Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Şertnamalary doldurmak üçin CRM

Şertnamalary doldurmak üçin CRM • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Şertnamalary doldurmak üçin CRM
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Şertnamalary doldurmak üçin crm satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Şertnamalaryň ýerine ýetirilmegi üçin CRM, subut edilen Univershliumumy Hasap Ulgamy programmasynda ähli zerur funksiýalaryň bar bolan awtomatlaşdyrylmagy sebäpli awtomatiki ýerine ýetiriler. CRM-de islendik şertnamany ýerine ýetirmek, müşderiler üçin mugt döredilen ikinji derejeli maglumat bazasynyň wariantyna göz aýlandan soň iň gowusydyr. Univershliumumy Hasap Ulgamy programmasynda, aýlyk tölegler görnüşinde kem-kemden hasaplamaga esaslanýan girdejili töleg ulgamyna görä, programma üpjünçiligini satyn almak aňsat we ýönekeý wariantyňyz bar. CRM-de şertnamalaryň ýerine ýetirilmegi, islendik resminamalaryň döredilmegini awtomatlaşdyrmak üçin işleýän programma üpjünçiliginiň bar bolan köpugurlylygy bilen ýeňilleşdiriler. Öýjükli programma görnüşinde ykjam enjama göçürip alyp bolýan we CRM-de şertnamalaryň ýerine ýetirilişiniň üstünde işleýän USU bazasynyň wersiýasynyň ösen telefon gurnamasy bar. Simplehliumumy Hasap Ulgamy programmasynyň konfigurasiýasynda, ýönekeý we düşünmek aňsat bolan bar bolan funksiýany jikme-jik öwreneniňizden soň özüňize düşünip bilersiňiz. Goşmaça aýratynlyklar goşmak üçin, bu opsiýa jikme-jiklikleri, arzaňyza düşünjek işgärlerimiz bilen utgaşdyrylmalydyr. Her bir kompaniýada esasy iş we ikinji derejeli ugur üçin dürli şertnamalary, şertnamalary we goşmaça şertnamalary yzygiderli düzmek we ýerine ýetirmek hökmanydyr. USU-nyň bar bolan özboluşly maglumatlar binýady, bu iş prosesini amala aşyrmak üçin şertnama şablonlaryny el bilen monoton doldurmagy döwrebap, awtomatlaşdyrylan formata azaltmaga kömek eder. Şeýlelik bilen, şertnamalary taýýarlamakda ýalňyşlyklary we nädogrylyklary girizmek ähtimallygy ep-esli azalýar, sebäbi programma üpjünçiligi menek mümkinçiligini ýok edýär. CRM-de şertnama şertnamasynyň ýerine ýetirilişiniň her nokady bu şertnamanyň işiniň görnüşi barada has takyk maglumat bilen ýazylar, has takygy, şertnamanyň maliýe tarapy we karz borçnamalary emele geler. Univershliumumy Hasap Ulgamy programmasynda dürli standart şertnamalar üçin şablonlaryň uly sanawy bar, olaryň arasynda iş ugruňyz üçin iň amatly formaty saýlamaly. CRM-de şertnamalary doldurmak prosesinde, bank maglumatlaryny girizip, belli bir iş ýerine ýetirilen adamyň doly kanuny maglumatlary bermeli bolar. Şertnamanyň şablonyndaky sözleri kesgitlemek prosesinde, beýleki şertnamalarda ýa-da şertnamalarda birmeňzeş standart maglumatlar bar. Goşmaça şertnamanyň CRM-de döredilenden soň gutarýandygy sebäpli, hereket ediş möhleti islenýän döwür üçin uzaldylmaly bolar, başgaça aýdylanda, bu amal täzelenme diýilýär we Univershliumumy Hasap Ulgamy programmasynda awtomatiki usulda döredilýär. Şertnamanyň möhleti gutarmadyk bolsa, ýöne goşmaça iş zerur bolsa, bu amalda CRM-de şertnama üçin goşmaça şertnamanyň tamamlanmagyny goşmaly. CRM-däki her bir şertnama, iki tarapyň hem kompaniýa möhürleri goýulmagy bilen garamak we gol çekmek üçin taýýarlanylandan soň derrew iki nusgada awtomatiki usulda kagyz ýüzüne iberiler. Univershliumumy Hasap Ulgamy programmasy tamamlanandan soň baglaşylan şertnamalar arhiw döwründe uzak möhletli saklamak üçin ygtybarly ýere geçiriler. Tor sazlamalary we internet sebäpli çäklendirilmedik mukdarda şahamçalar we bölümler bir programma üpjünçiliginde bir wagtda işläp bilerler. Kompaniýamyzyň hünärmenleri, işiň göwrümine we gerimine garamazdan, dürli şahslaryň dürli formatlaryndan ybarat bolup bilýän giň tomaşaçylar üçin USU maglumat bazasyny döretdiler. Funksiýalary gowulandyrmak prosesinde programma üpjünçiligi, müşderiniň isleglerine görä arassalamak mümkinçiligi bolan aýratyn müşderä gönükdirildi. Hemişe özüňiz çözüp bilmeýän ähli çylşyrymly soraglar we kyn meseleler üçin kömek üçin kompaniýamyz bilen habarlaşyp bilersiňiz. Hukuk bölümi üçin Univershliumumy Hasap Ulgamy programmasy häzirki iş pursatlary üçin hakyky gutulyş we iň gowy dost bolar. Programma üpjünçiligini saýlamaga kömek etmek üçin iň ýokary ähtimallyk bilen, web sahypamyzda köp dürli oňyn synlar size kömek eder, okanyňyzdan soň dogry karara gelersiňiz we netije islendik ýagdaýda sizi kanagatlandyrar. Häzirki wagtda köp kompaniýalaryň çalt we takyk işlemek ukyby ýok, sebäbi häzirki zaman maglumatlar bazasyz edip bilmeýän awtomatizasiýasy ýok. Dürli elektron tablisa redaktorlary we ýönekeý programmalar CRM-de şertnama şablonlaryny awtomatiki doldurmaýarlar, şonuň üçin zerur resminama akymyny we hasabyny mümkin boldugyça seresaplylyk bilen saklamaga mejbur bolýarlar. CRM-de şertnamalaryň ýerine ýetirilmeginden başga-da, Univershliumumy Hasap Ulgamy programmasy, kompaniýanyň ýolbaşçylaryna maglumat bermek arkaly TRR-iň we kassa enjamlarynyň ýagdaýyna doly gözegçilik etmäge kömek eder. Kompaniýanyň direktorlary üçin USU maglumatlar bazasynda dürli esasy resminamalaryň, hasabatlaryň, hasaplamalaryň, derňewleriň we baha berişleriň doly sanawy işlenip düzüldi. Hatda çärýekleýin döwürde döredilen salgyt we statistiki hasabatlar awtomatiki usulda ýörite kanun çykaryjy web sahypasyna ýüklener. Kompaniýaňyzyň serişdelerini tygşytlamak üçin bonus hökmünde döredilen aýlyk mugt abunalyk bar. Zerur bolsa ýa-da tertip boýunça, Univershliumumy Hasap Ulgamy programmasyndaky ammarlardaky harytlaryň sanawyny kompýuter maglumatlaryny material sahypasy görnüşinde hakyky elýeterlilik bilen deňeşdirip bilersiňiz. obýektler. Has oňat we has netijeli netije üçin, makalanyň ady we sany boýunça derrew programma maglumatlary girizip, ştrih kodlamak üçin häzirki zaman enjamlaryny ulanyp bilersiňiz. Univershliumumy Hasap Ulgamy programmasy, kompaniýanyň iş ugruna garamazdan, islendik formatda CRM-de şertnamalary ýerine ýetirip başlar. Dürli harytlary satmak, önüm öndürmek, hyzmatlary ýerine ýetirmek we hödürlemek baradaky şertnamalar CRM-de awtomatiki ýerine ýetiriler. USU maglumatlar bazasynda buhgalter hasabatynyň birnäçe görnüşini bir wagtda döretmek bolýar, mysal üçin önümçilik, maliýe we dolandyryş buhgalteriýasy. Esasy işleýşinden başga-da, programma üpjünçiligi goşmaça funksiýalaryň möhüm sanawyna eýedir, zerur iş we el bilen wagt talap edýän işiň azaldylmagy bilen iş prosesinde görersiňiz. Univershliumumy Hasap Ulgamy programmasy bilen, kompaniýanyň daşary ýurt kompaniýalary we ýurtlary bilen hyzmatdaşlygy bar bolsa, CRM-de şertnamalary awtomatiki ýerine ýetirip bilersiňiz, zerur bolsa dürli dillerde görkezip bilersiňiz. Uzakdaky hünärmenimiz tarapyndan programma üpjünçiligi gurlandan soň kompaniýanyň öndürijilik derejesi ep-esli ýokarlanar. Zerur resminamalaryň çalt awtomatiki döredilmegi sebäpli kompaniýanyň işgärleriniň iş borçnamalarynyň netijeliligi we ýerine ýetirilmegi ýokarlanar. Kompaniýaňyz üçin alhliumumy Hasap Ulgamy programma üpjünçiligini saýlamak we satyn almak bilen, bäsleşigiň arasynda ep-esli öňe gidersiňiz we CRM-de awtomatiki çykyş bilen dürli şertnamalary, şertnamalary we goşmaça şertnamalary işjeň ýerine ýetirip bilersiňiz.