Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. CRM deňeşdirme

CRM deňeşdirme • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
CRM deňeşdirme
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Crm deňeşdirmesini satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Awtomatlaşdyrylan ulgamy saýlanyňyzda, iş görnüşiňiz üçin işleýiş we modully kompozisiýa taýdan iň gowusyny we iň amatlysyny kesgitlemek üçin CRM programmalaryny şuňa meňzeşler bilen deňeşdirmek hökmanydyr. CRM ulgamlaryny deňeşdirmegiň ölçegleri kiçi kärhanalar üçinem, uly kärhanalar üçinem, aýratynlyklar toplumy ýa-da çäkli, dürli bahalar we ş.m. dürli bolup biler. 1C CRM programmasyny deňeşdirmek, goşmaça programmalary satyn almak, bir ulgamda işlemek we başga bir ulgamda wagt geçirmek zerurlygy ýok, hemme zat bir programmada bolanda, bir ulgamdan beýlekisine bökmek zerurlygy ýok amatlylygy, iş proseslerini awtomatlaşdyrmak we iş wagtyny optimizirlemek. 1C CRM goýmalary deňeşdirilende, esasydan doly görnüşine çenli dürli görnüşleriň bardygyny bellemelidiris. Deňeşdirme, bir gezeklik iş üçin, doly ýa-da bölekleýin awtomatlaşdyryş, hyzmat tehnikiniň goldawy bilen, işiň kriteriýasyna görä has köp klassifikasiýa bolup biler. Şuňa meňzeş programmalar bilen deňeşdirilende, awtomatiki uniwersal hasapçylyk ulgamymyz, köp ulanyjy re modeimi üçin elýeterli doly CRM ulgamy. Çäklendirilmedik funksiýa bilen bazaryň aşagynda bahalandyrylan CRM gurallary, ulanyjylaryň mümkinçiliklerini tapawutlandyrmak we hünärmenleriň ýagdaýyny we öndürijiligini ýokarlandyrmak üçin iş işjeňligini işgärleriň arasynda bölmek arkaly iş meýilnamalaryny düzmäge mümkinçilik berýär. Yzygiderli gözegçilik sebäpli, işlenen sagatlary jikme-jik hasaplamak we aýlyklara täsir edýän 1C-de ýerine ýetirilen işleriň hili, netijelilik derejesini ýokarlandyrmaga kömek edýär. Şuňa meňzeş programmalar bilen deňeşdirilende, CRM ulgamymyz, buhgalteriýa we müşderi gatnaşyklaryny dolandyrmagyň kriteriýalaryna laýyklykda guramada bolup geçýän esasy prosesleri we ölçegleri awtomatlaşdyrmak mümkinçiligini üpjün edýär, logistika, resminamalary, özara täsir 1C CRM hasaby.

Çalt özleşdirilen kömek, zerur gözleg, giriş we buhgalteriýa ölçeglerini çalt kesgitlemäge, zerur nusgalar, şablonlar we tablisalar bilen üýtgemäge, resminamalaryň we hasabatlaryň çalt döredilmegini dolandyrmaga, derňew we salgyt komitetleriniň ýolbaşçylaryna tabşyrmagyň möhletlerini her aýda ýerine ýetirmäge kömek edýär. ýa-da çärýekde. Işgärleriň giriş we paroly, CRM ulgamyna şahsy giriş we 1C, iş çäreleriniň kriteriýalaryny göz öňünde tutýarlar. Dünýäniň ähli dilleri, ulanyjynyň islegine baglylykda bir wagtyň özünde ýa-da gezekli-gezegine ulanylyp bilner. Enougheterlik modul ýok bolsa, ähli islegleriňizi göz öňünde tutup, olary siziň üçin ösdürip bileris.

Bir tablisada müşderileriň bitewi bazasyny saklap, satyn almagyň hiline, ölçeglerine we ýygylygyna gözegçilik edip bilersiňiz, hasaplaşyklaryň we bergileriň taryhyny 1C-de görüp, işiň hilini we şertlerini seljerip bilersiňiz. Resminamalar we hasabatlar döredilende, resminamalary goldaýan we töleg üçin hasap-fakturalary döredeniňizde dürli resminama formatlary ulanylyp bilner. Iberilen habarlar, resminamalar we beýleki maglumatlar SMS, MMS, e-poçta usullary arkaly iberilip bilner.

Gözegçilik, wideo materiallaryny onlaýn ýagdaýda geçirýän wideo kameralar bilen baglanyşykly yzygiderli alnyp barylýar. Mundan başga-da, uzakdan girmek, işlemäge, gözegçilik we buhgalteriýa, ykjam wersiýa goşant goşýar. Programma üpjünçiligini bahalandyrmak, hil we işleýiş derňewi üçin, web sahypasynda mugt elýeterli synag wersiýasy ulanylanda elýeterlidir, bu ýerde müşderilerimiziň deňeşdirmesini we bahalandyrmalaryny hem göz öňünde tutup bolýar. Goşmaça soraglar üçin ýolbaşçylara ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.

Şuňa meňzeş programmalardan tapawutlylykda, awtomatlaşdyrylan CRM ulgamymyz multimodallylyk, netijelilik, köp mukdarda ýat we çäksiz mümkinçilikler bilen häsiýetlendirilýär.

Kriteriýalara laýyklykda elektron tablisalaryny döretmäge we ulanmaga, islendik çeşmeden material import edip materiallaryň girmegini awtomatlaşdyrmaga mümkinçilik berýän özboluşly CRM kömekçi güýji, iş çeşmeleriniň takyklygyny we optimizasiýasyny üpjün edýär.

Elektron meýilleşdiriji meýilleşdirilen wakalar, seneleri, müşderileri we jogapkär adamlary bellemek, ýerine ýetiriş ýagdaýy we düşündirişleri üçin aýratyn sütünlere maglumatlary girizmäge mümkinçilik berýär.

Köp kanally maglumatlar binýady, 1C-de bilelikdäki işleri ýerine ýetirmek we deňeşdirmek, kontekst gözlegini ulanyp, bir maglumat bazasynda ýerleşýän maglumatlary alyş-çalyş etmek, girizmek we üpjün etmek üçin kriteriýalara laýyklykda programma bir gezeklik girişi aňladýar. hereketlendiriji.

Hasabat we resminamalar awtomatiki usulda döredilýär, ulanyjylara takyk we doly maglumatlary berýär we köp mukdarda maglumatlary gaýtadan işleýär.

Dolandyryş ölçeglerine uýgunlaşmak kyn bolmaz, programma gaty ýönekeý we umuman elýeterli, şonuň üçin okuw we uzak möhletleýin ösüş göz öňünde tutulmaýar.

Informationhli maglumatlar we resminamalar ätiýaçlyk wagtynda serwerde awtomatiki usulda saklanýar, bu uzak we üýtgemeýän görnüşi üpjün edýär.

Beýleki programmalar bilen deňeşdirilende, ösüşimiz kompaniýanyň ýagdaýyna we işine has täsirli boljak birnäçe daşary ýurt dilini bir wagtda ulanmaga mümkinçilik berýär.

Şahsy giriş we parol, okalýan öndürijilik görkezijileri ulanyjy hukuklaryny tapawutlandyrmaga mümkinçilik berýär.

Modullaryň, şablonlaryň, nusga resminamalarynyň giň toplumy goşmaça ösüşler bilen doldurylyp ýa-da internetden gurnalyp bilner.

Awtomatiki giriş wagty tygşytlaýar we el bilen giriş bilen deňeşdirilende ýalňyşsyz netijeleri üpjün edýär.

Eksport wagty gysgaldýar we esasanam 1C maglumat bazasy üçin dogry maglumatlary berýär.

CRM kriteriýalarynyň ulanylmagy, 1C buhgalteriýa bilen integrasiýa nukdaýnazaryndan şuňa meňzeş ösüşler bilen deňeşdirilende guramanyň ykdysady ösüşine öndürijilikli täsir eder.

Iş stoly üçin adaty ekran saklaýjylary bilen deňeşdirilende amatly gurşaw döreder ýaly köp sanly şablon we mowzuk bar.

Müşderileriň bitewi bazasyny saklamak işgärlere dogry maglumatlary görmäge we indiki gatnaşyklarda ulanmaga kömek edýär.

SMS, MMS, Poçta we Viber habarlaryny awtomatiki paýlamak resminamalary geçirmek ýa-da garşydaşlara habar bermek üçin ulanylyp bilner.

Programmanyň bahasyny deňeşdirip bolmaýar, sebäbi bahasy bazardan arzan we has köp mümkinçilik bar.

Howpsuzlyk kameralary bilen uzakdan gözegçilik.

Hasaplama, adaty müşderiler üçin mahabatlary, bonuslary, ýörite teklipleri göz öňünde tutup, baha sanawyna laýyklykda amala aşyrylýar.

Öz pikiriňize görä dizaýn ösüşi

CRM we 1C hyzmatlaryny uzakdan dolandyrmak ykjam enjamlaryň internet birikmesi arkaly üpjün edilýär.