Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. CRM goýmalary

CRM goýmalary • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
CRM goýmalary
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Crm programmalaryny satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Telekeçiler işe başlanda, hemme zady gözegçilikde saklamaga çalyşýarlar, bu daşardan görünişi ýaly aňsat däl, programma üpjünçiligi algoritmleri we ýörite müşderilere gönükdirilen CRM programmalary ähli nuanslary göz öňünde tutup we dolandyryşda kömek edip biler. . Indi dürli iş ugurlaryny awtomatlaşdyrmak üçin kompýuter programmalaryny tapmak kyn däl, olar telekeçileriň býudjetine we maksatlaryna baglylykda işleýşi, bahasy we çylşyrymlylygy bilen tapawutlanýar. Simpleönekeý buhgalter ulgamlarynyň kömegi bilen awtomatlaşdyryş, müşderiler bilen işlemek öz domeniniň daşynda galýarka, satuwy we harytlary dolandyrmaga kömek edýär, hyzmatyň hili we müşderileri gazanmakda tehnologiýany ulanmak girdeji we abraýy kesgitleýär. guramalary. Kärdeşler bilen hil taýdan täsirleşmek üçin CRM tehnologiýalary iň meşhur boldy, maksadyna görä işgärlere müşderi bazasyny we amallaryň sanyny artdyrmak üçin gurallar berer. Dürli amaly programmalaryň arasynda ähli wariantlaryň artykmaçlyklaryny birleşdirýän we işiň ähli ugurlaryny öz içine alýan ýeke-täk mehanizmi döredýän toplumlaýyn çemeleşmäni ulanýanlary tapyp bilersiňiz. Programma üpjünçiligi ulgamlary, kontragentleriň wepalylygyny we saklanmagyny ýokarlandyrmak, kompaniýanyň işgärleriniň işini bir görnüşe birleşdirmek we şol bir wagtyň özünde iş maglumatlaryny gözlemek we ulgamlaşdyrmak üçin çykdajylary ep-esli azaltmak ýaly köp meseläni netijeli çözüp biler. Aslynda, CRM format platformalarynyň kompaniýalaryň gündelik durmuşynda peýda bolmagy, bazar gatnaşyklaryny we işewürligi amala aşyrmak üçin şertleriň çylşyrymlylygyna jogap boldy. Indi diňe ýokary hilli önüm öndürmek we müşderä garaşmak mümkin däl, başgaça hereket etmeli, örän bäsdeşlik gurşawynda tapawutlanmaly. Müşderi bazasyny ýokarlandyrmaga gönükdirilen programma üpjünçiligini ulanmak, gündelik amallaryň köpüsini programma üpjünçiligine geçirmäge we işleriň gerimini giňeltmek üçin güýçleri gönükdirmäge kömek eder, esasy zat, maksatlaryňyza laýyk gelýän taslama karar bermekdir.

Sarp edijiler bilen gatnaşygy awtomatlaşdyrmaga geçmek, işgärleriň işi üçin meýilnamalary taýýarlamak, müşderileriň satyn alynmagyna gözegçilik etmek we başga-da köp zat CRM tehnologiýalarynyň kömegi bilen elýeterli bolar. Şeýle çözgüt täsirli amaly programmalar üçin ýokarda görkezilen ähli talaplary özünde jemleýän we şol bir wagtyň özünde çeýeligi we ösüşiň aňsatlygy bilen häsiýetlendirilýän "alhliumumy hasapçylyk ulgamy" bolup biler. Ösüş potratçylar, işgärler, hyzmatdaşlar, tehniki esas, maddy çeşmeler üçin umumy maglumat binýadyny gurar we bu maglumatlary yzygiderli gözegçilikde saklar. Kataloglary täzelemek el bilen we import etmek arkaly amala aşyrylyp bilner, bu has amatly we has çalt, sebäbi ulgam içerki gurluşy gorap saklar. Elektron ýazgylarda hünärmenleriň işine kömek etjek we meseleleriň ýerine ýetirilişini çaltlaşdyrjak suratlar, resminamalar, şertnamalar hem bolar. Programmanyň kömegi bilen satuw ýolbaşçylary programma, tölegiň barlygy ýa-da tersine, bergi barada islendik maglumatlary barlap bilerler we bu meseleleri has netijeli tertipläp bilerler. Programma üpjünçiligi dürli derejeli bilim ulanyjylary üçin döredildi, şonuň üçin gysga okuwy gutaranyňyzdan soň, ilkinji günden başlap ulanyp bilersiňiz. Interfeýs içgin ösüş prinsipine esaslanýar, şonuň üçin düzediş döwri mümkin boldugyça gysga. CRM platformamyz, awtomatlaşdyryş tertibine çalt geçmäge goşant goşýan köp sanly tehniki terminlersiz gysga dizaýna eýe. Mundan başga-da, programmanyň göçme wersiýasyny islendik ýerden işlemek üçin sargyt edip bolýar, bu kompaniýanyň işiniň syýahat häsiýeti üçin örän amatly. Telefon bilen birikdirilende, dolandyryjy kartasyna bir gezek basmak bilen müşderä jaň edip biler we jaňy alandan soň hasaba alnan ulanyjylar baradaky maglumatlar ekranda görkeziler. CRM ulgamynyň goldawy jaňlaryň, ýygnaklaryň statistikasyny görkezmäge mümkinçilik berer we satuw bölüminiň öndürijiligine baha bermäge mümkinçilik berer.

Bilelikdäki taslamalary çalt çözmek üçin CRM programmasynda içerki aragatnaşyk moduly bar, bu işgärlere iş hasabyny goýman derrew möhüm habarlary we resminamalary biri-biri bilen alyş-çalyş etmäge mümkinçilik berer. Habarlary görmek üçin bellikleriň arasynda geçmek hökman däl, olar esasy işe päsgel bermezden ekranyň burçunda görkeziler. Enjamlar, telefon ýa-da guramanyň web sahypasy bilen birleşmek zerurlygy bar bolsa, muny döredijilerimiz bilen habarlaşyp bilersiňiz. Şeýle täzelikler gelýän maglumatlaryň geçirilmegini we gaýtadan işlenişini çaltlaşdyrmaga kömek eder. USU maksatnamasy işgärleri dolandyrmak, taslamany meýilleşdirmek we iş ýüküni paýlamak boýunça kömekçi bolar. Programmadaky programma üpjünçiligi algoritmleri, her bir hünärmeniň iş meýilnamasyndaky meseleleriň, jaňlaryň ýa-da beýleki möhüm zatlaryň öz wagtynda tamamlanmagyna gözegçilik eder. Dolandyryş, tabynlygyndaky işgärleriň öndürijiligini bahalandyrmak üçin gurallar toplumyna eýe bolar, hereketleri hasabatlarynda görkezilýär. CRM konfigurasiýasyna girmek diňe hasaba alnan ulanyjylar üçin we ada bellenen paroly girizeniňizden soň mümkindir. Dinönekeý işgärler diňe öz wezipeleri bilen baglanyşykly şol modullara we maglumatlara girip bilerler, şeýlelik bilen gizlin maglumatlaryň görünmegini çäklendirer. Kärdeşler bilen özara gatnaşyk üçin jogapkär hünärmenler maglumatlar binýadyny kategoriýalara bölüp, toparlaryň her biri üçin wezipeleri kesgitläp we amal derejesini barlap bilerler. Sargytyň taýýarlygy barada habar bermek ýa-da islendik sargyt habarlaryny ibermek üçin birnäçe warianty bolan (SMS, e-poçta, wiber smartfon messenger) awtomatiki paýlanyş bar. Awtomatlaşdyryş, her bir kontragentiň islegleriniň we satyn almalarynyň taryhyny saklamaga, satyn alyş güýjüni seljermäge we täze sarp edijileri özüne çekmegiň ýollaryny tapmaga mümkinçilik berer.

Möhümi, durmuşa geçirýän taslamamyz ähli halkara ülňülerine laýyk gelýär we biznesi awtomatlaşdyrmak pudagyndaky iň soňky üstünlikleri ulanyp döredilýär. Programma üpjünçiligimiziň bahasy saýlanan gurallar toplumyna gönüden-göni baglydyr, şonuň üçin täze bir telekeçi we uly bir kompaniýa özleri üçin iň oňat çözgüdi saýlap bilerler. Programma üpjünçiliginiň çeýeligi, işewürligi ösdürmekde täze gözýetimleri açjak islendik pursatda kuwwaty giňeltmäge we işlemegi ýokarlandyrmaga mümkinçilik berýär. Durmuşa geçirmek we işgärleri taýýarlamak meselesi USU hünärmenleriniň elinde bolar, hatda iş prosesine päsgel bermek hökman däl, uzakdan edilip bilinjek gysga okuw kursyny tamamlamak üçin wagt gerek.