Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Gatnaşmak üçin CRM

Gatnaşmak üçin CRM • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Gatnaşmak üçin CRM
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Gatnaşmak üçin crm satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

CRM-e baryp görmek, bir desga ýa-da web sahypasyna gelýänleriň sanyny kesgitlemek üçin häzirki zaman programma üpjünçiligi guralydyr. Gatnaşmak barada kim alada edýär? Gatnaşmak, bilim edaralary, okuwlar, sürüjilik mekdepleri, çagalar baglary, muzeýler we myhmanlaryň merkezindäki beýleki guramalary üçin möhümdir. Näme üçin gatnaşyjylary yzarlamak beýle guramalar üçin möhüm? Sebäbi guramanyň näderejede netijeli işleýändigini we hyzmaty sarp edijiniň oňa mätäçdigini görkezýän adam. Gatnaşmak, işjeňlikden iň ýokary girdeji gazanýar. Barlygy CRM ýönekeý ýa-da goşmaça funksiýalary ýerine ýetirip biler. Mysal üçin, bu guramada, bilim edaralarynda bolup geçýän beýleki amallar ýaly myhmanlar hakda maglumatlary ýazyp biler. Gatnaşmak hasaba alnyşy, näçe okuwçynyň sapaklara gatnaşandygyny we şonuň üçin bilim programmasyny diňländigini düşünmek üçin möhümdir. Bir adam okuw kurslaryny taşlasa, onuň ýadynda boşluklar bar, bu bolsa kurslara gatnaşyp almak isleýän endikleriniň doly däldigini aňladýar. Barlyk CRM, müşderi gatnaşyklaryny gowulandyrmaga gönükdirilen programma. Häzirki zaman CRM guramalara çykdajylary azaltmaga we iş proseslerini çaltlaşdyrmaga kömek edýär. Olar adaty kompýuterde ýa-da ykjam enjamda gurlupdyr. CRM-iň kömegi bilen potratçylar başlyk üçin hasabat döredip bilerler we direktor maksatlary we wezipeleri kesgitläp biler, az çykdajylar bilen iş prosesine gözegçilik edip biler. Bu, adaty işlerde wagt ýitirmäge däl-de, işiňizi giňeltmäge mümkinçilik berýär. Gatnaşmak üçin CRM potratçylaryň iş akymyna sarp eden wagtyny, sapar wagtlaryny we maksatlaryny ýazga almaga mümkinçilik berýär. Deňeşdirmek üçin ozal saparlaryň nädip ýazylandygy barada maglumat getirip bilersiňiz. Datahli maglumatlar jogapkär işgäri tarapyndan saklanýan, gündelik iş sagatlary, gelýänler baradaky maglumatlar, saparyň maksady we ş.m. girizilen bir gündeliginde ýygnaldy. Şeýle joururnallaryň netijesizdigi subut edildi, sebäbi gatnaşyjylary barlamak üçin köp wagt sarp etmeli. Guramanyň haýsy kategoriýalaryna baryp görendigini seljermek mümkin däl diýen ýaly. CRM bilen ýagdaý başga, ähli maglumatlar awtomatiki usulda girizilýär, mysal üçin bilim kurslaryna degişli bolsa, maglumat bazasyny döretmek ýeterlikdir. Mugallym diňe programmadaky okuwçynyň maglumatlarynyň gapdalyndaky gutujygyny barlamaly bolar, ýa-da myhmanlar şol adamyň edara baryp görendigini ýa-da ýokdugyny görkezýän bilezik ýa-da kartoçka alarlar. Şeýle hem maglumatlar, adamyň guramada näçe wagt sarp edendigini, näçe sagat gelendigini, haýsy kurslara gatnaşandygyny we ş.m. görkezer. Döwrebap CRM-ler diňe bir gatnaşmak ýazgylary üçin düzülenok, beýleki amallary ýerine ýetirmek üçin hem ulanylyp bilner. Mysal üçin, satuw prosesine, paýnamalara gözegçilik we resminama akymyna doly gözegçilik edip bilersiňiz. Müşderiler bilen işleşeniňizde, özara gatnaşyklaryň tutuş taryhyna gözegçilik edip bilersiňiz we programma diňe bir gelýänleriň aragatnaşyk maglumatlaryny däl, eýsem halaýan önümini, baryp görmegiň amatly wagtyny, sazlamalary, bonus programmalaryny, jaň ýazgylaryny, hat alyşmalary we ş.m. görkezer. üstünde. Näme üçin beýle maglumatlaryň bolmagy gaty amatly? Sebäbi hemişe belli bir müşderä hyzmat eden dolandyryjy bolmaz. Gatnaşmak CRM, müşderä müşderiniň özara gatnaşyk taryhyny görkezer, jaň edeninde CRM kartasyny görkezer. Jogapkär dolandyryjy, adyny we atyny görkezmek bilen salam berip biler, şeýlelik bilen eziz müşderiňiziň ýerleşýän ýerini saklar we şikaýatyň manysyna öňünden düşünip biler. CRM bar bolsa, işewürlik proseslerine çuňňur derňew geçirip bilersiňiz, maglumatlary bölmek bu meselede kömek eder. Gatnaşmak CRM e-poçta, ykjam operatorlar, Messenger, sosial ulgamlar we sesli jaňlar arkaly paýlap biler. Uniwersal hasapçylyk ulgamyndan CRM-e gözegçilik etmek, iş amallaryny dolandyrmak üçin häzirki zaman platforma. CRM durmuşa geçirilmegi adaty operasiýa ulgamy bolan kompýuterde bolup geçýär we tehniki goldawymyz dowamly maslahat we maglumat goldawyny berýär. Barlygy CRM, duýgur interfeýsi we çylşyrymly aýratynlyklary bilen USU-dan tapawutlanýar. Gatnaşmagy dolandyrmak hyzmaty nähili işleýär? Ulgamda işe başlamak üçin esasy modullary doldurmak we parollar bilen hasap döretmek ýeterlikdir. Şol bir wagtyň özünde, her bir administratiw ulanyja berlen programmada çäksiz mukdarda hasap döretmek mümkin. Maglumatlar bazasyny rugsatsyz girişden goramak üçin, her hasap üçin aýratyn giriş hukuklaryny belläp bilersiňiz. Işgäriň işi, beýleki işgärleriň işi bilen gabat gelmeýän şahsy elektron giňişliginde bolup geçýär. Her bir işgär programmadaky hereketler üçin jogapkärdir. Monitorlar bilen birleşdirilende, dürli meýilnamalar, mugallym maglumatlary, meýilleşdirilen iş sagatlary we ş.m. hakda hemmeler üçin maglumat görkezip bilersiňiz. Programma dürli maglumatlar girizilip bilner, mysal üçin sapak meýilnamalary, leksiýalar, synp otaglaryndaky enjamlar baradaky maglumatlar we ş.m. Saparlary hasaba almak gaty ýönekeý, jogapkär işgäri diňe saparyň hakykaty barada maglumatlary ýazga geçirmeli, mugallymlaryň bu maglumatlary ulanyp näçe sagat işländigini yzarlap bilersiňiz, abuna ýazylsa, günler awtomatiki usulda ýazylýar. sapary. Programma, ýokluk ýa-da talyp bergisi barada duýduryş bermek üçin düzülip bilner. USU-dan gelen CRM-de şahsylaşdyrylan kartoçkalary hasaba almagy amala aşyryp bilersiňiz. Kartlarda edara ýa-da synp otagyna girensoň başlanan ştrih kodlary bolar. Kartlaryň maglumatlaryny kuratorlaryň maglumatlary bilen deňeşdirip bolar. Şahsyýeti ştrih-kod bilen we okuwçylaryň suratlary bilen edip bolýar. Programüz keşbini tanamak hyzmaty bilen başlamak üçin düzülip bilner. Ulgamda dürli programmalar, bonuslar we arzanladyşlar amala aşyrylyp bilner. Programma üpjünçiligi, islenýän adrese ýa-da hyzmata takyk habar iberip biler. Kompaniýa bufet ýa-da naharhana ýaly satuw nokatlaryny birleşdiren bolsa, bu işi ulgam arkaly dolandyryp bilersiňiz. Mundan başga-da, programma resminamalary döredip biler. Berilýän hyzmatlaryň hiline baha bermek hyzmaty, guramanyň näderejede netijeli işleýändigini we müşderileriň näderejede kanagatlanýandygyny görkezer. Mahabaty ulanmak bilen, USU-nyň gatnaşmagy CRM täze müşderileri çekmekde haýsy çözgütleriň has täsirli bolandygyny kesgitläp biler. USU-nyň işiňiz üçin başga mümkinçilikleri bar. Hyzmatymyz hakda has giňişleýin öwrenmek üçin degişli usul bilen ýerine ýetiriş haýyşyny iberiň. Attence CRM-iň demo we synag wersiýasy hem elýeterlidir. Soňra täsirli gurallary goýmaň, olar şu gün işiňizi ösdürip bilerler.