Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. CRM müşderi hasaba alyş ulgamy

CRM müşderi hasaba alyş ulgamy • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
CRM müşderi hasaba alyş ulgamy
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Programmany satyn alyň

Programmany satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

USU taslamasyndan CRM buhgalteriýa ulgamy hakykatdanam ýokary hilli elektron önüm bolup, ähli önümçilik meselelerini aňsatlyk bilen çözüp bilersiňiz. Satyn alýan kompaniýa esasy garşydaşlaryndan öňe geçip biler, bu bolsa işiniň ösjekdigini aňladýar. Işewürligi dolandyrmak üçin gyzykly bolan bu ýerlerde, özüňizi berkitmek, şeýle hem basyp alnan ýerleri ýitirmän täsirli giňeltmek mümkin bolar. Bu örän amatly we amaly, bu müşderiler üçin CRM buhgalteriýa ulgamyny gurmagy ýatdan çykarmaly däldiris. USU hünärmenleri bu önümi ähli kompýuterlerde işlemek üçin gowy düzdüler. Optimizasiýanyň ýokary derejesi müşderilere enjamlary tygşytlamaga mümkinçilik berýär. Elbetde, edarada eýýäm öndürijilikli ulgam bölümleri we uly diagonally monitorlar bar bolsa, şular ýaly enjamlar bilen özara täsir etmek problema bolmaz. Şeýle-de bolsa, täze meseleler ýüze çyksa ýa-da ýolbaşçylar iň täze enjamlary satyn almagy meýilleşdirmedik bolsa, munuň öňüni alyp bolar. Häzirki zaman USU toplumy islendik hyzmat enjamlarynda ajaýyp işleýär.

CRM müşderi hasapçylyk ulgamyny gurmak köp wagt almaz we USU hünärmenleri doly goldaw berer. Amal maglumatlary bilen işlemek we dogry dolandyryş kararlaryny bermek mümkin bolar. Sesli habarlaşma, alhliumumy Hasap Ulgamy hünärmenleriniň müşderiler bilen aragatnaşyk saklamak üçin CRM programmasyna goşan funksiýalarynyň biridir. Munuň netijesinde toplum, mahabat, arzanladyş ýa-da başga maglumatlary berýändigi barada habarly adamlara ajaýyp habar berýär. Allhli hasaplamalar müşderi CRM buhgalteriýa ulgamy tarapyndan awtomatiki usulda amala aşyrylar. Diňe adamyň gowşak taraplaryna sezewar bolmaýan we ähli amallary ajaýyp ýerine ýetirýän elektron önüm bolany üçin ýalňyşlyk goýbermeýär. Ofis amallaryny ýerine ýetirmekde ýalňyşlyklaryň bolmazlygy, gazanylyp we goldanylyp bilinjek alyjynyň kompaniýasy üçin hakykatdanam täze derejä öwrüler.

USU-nyň CRM programma üpjünçiligi, ähli önümçilik meselelerini aňsatlyk bilen çözmäge kömek etjek ösen elektron önümidir. Bir edara näçe çylşyrymly ýüzbe-ýüz bolsa-da, hemmesi ýazgy wagtynda çözüler. Olara degişli hil derejesinde hyzmat etmek üçin müşderileriň beýleki kategoriýalary bilen aragatnaşyk saklamak mümkin. Satyn alýan kompaniýanyň işgärleri maglumat materiallary bilen ýalňyşsyz habarlaşyp bilerler, sebäbi CRM müşderi hasapçylyk ulgamy kömek edýär. Bu giňişleýin programma üpjünçiligi islendik görnüşdäki önümçilik amallaryna ajaýyp çemeleşýär. Ajaýyp optimallaşdyrylyp, ähli şertlerde ulanmak üçin hakykatdanam amatly bolýar. Müşderilere dogry üns bereris we kompaniýa buhgalter hasabatyny kemsiz dolandyryp biler. USU taslamasyndan CRM ulgamy işe girende, bularyň hemmesi hakykata öwrülýär.

Şübheli perspektiwalar üçin alhliumumy Hasap Ulgamynyň işgärleri müşderilere CRM programmasynyň synag möhletini berdiler. Demo wersiýasy maglumat maksatly ulanylýar, ýöne täjirçilik işi diňe programma üpjünçiligi üçin ygtyýarnamaňyz bar bolsa mümkindir. USU elmydama aç-açanlyga çalyşýar we demokratik nyrh syýasatyny ýöredýär. Bu maksatlar üçin häzirki zaman tehnologiýalary ulanylýar, köp ýyllyk tejribe we ösen hünär başarnyklary ulanylýar. Mundan başga-da, programma üpjünçiliginiň aşagyndaky algoritmler hil derejesini ýokarlandyrmak üçin üznüksiz optimizasiýa sezewar edilýär. USU-nyň CRM önümi, satyn alýan kompaniýa üçin hakykatdanam zerur we ýokary hilli gural bolar. Işgärler ony ulanmakda kynçylyk çekmezler, sebäbi gural gurallaryny işjeňleşdirip we hödürlenýän gysga görnüşli okuw tejribesine esaslanarlar.

Ygtyýarly neşir bilen CRM toplumy üçin ähliumumy hasaba alyş ulgamynyň hünärmenlerinden mugt tehniki kömek bar. Bu başlangyç işini aňsatlaşdyrmak üçin edilýär. Işgärler näme etmelidigini we önümi nädip gurmalydygyny derrew bilip bilerler. Hil taýdan taýýarlyk, kompaniýany alyjydan artykmaçlyk berjek derrew başlamagy üpjün edýär. Majorhli esasy garşydaşlar şahsy kompýuterlerde CRM ulgamynyň ýönekeý işjeňleşdirilmegi bilen ýeňiler. USU toplumy göz öňünde tutulsa, kömekçi potratçylar bilen işlemek hem real bolar. Potratçylara tabşyryklary gowy ýerine ýetiren bolsalar, netijeli gözegçilik edilip we düşünilip bilner. Uniwersal hasapçylyk ulgamyndan CRM gurmak prosesi asla kynçylyk döretmez we doly tehniki kömek alarsyňyz. Elbetde, satyn alýan kompaniýanyň boş wagty ýok bolsa, goşmaça sagat tehniki kömegi satyn alyp bilersiňiz.

USU-nyň häzirki zaman we ýokary hilli optimallaşdyrylan CRM müşderi hasaba alyş ulgamy, belli bir algoritmlere esaslanýan islendik hasaplamalar bilen işlemäge mümkinçilik berýär.

Karzy dolandyrmak hem bu elektron önüme akylly birleşdirilen aýratynlykdyr. Karzlaryň azalmagy we maliýe çeşmeleriniň kompaniýanyň býudjetine geçirilmegi sebäpli kompaniýanyň býudjetindäki ýükleri azaltmaga mümkinçilik berýär.

USU-nyň häzirki zaman CRM müşderi buhgalteriýa ulgamy, saýlap boljak 4 aýratyn guralyň islendik birini ulanyp köpçülikleýin duýduryşlary dolandyryp biler.

SMS hyzmatlary bilen özara işlemek, poçta sanawlaryny ulanmak, şeýle hem Viber programmasy bilen täsirleşmek mümkin bolar.

CRM ulgamynyň çäginde müşderileri ýazgylarda görkezmek üçin awtomatiki jaň etmek mümkinçiligi hem işjeňdir.

Birmeňzeş algoritmler jaň etmekde we köpçülikleýin ibermekde hem ulanylýar. Onlyeke-täk tapawut, formatdyr, awtomatiki usulda aýdylanda ses mazmunyny döretmeli. Tekst habarlary hakda aýdýan bolsak, onda simwol görnüşinde maglumat toplumyny girizmeli.

USU taslamasyndan giňişleýin CRM programmasy işgärleriň işiniň optimizasiýasyny üpjün edýär we hünärmenler göni iş funksiýalaryny has netijeli ýerine ýetirip bilerler.

Ajaýyp eksport ýa-da import, işgärler maglumatlar bazasyny aňsatlyk bilen dolduryp biler ýaly amala aşyrylýar.

Universalhliumumy buhgalteriýa ulgamyndan häzirki zaman CRM programmasy, müşderiler bilen ýokary hilli gatnaşygy üpjün edýär, munuň netijesinde kompaniýanyň abraýy ýokarlanar we müşderiler elmydama gowy synlary galdyrarlar we käbirleri hyzmatlary ýa-da harytlary yzygiderli sarp edijiler bolarlar.

Karz bilen işlemek onuň kem-kemden azalmagyna we şeýlelik bilen telekeçilik işiniň obýektiniň maliýe taýdan durnuklaşmagyna mümkinçilik döreder.

Goşundylar, talap edilýän maglumatlary sarp edijilere ýetirmek üçin e-poçta salgysyna iberilip bilner.

Gerekli maglumatlary çalt tapmaly bolsaňyz, CRM müşderi buhgalteriýa ulgamy bolmazdan edip bilmersiňiz.

Gözleg süzgüçleri, edaranyň peýdasyna ulanyp boljak maglumat bloklary üçin ýokary hilli gözleg üpjün eder.

Dogry dolandyryş kararlaryny kabul etmek hem real bolýar, sebäbi müşderini hasaba almak üçin häzirki zaman CRM ulgamy statistika ýygnamaga we derňew geçirmäge mümkinçilik berýär we soňra bu maglumatlary wizual hasabat görnüşinde kompaniýanyň ýolbaşçylaryna berýär.