Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Çagalar üçin CRM oýun merkezi

Çagalar üçin CRM oýun merkezi • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Çagalar üçin CRM oýun merkezi
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Programmany satyn alyň

Programmany satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Çagalar oýun merkezi üçin CRM häzirki zaman alhliumumy Hasap Ulgamynda dogry resminama akymyny döretmek üçin iň peýdaly ulgamdyr. CRM amallary bolan çagalar oýun merkezi, web sahypamyzdan mugt göçürip aljak programma üpjünçiligimiziň synag demo wersiýasyna öwrenişmekde uly kömek eder. Univershliumumy Hasap Ulgamy programmasynda müşderiler, belli bir derejede pes girdejili bolan edara görnüşli taraplara kömek etjek ähli ünsli işlenip düzülen töleg meýilnamalaryna laýyklykda esas almak üçin wepaly bahanyň mümkinçiliginden hoşal bolarlar. CRM iş akymynyň dizaýny bolan çagalar oýun merkezi, öňdebaryjy hünärmenlerimiziň alada edip, her bir müşderä gönükdirilen programma üpjünçiligini döreden bar bolan köp funksiýalylygy bilen ajaýyp öser. Independentönekeý we üýtgeşik işlemegi ýuwaş-ýuwaşdan öwrenersiňiz, ilkinji seredişde sizi garaşsyz görmek üçin düşnükli konfigurasiýasy bilen ýalňyşdyrmaz. Işleriň dowamynda ýerine ýetiriş nukdaýnazaryndan bar bolan kemçilikleri göz öňünde tutup bilersiňiz, şonuň üçin bu meseläni ähli islegleriňizi we islegleriňize görä durmuşa geçirjek öňdebaryjy tehniki hünärmenlerimiz bilen ara alyp maslahatlaşyp bilersiňiz. Bu, islegiňiz boýunça konfigurasiýany üýtgetmäge we doldurmaga we talaplaryňyzyň idealyna mümkin boldugyça ýakynlaşdyrmaga mümkinçilik berýän USU bazasynyň çeýeligi. Netijede, iş akymynyň howpsuzlygy üçin, her çärýekde maglumaty doly syzdyryp saklamak üçin dolandyryş tarapyndan kesgitlenen ýere göçürip bilersiňiz. Bölüm derejesiniň aýlygyny hasaplamak, kompaniýanyň hünärmenlerine berlen beýannama laýyklykda awtomatiki usulda dörediler. Çagalar oýnunyň salgyt bölegi barada aýdylanda bolsa, işjeň işlärsiňiz we döwlet býudjetine tölegler bilen borçlaryňyzy wagtynda ýapyp bilersiňiz. Şeýle hem, telefon üçin programma üpjün edildi, gurnamak köp wagt almaz we işlemäge kömek eder, sebäbi ofisdäki merkezi çeşmeden uzakda. Harytlaryň, materiallaryň we esasy serişdeleriň ýagdaýyna gözegçilik etmek üçin çagalar oýun merkezinde inwentar bolmaly. Gysga wagtyň içinde, alhliumumy Hasap Ulgamy programmasyna aktiwleriň ýagdaýy we sany barada dürli maglumatlary ýüklemek bilen işe başlarsyňyz. Çylşyrymly meseleler ýüze çykanda, size kömek soramak üçin jaň edýän hünärmenlerimize ýüz tutup bilersiňiz, olar sizi kyn ýagdaýa salmaz, ýöne meseläni ýokary hilli we hünärli çözmäge kömek eder. Univershliumumy Hasap Ulgamy programmasynyň şahsyýetinde islendik meseläni we soraglary çözmekde subut edilen dostuňy we terbiýeçini taparsyň. Çagalar merkezi üçin CRM prosesi bilen, kompaniýanyň gelýän serişdelerine gözegçilik edip bilersiňiz, üstesine-de, islendik wagt geçirimleri we tölegleri gözden geçirip bilersiňiz. Maliýe bölümimiz tarapyndan bonus hökmünde işlenip düzülen mugt aýlyk abunalygy sebäpli köp pul tygşytlarsyňyz. Bir kompaniýany emele getirýän ähli şahamçalar we bölümler bir USU maglumatlar bazasynda işläp we biri-biri bilen işjeň hyzmatdaşlyk edip bilerler. Univershliumumy Hasap Ulgamy programmasyny döredijiler, her bir funksiýany we warianty, şeýle hem işdäki zerurlyk derejesini jikme-jik göz öňünde tutup, her bir müşderi üçin programma üpjünçiligini döretdiler. Programma üpjünçiligini satyn almak toplumy, esasy wezipelerine düşünmäge mümkinçilik berýän iki sagatlyk seminaryň dowamynda işleýşi bilen gysga tanyşlygy öz içine alýar. Öňdebaryjy tehniki hünärmenimiz, USU bazasyny uzakdan gurmak ýa-da programma üpjünçiligiňizi kompaniýaňyzda şahsy durmuşa geçirmek bilen meşgullanar. Çagalar oýun otagy üçin ýokary hilli we täsirli resminamalary dolandyrmak üçin, Uniwersal Hasap Ulgamy programmasyna üns bilen seretmeli, bu sanawda görkezilen hyzmatlar barada ähli maglumatlar bolar. Çagalar oýun otagy üçin maglumatlar bazasynda çagalaryň sanawy, her bir çaga üçin şahsy maglumatlar, salgylar, telefonlar we ene-atalaryň habarlaşmak maglumatlary bolar. Şeýle hem, programma üpjünçiliginde bar bolan oýunlaryň doly sanawyny göz öňünde tutarsyňyz, bu ýerde oýnuň ady, bu prosese goşulan goşmaçalar, sessiýa wagty we bahasy her pozisiýa üçin ýazylar. Çagalar oýun merkeziniň işgärleri dürli amallary el bilen sanamaly bolmazlar, ýöne awtomatlaşdyrmagyň kömegi bilen resminamalary dolandyrmagyň bar bolan awtomatiki görnüşine bil baglap bilerler. Çagalar oýunhanasynda bar bolan işgärler şahsy hasaba alynmagy tamamlamaly we işe başlamazdan ozal resminamalary dolandyrmak üçin şahsy giriş we parol almaly. Işleýän wagtyňyz biraz wagt iş ýeriňizi terk eden bolsaňyz, maglumatlar bazasy alhliumumy Hasap Ulgamy programmasyna girmegi bökdeýär. Häzirki wagtda hiç bir programma üpjünçiligi USU bazasynyň üýtgeşik işleýşi bilen deňeşdirip bilmez, mümkinçilikleriniň çägi ýok. Sazlamalar sütüninde, belläp we işledip boljak zerur funksiýalary belläp, programma üpjünçiliginiň bar bolan konfigurasiýasyny özbaşdak üýtgetmäge we iş meýdanyna görä zerur däl diýip arassalamaga mümkinçilik alarsyňyz. Mümkinçiliklerine görä işlenip düzülen USU maglumat bazasyny elektron tablisasynyň redaktorlary we iň talap edilýän iş akymlaryny amala aşyrmak üçin zerur funksiýa eýe bolmadyk ýönekeý programmalar bilen deňeşdirip bolmaz. Wideo gözegçilik ulgamy programma üpjünçiliginiň üstünden geçer we şeýlelik bilen kompaniýanyň girelgesindäki adamlaryň şahsyýetini kesgitlär we bar bolan kassa enjamlarynda iş pursatlaryna gözegçilik etmek hem amatly bolar. Çagalar oýun merkezi üçin CRM işjeňlik prosesinde, jogapkär adamlar hakda zerur maglumatlar we maliýe bölümi tarapyndan gözegçilik ediljek öňünden hasabatlar bolar. Univershliumumy Hasap Ulgamy programmasy, maliýeleşdirijiler üçin 1C bilen deňeşdirilende, işlemegiň näderejede amatly we ýönekeýdigini görüp bilersiňiz, ösüşi işgärleri taýýarlamagy talap etmeýär. Çagalar oýun merkeziniň bar bolan dolandyryşy, işewürligi ösdürmegiň seljerişini geçirmek üçin zerur hasaplamalary we derňewleri alar. USU maglumat bazasy, kompaniýanyň ýolbaşçylaryna geçiriş şertlerine laýyklykda döwlet býudjetine iberiljek ähli salgytlar barada maglumat almakda uly kömek eder. Dizaýnerlerimiziň kömegi bilen, programma üpjünçiliginiň ösen daşky stili müşderilerden köp oňyn seslenme aldy we şeýlelik bilen programma üpjünçiligini satuw we paýlaýyş bazarynda tanatmaga kömek etdi. Web sahypamyza girseňiz, USU bazasyndan hoşal bolan müşderilerimiziň hoşniýetli hatlar görnüşinde minnetdarlyk habarlaryny görersiňiz. Kompaniýaňyz üçin Univershliumumy Hasap Ulgamy programma üpjünçiligini satyn almak bilen, çagalar oýun merkezi üçin degişli hil we netijelilik derejesinde CRM-ni saklap bilersiňiz, kagyz çykarylyşy bilen resminamalaryň ähli zerur akymyny döredip bilersiňiz.