. Programma sazlamalarynda, sargytyň belli bir tapgyry gutarandan soň müşderä hat we habar ibermek üçin algoritm döredip bilersiňiz, şeýlelik bilen yzygiderli aragatnaşyk saklap bilersiňiz. Müşderi çagyryşlary üçin CRM-iň konfigurasiýasy, işgärleriň işini tertipleşdirmek we iş ugurlaryny giňeltmek üçin nokatlar tapmak arkaly täze kontragentler üçin arzalaryň ýitmegine ýol bermez. Geçirilende amallary awtomatlaşdyrmak üçin belli bir ülňüleriň barlygy sebäpli, öndürijilikli däl çykdajylary aradan aýyrmak we resminamalary doldurmak üçin wagt tygşytlamak mümkindir. Geleşik maglumatlary, hronologiýany dikeltmek meselesini ýönekeýleşdirjek we täze işgäre iş geçirilende çalt düşünmäge mümkinçilik berýän müşderi kartalarynda öz beýanyny tapýar. Programma üpjünçiligi diňe bir işgärleriň netijeli işlemegi üçin şertler döretmän, eýsem ýolbaşçylara jaňlar, iberilen teklipler, satuw mukdary we grafikalarda we diagrammalarda meýilnamalaryň ýerine ýetirilişi barada maglumatlary görkezýän ähli zerur hasabatlar bilen üpjün eder.

Käbir sazlamalaryň bolmagy, maglumatlar bazasyndan ulanylýan gündelik hasabatlary, şol sanda resminamalary taýýarlamagyň möhletini gysgaltmaga mümkinçilik berýär. Kompaniýanyň web sahypasy bilen birleşdirilenden soň, programma hakyky iş ýüküne, iş ugurlaryna ünsi jemläp, ähli programmalary hünärmenleriň arasynda yzarlar we paýlar. Bu çemeleşme, adam faktoryny ýok etmäge, ýekeje arzany hem ýitirmezlige mümkinçilik berýär, bu bolsa girdejini artdyryp boljakdygyny aňladýar. Iş dolandyryşy, iň aç-açan we amatly şertleri döredip, öňünden gurlan programma we internet enjamy ulanyp uzakdan guralyp bilner. Employeeshli işgärleriň arasynda aragatnaşygyň degişli derejede amala aşyrylmagy üçin habarlar we resminamalar alyşmak üçin içerki modul berilýär. CRM platformasynda ýüze çykýan ýagdaýlara jogap bermegiň käbir görnüşleriniň bolmagy kompaniýanyň standartyna boýun bolmaga, kompaniýanyň abraýyny saklamaga mümkinçilik berer. Çagyryşy awtomatlaşdyrmak üçin, taslama zakaz edeniňizde, her jaň we netijeler maglumatlar bazasynda saklanar ýaly, telefon bilen integrasiýa zerurlygyny derrew görkezmeli. Umumy ülňüleriň bolmagy girdejini ýokarlandyrmaga kömek eder, sebäbi bu iş meseleleriniň ýerine ýetiriliş tizligini ýokarlandyrar, wagtyň we maliýe çeşmeleriniň sarp edilmegini azaldar.