Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Işler üçin CRM

Işler üçin CRM • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Işler üçin CRM
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Işler üçin crm satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

HR wezipeleri üçin CRM şol bir meseleler üçin esasy baglanyşyk bolup hyzmat edýär. Galyberse-de, diňe gowy gurlan CRM (Müşderi gatnaşyklaryny dolandyrmak) islendik guramanyň ýolbaşçylaryna müşderiler bilen has netijeli işlemek üçin gol astyndakylara haýsy görkezmeleri bermelidigini kesgitlemäge mümkinçilik berip biler. Mundan başga-da, müşderi gatnaşyklaryny dolandyrmak ulgamy sargytlary köpeltmäge, olary başlangyç we ikinji derejä bölmäge, takyk möhletleri we potratçylary kesgitlemäge mümkinçilik berýär.

Şeýlelik bilen, CRM işgärleri meýilleşdirmek üçin müşderiler bilen aragatnaşyk gurmak ýaly möhümdir. Muňa düşünip, alhliumumy Hasap Ulgamy, tutuş CRM-iň işini, hususan-da sargytlaryň döredilmegi, geçirilmegi, kabul edilmegi, ýerine ýetirilmegi we ýerine ýetirilişine gözegçilik edýän ýörite programma üpjünçiligini döretdi.

Köplenç bir kompaniýanyň harytlary we hyzmatlary sarp edijiler bilen işlemek üçin strategiýasy bar ýaly bolup görünýär. Onuň durmuşa geçirilmegi üçin adamlar hem jogapkärdir. Müşderiler bilen gatnaşygy guramak üçin ýörite çäreler görülýär. Theöne ahyrynda bir zat entek ýeterlik derejede işlemeýär. Aragatnaşyk gurulmaýar. Şeýle ýagdaýy jikme-jik seljermek bilen, köplenç meseläniň sargytlar bilen işlemek üçin konfigurasiýa edilmedik ulgamda bolandygyny bilip bilersiňiz. Olara giç ýa-da doly däl berilýär. Ora-da ony durmuşa geçirmek gaty giç. Elsea-da başga bir zat.

USU-dan CRM, başlangyçdan ahyrky tapgyra çenli sargytlar bilen işleýän ähli ulgamyň wagtynda, hil we gözegçilik astynda işlemegini üpjün eder.

USU-dan CRM-iň köp artykmaçlygy bar, elbetde islendik kompaniýa üçin peýdaly bolar.

Ilki bilen, programmamyzda dürli derejeli maglumat saklaýyş we dürli derejeli giriş maglumat bazalaryny döredip bilersiňiz. Şeýlelik bilen, CRM-de müşderi bazasy bilen işlemek has gowy bolar.

Ikinjiden, programma belli bir işiň aýratynlyklaryna uýgunlaşýar: lukmançylyk, bilim, täjirçilik we ş.m. Bu, işgärler bilen, soň bolsa müşderiler bilen işlemek, öz ugruňyzdaky iş guramagyň aýratynlyklaryny göz öňünde tutup guruljakdygyny aňladýar.

Üçünjiden, USU hünärmenleri CRM-i diňe bir işiňiziň görnüşine däl-de, eýsem belli bir işiňize, aýratyn dolandyryş stiliňize hem uýgunlaşdyrýarlar. Bu, düýbünden üýtgeşik CRM ulgamyny alýandygyňyzy aňladýar.

Başga peýdalary hem bar. Olaryň köpüsi bar, şonuň üçin olary bu ýerde görkezmek düýbünden ýerlikli däl. Ösüşimiziň artykmaçlyklary bilen tanyşmak isleseňiz, programmanyň demo wersiýasyny göçürip alyp bilersiňiz ýa-da geňeşçilerimiz bilen habarlaşyp bilersiňiz.

USU CRM, kompaniýalary müşderi çekmek strategiýalarynyň durmuşa geçirilmegini kompýuterleşdirmek we standartlaşdyrmak üçin programma. CRM-iň işi satuw derejesini ýokarlandyrmaga, kompaniýanyň umumy marketingini gowulandyrmaga we müşderi hyzmatynyň hilini gowulandyrmaga gönükdirilendir. Bularyň hemmesine müşderi maglumatlary bilen işlemek we bu derňewiň esasynda olar bilen güýçli iş proseslerini döretmek ulgamy arkaly ýetýäris.

Programmamyzy ulanyp, müşderileriň aýry-aýry zerurlyklaryny netijeli we iň az gatnaşygy bilen ýazyp bilersiňiz we bu hasabat maglumatlary gaýtadan işlemegiň tizligi sebäpli iş strategiýaňyzy kämilleşdirip bilersiňiz. bilen.

Umuman aýdanymyzda, gowy programma üpjünçiligi önümini döredendigimizi aýdyp bileris we guramaňyzyň biziň bilen işini gowulaşdyryp biljekdigiňize ynanýarys.

USU programmasy jemgyýetçilik gatnaşyklary we müşderiler üçin jogapkär işgärler bilen işlemek bilen baglanyşykly ähli meseleleri çözýär.

Oflayn programma sargytlary ibermek üçin iň oňat serişdeleri we usullary we kanallary kesgitleýär: dilden, e-poçta arkaly, dürli gyssagly habarlarda umumy söhbetdeşlik we ş.m.

USU dolandyryjy-işgärler ulgamyndaky gatnaşyklaryň ähli prosesini habar berýär.

Employeeshli işgärleriň we umuman kompaniýanyň işi müşderiler bilen gatnaşyk gurýar.

Işgärlerimize, şol bir müşderileriň hukuklaryny we borçlaryny ýatdan çykarman, müşderiniň hemişe dogrydygy ýörelgesine laýyklykda işlemegi öwredýäris.

USU CRM müşderiler bilen hil taýdan özara täsirleşmek we özara hyzmatdaşlygy gurmak üçin iň oňat (köne we täze) usullary we tehnologiýalary ulanýar.

USU siziň kompaniýaňyz we işiniň aýratynlyklary üçin ýörite CRM gurar.

USU kompaniýanyň müşderileri bilen aragatnaşygy optimallaşdyrýar.

Işgärler üçin sargytlary döretmek prosesi awtomatlaşdyrylýar.

Programmanyň aýratyn wezipesi dolandyryşdan potratça görkezmeleri bermekdir.

CRM sargytlary yzarlar we kabul eder.

Görkezmeleriň ýerine ýetirilişine awtomatiki gözegçilik gurlar.

USU-dan CRM sargytlar bilen işleri öz wagtynda guramaga kömek eder.

Employeeshli işgärlere gözegçilik we CRM meseleleriniň ýerine ýetirilmegi.

Aýry-aýry müşderileriň zerurlyklaryny hasaba almak awtomatlaşdyrylýar.

Hasap maglumatlaryny seljereris we sarp edijiler bilen iş strategiýasyny gurmakda ýa-da täzelemekde ulanarys.

Müşderi maglumat saklanyşy ulgamlaşdyryldy.

Kompýuterleşdirmek we standartlaşdyrmak, müşderiler bilen hyzmatdaşlyk strategiýalarynyň durmuşa geçirilmegine tabyn bolar.

Içerki we daşarky aragatnaşyk prosesleri standartlaşdyrylýar.

USU-dan CRM satuwlaryň ösmegine, kompaniýanyň umumy marketinginiň gowulaşmagyna we müşderi hyzmatynyň hiliniň optimizasiýasyna goşant goşýar.