Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Bonuslar üçin CRM

Bonuslar üçin CRM • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Bonuslar üçin CRM
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Bonus üçin crm satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Söwda, hyzmatlar pudagyndaky islendik gurama üçin şu güne çenli iň gymmatly çeşme gönüden-göni girdeji getirýän müşderi bolup durýar, ýöne uly bäsdeşlik bonuslar, hasap we gözegçilik üçin kompýuter CRM programmalarynyň gatyşmagyny talap edýär. Bonus ulgamy üçin awtomatlaşdyrylan CRM, müşderileri özüne çekmäge we saklamaga we sebitleriňizi giňeltmäge mümkinçilik berýän ähli amallara gözegçilik etmek üçin ajaýyp alternatiwadyr. Önümçilik prosesleri awtomatlaşdyrylanda, dolandyryş, gözegçilik we buhgalteriýa üçin CRM ösüş tehnologiýalaryny ulanmak işgärleriň iş wagtyny optimizirlemäge mümkinçilik berýär, bu hem alnan netijeleriň wagty, hili we netijeliligi taýdan möhümdir. Häzirki bazar gatnaşyklary we ykdysadyýetiň ýagdaýy, müşderilere başarnykly çemeleşmek, daşary çykmagy azaltmak, isleg we gyzyklanma artmak bilen gysga wagtyň içinde üstünlik we iň ýokary peýdany gazanmak üçin öz talaplaryny we düzgünlerini kesgitleýär. , bonus ýygnamak we arzanladyş bermek. Bonuslary ýygnamak häzirki wagtda ünsi özüne çekýär, müşderileri, alyjylary saklaýar, ýöne esasy maksady, zerurlyklary, gyzyklanmany, wepalylygyň ýokarlanmagyny we netijede girdejiligini göz öňünde tutup, hemmelere başarnykly çemeleşmegi ýatdan çykarmaň. Hasaplaşyk geçirilende, bonus ulgamyna görä bonuslar hasaplanylanda, awtomatiki giriş, maglumatlary dolandyrmak, girmek, hasaba almak we gözegçilik etmek üçin amatly parametrler bilen gündelikleri we tablisalary saklamaly. Müşderilere, müşderilere gönükdirilen işewürlikdäki häzirki zaman tendensiýalary, şonuň üçin ýaryşda we hemişelik bäsdeşlikde el bilen dolandyryşy özleşdirip bolmajakdygy, dürli wariantlary we gurallary üpjün etjek ýöriteleşdirilen kompýuter gurnamagynyň zerurdygy äşgär bolýar. Şu güne çenli önüm ýa-da hyzmat bilen hiç kimi geň galdyrmarsyňyz, elýeterliligi we assortimenti dürli-dürli, elmydama alternatiwa bar, şonuň üçin saýlanyňyzda hyzmat we aýratyn çemeleşmeli. Şonuň üçin bonuslar we bonus hasaplary üçin CRM ulgamy şu gün ätiýaçda. Awtomatlaşdyrylan programmamyz Univershliumumy Hasap Ulgamy müşderi bitewi bazasyny döretmäge kömek edýär, gatnaşyklaryň taryhyny gorap saklamagy, önümçilik proseslerine gözegçilik we derňewi, maglumatlary gaýtadan işlemegi, her tapgyry hasaba almagy, alnan netijeleri deňeşdirmegi, iş modelleri üçin üstünlikli wariantlary gurmagy üpjün edýär doly awtomatlaşdyrmaga geçiş, hasabatda görkezilen wagtyň işini optimallaşdyrmak. Amatly nyrh syýasaty, köp funksiýa, çeýe konfigurasiýa sazlamalary, modullaryň we gurallaryň giňeldilen görnüşi bilen, ýitirilen aýlyk abuna görnüşindäki bonuslar ulgamyny göz öňünde tutup, peýdalylygymyzy şuňa meňzeş tekliplerden tapawutlandyrar. Owadan we köpugurly interfeýs, zerur bolsa guramaňyz üçin şahsy işlenip bilinjek zerur modullary saýlap, müşderileriň aýratyn zerurlyklary üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik berýär. Bonus ulgamy, diňe bir berilýän hyzmatlaryň hiline däl-de, eýsem amatlylyga hem üns berýän ýokary hünärli hünärmenler tarapyndan işlenip düzüldi, bu programmany öz islegiňize görä düzmäge we goşup boljak köp sanly mowzukdan birini saýlamaga mümkinçilik berýär. islendik wagtda. Her bir programma guramanyň zerurlyklaryna we aýratynlyklaryna aýratyn uýgunlaşdyryldy. Employeeshli işgärler hünärmenlerimiz bilen gysga kursy gutarandan soň, goşmaça maliýe ýa-da wagt ýitgisiz peýdalanyp bilerler. Ulgamy ornaşdyrmak we ösdürmek çalt we ýokary hilli bolar. Programma üpjünçiligi, gözegçilik astyndaky ähli kompaniýalar bilen bölümleriň arasynda öndürijilikli gatnaşyk gurup, ähli proseslere gözegçilik edip, iş jogapkärçiligini paýlaşyp, hiline we netijeliligine gözegçilik edip biler, bonuslary we girdejileri hasaplap biler. Singleeke-täk programmada ähli işgärler şahsy işlerine we parollary bilen birbada girip we ýerine ýetirip bilerler, iş işjeňligine laýyklykda berlen ulanyjy hukuklaryny kesgitläp bilerler. Programma girelgede şahsy maglumatlary okar, iş sagadynyň ýazgylaryny ýöretmek üçin karz ulgamyna görä kredit nokatlaryny hasaplamak bilen, doly aç-açan görnüşde maglumatlary ýazar. Mundan başga-da, USU CRM bonus hasaplaýyş programma üpjünçiligi, meýilnamalary düzmek, işgärleriň arasynda maglumat alyş-çalşygyny we häzirki okalmagy üpjün etmek, iş meýilnamasyna maglumat girizmek arkaly içerki iş prosesini optimizirlemäge mümkinçilik berýär, bu ýerde her bir ulanyjy islän ýerini özbaşdak saýlap we işi redaktirläp biler. ýagdaýy. Dolandyryjy, ähli amallary uzakdan dolandyryp, işiň netijeliligini we hilini seljerip, internet birikmesi bilen elýeterli ykjam wersiýany ulanyp, wagtlaýyn ýitgileri optimizirläp we işiň hilini ýokarlandyryp biler, hakyky okalanlary görer. Çäreleri meýilleşdirmek, meýilnamamyzyň dürli görnüşlerine, dogry hasaplamaga we bonuslar üçin iş strategiýasyny gurmaga, müşderileri özüne çekmäge, guramany kämilleşdirmäge hem girýär.

Resminamalary ýöretmek gaty agyr degýär Bu mysal takyklygy we hasaplamany talap edýär. Şablonlar we resminamalaryň we hasabatlaryň nusgalary bar bolsa, siz we işgärleriňiz Microsoft Office formatlarynyň hemmesini (Word, Excel) goldaýan, import we eksport ulanyp, zerur resminamalary çalt döredip, zerur maglumatlary awtomatiki dolduryp bilersiňiz. . Datahli maglumatlar amatly tertipleşdiriler, zerur bolanda çalt gözlemäge we redaktirlemäge mümkinçilik berer, programmanyň ýagdaýyna görä aýratyn ygtyýarly ygtyýar berilmegini ýatdan çykarmaz. Kontekstli gözleg motory, gözlegiňizde işgärleriň iş wagtyny optimallaşdyrýan we birnäçe minutda doly maglumat berýän gözlegiňizde hem kömek eder. CRM dolandyryşynyň elektron görnüşine eltmäge kömek etjek dürli amallar, islegi artdyrmak we bonus ýygnamak, önümleri we hyzmatlary satmak üçin amatly şertleriň döredilmegini üpjün edýär.

Bitewi CRM maglumatlar binýadyny saklamak, gelýänler we müşderiler barada doly maglumatlary saklamaga, aragatnaşyk maglumatlary, hyzmatdaşlykda iş taryhyny, bonuslar, tölegler, öňegidişlikler we bergiler baradaky materiallary, CRM ulgamyny görmek we tanamak üçin mümkinçilik berýär. girelgesindäki adam tarapyndan). Hyzmatlaryň we harytlaryň bahasyny hasaplamak, bonuslary hasaplamak elektron kalkulýator, belli bir formulalar, bonuslary hasaplamak, baha sanawy bilen awtomatiki usulda amala aşyrylar. Ulanyjylar islendik amatly warianty, terminallary, töleg we bonus kartalaryny, onlaýn gapjyklary we ş.m. ulanyp, awtomatiki usulda töleg geçirip bilerler. Indikatorlar, zerur bolsa habarnamalar bilen CRM ulgamynda görkeziler. Şeýle hem, CRM guraly arzanladyşlar, mahabatlandyryş baýraklary, karzlary üzmegiň zerurlygy, gowşuryş ýa-da hyzmat barada habar bermek üçin SMS, MMS ýa-da e-poçta arkaly aragatnaşyk belgilerine habarlary saýlap ýa-da köpçülikleýin iberip biler. Analitik we statistiki hasabatlar awtomatiki usulda dörediler, bu ýagdaýa oýlanyşykly baha bermäge we guramanyň geljekdäki işlerini çaklamaga mümkinçilik berer.

Bonuslar üçin CRM-ni seljermek isleseňiz, bonus ulgamyna, programmanyň hiline we tizligine baha beriň, mugt re inimde bar bolan demo wersiýasyny göçürip alyň we ulanyň. Questionshli soraglar üçin dürli meseleler, bonus ýeňilliklerini gurmak we ulanmak boýunça size kömek etjek hünärmenlerimize ýüz tutuň.