Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. CRM müşderisi

CRM müşderisi • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
CRM müşderisi
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Crm müşderisini satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Işlerini hyzmatlar we harytlar bilen baglanyşdyrmak bilen baglanyşdyrýan islendik kompaniýa, CRM ulgamynyň her bir müşderisiniň öndürijilikli işler üçin gün-günden, müşderini giňeltmek üçin tertipli, doly maglumatlar bilen tertipli girizilmegi üçin tablisalary saklamaga borçly. esas, kompaniýanyň ýagdaýyny, girdejiligini we girdejiligini ýokarlandyrmak. Müşderi uly we kiçi islendik kompaniýa üçin girdeji çeşmesidir, şonuň üçin berilýän hyzmatyň ýa-da önümiň hiline gözegçilik etmek gaty möhümdir, önümçilik işlerini dolandyrmagyň esasy böleklerinden biridir. Gowy dolandyryş we dolandyryş ulgamyny, buhgalter hasabatyny awtomatlaşdyrmak üçin, bazarda uly bolan we dogry birini saýlamak köp iş bolar, sebäbi olaryň hemmesi tapawutlanýar, awtomatlaşdyrylan programma çekmek arkaly amallary tertipleşdirmeli. modul düzümi, belli bir iş ugruna ünsi jemleýär, bahasy we köp oýunçy re modeimi bilen tapawutlanýar. Mynasyp programmalar bar, ýöne hiç kim guramanyň maliýe ýagdaýyna ep-esli täsir edýän, elýeterli bahadan we abuna ýazylmazdan kompaniýanyň Uniwersal Hasap Ulgamyny özboluşly ösüşimiz bilen deňeşdirip bilmez.

CRM maglumatlar bazasyndaky müşderi dolandyryş programmasy maglumatlary seljermekde we ýygnamakda, hyzmatdaşlygyň we amallaryň taryhyny dolandyrmak, tölegler we bergiler, satyn almak we ibermek, işiň hili we beýleki faktorlary awtomatlaşdyrmaga mümkinçilik berýär. Müşderi bilen habarlaşmak maglumatlary köpçülikleýin ýa-da şahsy SMS, MMS, e-poçta, Viber habarnamalaryny ibermäge, mahabat we maglumat duýduryşlaryny, resminamalary ibermegiň, ibermegiň ýagdaýyny yzarlamaga, okamaga we ibermäge mümkinçilik berýär.

Programma, ýerli ulgam arkaly materiallary girizmäge, kabul etmäge we alyş-çalyş etmäge mümkinçilik berýän, bölümleri we bölümleri birleşdirýän köp ulanyjy re modeiminde işgärleriň işini utgaşdyrmaga mümkinçilik berýär. Her bir işgär üçin ulgam şahsy giriş we parol bilen maglumat materiallaryny ulanmak hukugyny berýär, şeýlelik bilen CRM ulgamy düzgün bozmalary ýa-da bolup biljek ýalňyşlyklary okaýar, işgärleriň iş işlerinde nawigasiýa mümkinçiligini berýär, iş wagtyny ýazýar we hasaplaýar. belli bir möhletlere laýyklykda aýlyk haklary tölemek.

Elektron wersiýa, duýduryş berjekdigiňize göz ýetirip, mowzugy we möhletleri kesgitlemek bilen meýilleşdirilen çäreleriň hasabyny ýöretmäge mümkinçilik berýär. Bu işiň we önümçiligiň hilini ýokarlandyrýar. CRM maksatnamasynda buhgalteriýa, ýoldaşlyk, hasabat resminamalaryny bermek, töleg üçin hasap-faktura döretmek, islendik daşary ýurt walýutasyndaky töleg balansyny nagt ýa-da nagt däl töleg bilen dolandyrmak mümkindir. Kompaniýanyň iş işi üçin resminamalar, şablonlar we nusgalar ulanylyp bilner. Marketing netijeliligi, önümiň islegi we girdejililigi baradaky statistika, müşderiniň gyzyklanmasyny göz öňünde tutup, nomenklaturada dürli manipulýasiýa edýän adaty müşderiler üçin ýörite teklipler bilen göni CRM ulgamynda gözegçilik edilip bilner.

CRM programmasy arkaly buhgalter hasabatyny uzakdan, ykjam enjamlaryň internet birikmesi bilen dolandyrmak. Üýtgeşik CRM programmasynyň çäklendirilmedik opsiýalary we dolandyryş parametrleri resmi web sahypamyzda mugt re inimde bar bolan synag wersiýasy bilen tanyş bolup biler.