Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Programmalar üçin CRM

Programmalar üçin CRM • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Programmalar üçin CRM
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Programmalar üçin crm satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Programmalar üçin CRM, ähli standartlara we dolandyryşyň talaplaryna laýyklykda, öňdebaryjy tehniki hünärmenlerimiz tarapyndan işlenip düzülen Univershliumumy Hasap Ulgamy hünärli programmada dogry işlener. CRM-de amaly programmalary döretmegiň iň aňsat usuly, web sahypamyzdan mugt göçürip alyp boljak USU maglumat bazasynyň kiçi görnüşini esasy satyn almazdan ozal ulanmak we gözden geçirmekdir. Univershliumumy Hasap Ulgamy programmasynda size programma üpjünçiligini satyn almak üçin çeýe maliýe mümkinçiligi hödürlener, bu sebäpli birnäçe aýyň içinde satyn almak üçin töläp bilersiňiz. CRM-de islendik programma, gündelik işleriň köpüsini ýerine ýetirjek iş akymyna köp funksiýaly girizmek arkaly amala aşyrylmalydyr. Belli bir derejede CRM-de ykjam programmanyň esasy programma üpjünçiligine meňzeş programmalary döretmek mümkin bolar. Hünärmenlerimiz Univershliumumy Hasap Ulgamy programmasyny işläp düzeninden bäri, iň köp ösen we innowasion maglumatlar girizildi, mazmuny köp işleýär, kömegi bilen zerur resminamalar döredilýär we iş işleri geçirilýär. Aboveokardakylardan başga-da, programma üpjünçiliginde kompaniýanyň düýbünden başga bölümlerinde işleýänleriň öz işlerini ýerine ýetirmeli boljak ähli zerur CRM amaly formatlary bar. USU maglumatlar bazasynyň özboluşly işlemegi, hünärmenlerimiziň üstünde işlemeli boljak aýratynlyklaryň mazmunyny girizmek arkaly hasam güýçlendirilip bilner. Kompaniýanyň ähli bar bolan bölümleri CRM programma üpjünçiliginde biri-biri bilen gönüden-göni aragatnaşyk saklap we biri-biriniň maglumatlaryny iş maksatly ulanyp bilerler. Işgärler bölümi üçin işgär bellemek baradaky teklipleriň sanawyny hödürleýän alhliumumy Hasap Ulgamy programmasynda iş çärelerini ýerine ýetirmek hakyky lezzet bolar. Bu resminama çap edilenden soň gol çekmeli boljak kompaniýanyň işgärleri üçin dynç alyş töleg şablony görnüşinde anketalary dolduryp bilersiňiz. Kadrlar bölüminiň işiniň özi, adaty bir el bilen edilýän iş we bölekleýin adaty we ýeke-täk iş. Bu nukdaýnazardan resminamalary döretmek we CRM-de dürli programmalary doldurmagyň awtomatiki usuly bu prosesi ep-esli aňsatlaşdyrar. Zerur bolsa, programma üpjünçiliginde işgär resminamalaryny göçürmek prosesi bilen iş salyşmak amatly bolar. Dolandyryş işgärleri, gündelik hasap balansy we kassa ýazgylary bilen gyzyklanarlar, nagt we aktiwleriň akymy we alynmagy barada irden maglumat alarlar. Mundan başga-da, ýolbaşçylar kompaniýanyň ösüşi bilen baglanyşykly meseleleri çözmek üçin ýygnaklar üçin zerur bolan iň çylşyrymly hasabatlary, başlangyç resminamalary, dürli analitiki hasaplamalary alarlar. Salgyt bölegi barada aýdylanda bolsa, talap edilýän döwri we beýannamany saýlap, USU maglumatlar bazasyndaky islendik salgyt üçin döredilen maglumatlary hemişe görüp bilersiňiz. Salgyt we statistika hasabatlary öz wagtynda kanun çykaryjy hyzmatlaryň ýörite web sahypasyna ýüklener. Mugt abuna ýazylan elýeterli bonus sebäpli puluňyzy ep-esli derejede tygşytlap bilersiňiz, bu kompaniýanyň maliýe çeşmelerini belli bir wagt tygşytlamaga mümkinçilik berer. Kompaniýanyň ýolbaşçylary tarapyndan saýlanan döwürler üçin alnan maglumatlar uzak möhletli saklamak üçin ygtybarly ýere göçürilmeli. CRM amaly programmalary, kompaniýanyň işgärleri tarapyndan elde doldurylandan soň, el bilen doldurmagyň nusgasy bolmaly, ýöne programma üpjünçiligine girizilen şablon formatynyň göçürmesi bolan alhliumumy Hasap Ulgamy programmasynda köpeldilmeli. Teklipiň bu görnüşi, geljekde aýlyklaryň hasaplanjakdygyna esaslanýan hökmany resminamalar bolan işgärleri işe almak üçin arzalary öz içine alýar. Işgärleri kabul etmek üçin arzalary doldurmak bilen, belli bir günden başlap programmada täze işgär peýda bolar, ol USU bazasy we iş wezipeleri bilen baglanyşykly ähli dokumental pursatlara gatnaşyp biler. Programma üpjünçiliginde döredilen sargytlar, her prosesi jemläp, zerur bolanda döredilen jümlelere goşular. Tehniki kärdeşimiz kompaniýada programma üpjünçiligini gurnamaga işjeň gatnaşyp, bu prosesi uzakdan ýerine ýetirip biler, işleýşini sazlap biler we alhliumumy Hasap Ulgamy programmasynyň esasy funksiýalarynyň esaslary boýunça iki sagatlyk seminar geçirer. Resminamalary dolandyrmak bilen başlamak üçin dürli resminamalaryň ýagdaýlaryny täze maglumat bazasyna geçirjek import amalyny etmeli bolarsyňyz. CRM-e ýüz tutmak, elýeterli bank maglumatlary baradaky maglumatlar ilkinji gezek girýän edara görnüşli taraplar bilen kataloglary doldurandan soň edilip bilner. Işgärlerimiz, formaty we işleýşi taýdan özboluşly we resminamalary dolandyrmak we müşderileriň iň uly toparyna hasabat bermek üçin amatly programma üpjünçiligini döretmek ideýasyny eýýäm goldadylar. Şunuň bilen baglylykda, programma üpjünçiligi kompaniýanyň ululygyna we düzümine girýän golçur kärhanalarynyň we şahamçalarynyň sanyna garamazdan dürli kompaniýalarda we işiň ähli ugurlarynda ulanylýar. Univershliumumy Hasap Ulgamy programmasynda programma üpjünçiliginiň ýönekeý we aňsat konfigurasiýasy bar, ony aňsatlyk bilen öwrenip we öwrenip bilersiňiz. Programma üpjünçiligini saýlamak we satyn alnan pursady tassyklamak üçin, dogry karara gelmäge kömek etjek web sahypamyzdaky oňyn synlary okamagyňyzy maslahat berip bileris. CRM-de anketalary doldurmak bilen, dürli mazmunly soraglar ýüze çykyp biler, bu ýoluňyzy tapmak kyn, şonuň üçin hemişe kömek sorap bilersiňiz. Iş proseslerini dolandyrmak we zerur iş prosesini döretmek üçin alhliumumy Hasap Ulgamy programmasyndan has gowy dost saýlap bilmersiňiz. USU bazasy kompaniýanyňyzyň bäsdeşlige ukyplylygyny saklap, üstünlikli we ösýän kompaniýanyň statusyny ýokarlandyryp biler. Companyörite saýlanan kategoriýa üçin aktiwleriň amortizasiýasyny öz wagtynda hasaplamak arkaly kompaniýanyň balansynda aktiwleriň balansyny sanawlaşdyrmak işini üstünlikli dolandyrarys. Şonuň üçin amortizasiýa döwrüniň ahyrynda kompaniýanyň bar bolan esasy serişdeleri doly hasaba alynar we USU maglumatlar bazasyndaky bu aktiwiň balansyndan çykarylar. Jikme-jik maglumatlar binýady, her bir funksiýany jikme-jik öwrenmek we iş prosesiniň dizaýn prosesinde zerurlyklary bilen islendik iş prosesini ýeterlik derejede goldap biler. Bar bolan elektron tablisasynyň redaktorlary we ýönekeý maglumat bazalary, awtomatiki çap etmek bilen zerur iş tertibini dogry we zerur derejede saklap bilmez. Bu programma üpjünçiliginiň dürli aýratynlyklaryny işletmek ýa-da öçürmek üçin bellik gutularyny belläp, programma üpjünçiliginde sazlamany öz eliňiz bilen üýtgedip bilersiňiz. Univershliumumy Hasap Ulgamy programma üpjünçiligini satyn almagyň tarapyny saýlamak düýbünden dogry bolar, munuň netijesinde CRM programmalaryny dogry, dogry we takyk dolduryp bilersiňiz.