Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Neşe serişdeleri üçin CRM

Neşe serişdeleri üçin CRM • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Neşe serişdeleri üçin CRM
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Neşe üçin krem satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Derman kompaniýalarynyň işi, çig mal satyn almakda, derman öndürmekde we satmakda ýüzlerçe müşderi, üpjün ediji we hyzmatdaş bilen gündelik gatnaşygy öz içine alýar, CRM-i goşmasaňyz, ammarlarda we dermanhanalarda hasaba alynmagy guramak gaty kyn. . dermanlar üçin. Günüň dowamynda näçe dürli arzalaryň, teklipleriň, şikaýatlaryň kabul edilmelidigini we gaýtadan işlenmelidigini göz öňüne getirmek zerurdyr we möhüm netijelere sebäp bolup biljek ownuk, ýöne möhüm jikme-jiklikleri ýatdan çykarmagyň nähili kyndygy belli bolýar. Mundan başga-da, her bir amal, köp iş wagty talap edýän häzirki düzgünlere laýyklykda amala aşyrylmaly dokumental syn bilen bilelikde alnyp barylýar. Köplenç derman öndürýän kompaniýalar, dermanhana zynjyrlary dolandyryş üçin bir wagtyň özünde birnäçe kompýuter programmalaryny ulanýarlar, ammar üçin bir programma we resminamalar üçin aýratyn konfigurasiýa ulanylýar. Emma wagt durmaýar, durmuş we ykdysadyýet uýgunlaşýar, hatda iş meselelerini ýerine ýetirmek we görkezijileri ýazmak çemeleşmesini üýtgedýän işewürlikde-de ýokary bäsdeşlik häzirki zaman tehnologiýalaryny ulanmakdan başga alaç galdyrmaýar. Toplumlaýyn awtomatlaşdyryşa geçmek, CRM formatynyň mümkinçilikleriniň goşulmagy dolandyryş amallaryny guramak üçin çykdajylary azaldar, maglumatlary gaýtadan işlemegi ulgamlaşdyrmaga we ähli meseleler boýunça takyk maglumatlary almaga kömek eder. Innowasiýa programma üpjünçiliginiň goşulmagy sebäpli, neşe serişdelerine gözegçilik etmek, iň az adam gatnaşmagy bilen amala aşyrylar, bu bolsa adam faktorynyň täsiri, kemçiliklere we päsgelçiliklere sebäp bolan maglumat bazalarynyň böleklere bölünmeginiň aýrylýandygyny aňladýar. Gowy saýlanan CRM platformasy kontragentler bilen gatnaşyklary ýola goýmak, bölümler bilen bölümleriň bilelikdäki taslamalar boýunça özara gatnaşygy üçin iň oňat çözgüt bolar. Çylşyrymly awtomatlaşdyryş arkaly amala aşyrylýan bäsdeşlik artykmaçlyklary kompaniýa täze ugurlary ösdürmäge, hyzmatdaşlygyň çäklerini giňeltmäge kömek eder.

Telekeçileriň isleglerini doly kanagatlandyrmak üçin USU kompaniýamyz köp funksiýalylygy we interfeýsi ösüş döwründe işiniň aýratynlyklaryna uýgunlaşdyrmak mümkinçiligini birleşdirmäge synanyşdy. Awtomatlaşdyryş pudagyndaky baý tejribe müşderilere häzirki zerurlyklara we talaplara doly laýyk gelýän ýokary hilli programma hödürlemäge mümkinçilik berýär. Programma, netijeliligini subut eden we tutuş ulanyş döwründe ýokary öndürijiligi saklap bilýän tehnologiýalary ulanýar, CRM gurallarynyň goşulmagy işgärleriň işini we neşe serişdeleriniň hereketini hasaba almak, wagtynda amallar geçirmek üçin zatlary tertipleşdirmäge kömek eder. . Şeýlelik bilen, neşe serişdelerini hasaba almak üçin CRM guramasy gysga wagtda amala aşyrylar, programma üpjünçiligini döretmek, durmuşa geçirmek we konfigurasiýa ýaly ähli proseslere işläp düzüjiler gatnaşar. Universalhliumumy hasaba alyş ulgamy, bölümleriň, ammarlaryň işine gözegçilik etmek zerur bolan ýerlerde dermanhanalar we önümçilik derman kärhanalary üçin ygtybarly hyzmatdaş bolar. Programma üpjünçiliginiň konfigurasiýa opsiýalary diňe müşderiniň zerurlyklary we maliýe serişdeleri bilen çäklendirilýär, sebäbi biz özboluşly platforma döretmäge, köp goşmaça opsiýalary goşmaga we islän wagtyňyz täzelemäge taýýar. Ösüşiň aýratyn aýratynlygy, ulanylyş aňsatlygydyr, hatda kompýuter başarnyklary bolanlar üçinem kynçylyk döretmez. Geljekki ulanyjylar üçin brifingiň uzaga çekýändigi sebäpli birnäçe sagadyň dowamynda platformanyň esasy wariantlary we artykmaçlyklary barada gürleşip bileris. Kompaniýada köp hünärmen bar we olaryň işi dürli meselelere gönükdirilenligi sebäpli, maglumatlara we gurallara elýeterlilik jogapkärçilikler bilen düzgünleşdirilýär. Dolandyryş, häzirki iş meselelerine ünsi çekip, gol astyndakylar üçin görünýän zonany özbaşdak kesgitlär. Programma üpjünçiliginiň CRM tehnologiýalary bilen bilelikde konfigurasiýasy gysga wagtyň içinde işçi güýjüne, dermanlara we kontragentler bilen amaly hyzmatdaşlygy guramak üçin amatly şertleri üpjün eder.

Neşe serişdelerini hasaba almak üçin CRM ulgamy, her bir kärdeşi bilen elektron kartoçkalarynda saklanylýan öňki amallar, şertnamalar barada maglumat almak arkaly rasional mehanizm döretmäge mümkinçilik berýär. Aragatnaşygy gurmak üçin şahsy çemeleşme, müşderileriň wepalylygyny ep-esli ýokarlandyryp biler, bu bolsa işiň, satuwyň we berlen şertlerde gyzyklanmany saklamagyň ähtimallygyny aňladýar. Müşderileriň bitewi maglumat bazasyny dizaýn etmek, dogry aragatnaşyklary çalt tapmaga, kategoriýa boýunça süzmäge we täsirli aragatnaşyk kanallaryny ulanmaga kömek eder. Derman kompaniýalarynda neşe serişdeleri üçin CRM tehnologiýalarynyň ulanylmagy, satuwda möhüm ähmiýete eýe bolan her tapgyra gözegçilik etmek bilen, ähli satuwlara gözegçilik etmek, içerki düzgünlere laýyklykda akymlary dolandyrmak üçin gurallaryň bardygyny aňladýar. Hünärmenler, ýöriteleşdirilen algoritmlere, şablonlara we formulalara eýerip, ýalňyşlyklaryň ýüze çykmagyny ýa-da möhüm jikme-jiklikleri ýitirip, iş alyp barmak üçin anyk strategiýa alarlar. Adaty, monoton prosesleriň awtomatlaşdyrylmagy netijesinde dolandyryjylar aragatnaşyk gurmak we durmuşa geçirmek üçin täze ugurlary tapmak üçin has köp wagt taparlar. Şeýlelikde, maksatnama resminamalary tassyklamaga, şertnamalary taýýarlamaga we girizilen maglumatlaryň dogrulygyny barlamaga kömek eder. Funksiýalaryň umumy interfeýsde çylşyrymly birleşmegi sebäpli hünärmenler häzirki ykdysadyýetde möhüm bolmadyk bäsdeşlerden öňe geçip, has çalt işläp bilerler. Şeýle hem, programma üpjünçiligi täze partiýalary satyn alanyňyzda, ammarlarda saklanyşyna we hereketine soňraky gözegçilik bilen aksiýalara hemişe gözegçilik etmek üçin şert döreder. Ulanylan tehnologiýalar prosesleriň ulgamlaşdyrylmagyna goşant goşar, zatlary tertipleşdirer we şeýlelik bilen hyzmatlaryň derejesini ýokarlandyrar. Ulanyjylar gözegçilik mehanizmleri gaty ýönekeý gurlanlygy sebäpli, döredijiler bilen habarlaşmazdan ozal kesgitlenen parametrleri özleri üýtgedip bilerler. Awtomatiki dermanlary dolandyrmagyň kömegi bilen, guramanyň, dermanhananyň işinden iň ýokary effekt alyp bilersiňiz. Programma üpjünçiligimiziň konfigurasiýasy maglumat ulgamlary üçin ýokary hilli parametrlere gabat gelýär we sazlamalaryň çeýeligi sebäpli islendik meseläni çözmekde aýrylmaz bolar.

Katalogda paýlanyşyň, şuňa meňzeş önümleriň nädogry satylmagynyň öňüni almak üçin dozalaryň nuanslaryny, goýberiliş görnüşlerini, möhletiniň gutarýan senesini görkezip bilersiňiz, görkezmeleri, şahadatnamalary we suratlary goşup bilersiňiz. Dolandyryjy takyk düşündirişini görüp, ony baha sanawy bilen deňeşdireninde, guramanyň balansyndan pozisiýalary awtomatiki usulda ýazyp, iberişi çalt tamamlap biler. USU maksatnamasy zerur üpjünçiligiň elýeterliligine gözegçilik eder we käbir nomenklatura bölümleriniň ýakyn wagtda tamamlanjakdygy ýüze çykan halatynda jogapkär adamlara öňünden habar berer. Ulgamda, resept, kwitansiýa ýa-da sosial arzanladyş bilen ýörite toparlaryň dermanlarynyň satuwyna gözegçilik edip bilersiňiz. Şeýlelik bilen, USU programmasyny ulanyp awtomatlaşdyrmak size we kompaniýanyňyza täze ugurlary tapmaga, bar bolan amallary giňeltmäge we gowulaşdyrmaga we öňdebaryjy bolmaga mümkinçilik berer. Biz elmydama kanagatlanmaga taýyn we aýratyn talaplar üçin taslama döretmäge, toplumlaýyn çemeleşme ähli zerurlyklary kanagatlandyrmak üçin özboluşly wariantlary ösdürmäge taýýardyrys. Bu sahypada ýerleşýän wideo synyna, wizual görkezişine tomaşa edip, goşmaça peýdalar bilen tanşyp bilersiňiz.