Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Sport zaly üçin CRM

Sport zaly üçin CRM • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Sport zaly üçin CRM
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Sport zaly üçin crm satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Has köp adam öz saglygyna gözegçilik etmegi we bu işiň giňelmegine we netijede has uly bäsleşige goşant goşýan fitnes klublaryna baryp görmegi makul bilýär, şonuň üçin telekeçiler müşderileri özüne çekmek we saklamak üçin dürli gurallary ulanýarlar, sport zaly üçin CRM gaty amatly. Üstünlikli iş üçin sport zalyny açmak ýeterlik däl, bu ýerde abatlamak, dizaýn, tehniki enjamlaryň derejesi, işgärleriň tejribesi we goşmaça hyzmatlardan başlap her jikme-jiklik möhümdir. Diňe ähli nuanslaryň dogry deňagramlylygy bilen gelýänleriň sanyna bil baglap bilersiňiz, ýöne bu pursatlar bilen bir hatarda içerki resminamalary dolandyrmagy we buhgalter hasabatyny ýöretmeli, salgyt tölemeli, işgärleriň işine gözegçilik etmeli we býudjet meýilleşdirmeli. Täze adamlary hasaba almak, möwsüm biletleri bermek, tälimçileriň meýilnamalaryny düzmek we otaglary bellemek meselesinde oýlanyşykly çemeleşmegiň ýoklugy, täze telekeçileriň ýüzbe-ýüz bolýan meseleleriniň diňe az bölegi. Kagyz gündeligi ýazgylarynyň ýa-da ýönekeý programmalaryň görnüşi, maglumatlary ösdürmek we derňemek mümkinçiliklerini gaty çäklendirýär. CRM tehnologiýalary bilen awtomatlaşdyrmak üçin ýöriteleşdirilen programmalar meseleleriň ýerine ýetirilişini optimizirlemäge, şeýle hem hyzmatlary dogry wagyz etmek, müşderilere habar bermek, aslynda, işewürleriň gelýänleriň isleglerine ünsi jemlemäge ukyplydyr. Beýleki güýç programmalary bilen bilelikde ýük tälimini artdyrmak islegi artýar we programma üpjünçiligi girdeji we bäsdeşlik artykmaçlygyny ýokarlandyrmak bilen potensialy açmak üçin tirýek toplumyny üpjün eder. Yzygiderli çemeleşmek, adamlaryň ynamyny artdyrar we netijede gysga wagtyň içinde sport zalyna gelýänleriň sanyny artdyrar. Hil taýdan ýokary hilli elektron kömekçisiniň bolmagy bilen, dolandyryş öz wagtynda jogap bermek ukyby bilen aç-açan dolandyryşy we häzirki ýagdaýa doly gözegçilik eder. Şeýle CRM awtomatlaşdyryş ulgamlary, belli bir programmalar üçin maslahat beriş we bellemek döwründe, şeýle hem iş wagty bölünip berlende, meseleleriň ýerine ýetirilişine gözegçilik etmekde tertipleşdirer.

Telekeçiler köplenç programma üpjünçiligini saýlamak üçin köp wagt sarp edýärler, sebäbi dürli-dürli bolandygyna garamazdan, her kim kompaniýanyň ähli zerurlyklaryny kanagatlandyryp bilmeýär ýa-da interfeýsiň çylşyrymlylygy, ýokary çykdajylar ýaly beýleki nokatlardan kanagatlanmaýar. . Iň gowusy, programma kompaniýanyň üýtgeşik aýratynlyklaryna uýgunlaşyp, dürli baha kategoriýalaryny hödürlemeli we Univershliumumy Hasap Ulgamy ýaly dürli gurşawdaky ulanyjylar üçin elýeterli bolmaly. Platformanyň özboluşlylygy interfeýsiň uýgunlaşmagy we müşderi üçin aýratyn gurallar toplumyny saýlamak mümkinçiliginden ybaratdyr. Programma üpjünçiligi maglumat tehnologiýasy bazarynda köp ýyl bäri bar we häzirki zaman tehnologiýalaryna we CRM mehanizmlerine esaslanýan hyzmatlary üstünlikli işiň esasy elementleri hökmünde gowulandyrmak maksady bilen üýtgeýär. Ulgam dürli görnüşli çäreler üçin amatly, müşderilerimiziň arasynda fitnes merkezleriniň, sport zallarynyň eýeleri köp, şonuň üçin ýolbaşçylaryň garaşýanlary we maksatlary barada düşünjämiz bar. Maksatnamamyzyň kömegi bilen, her bir gol astyndaky adamyň işine gözegçilik edersiňiz, nädogry wagtynda ýa-da tamamlanmazlygy üçin maddy çeşmeleriň we sarp edilýän zatlaryň barlygyna gözegçilik edersiňiz. Täze algoritmleriň, şablonlaryň we formulalaryň bolmagy sebäpli täze gelenleri hasaba almak, abuna ýazmak, maslahat bermek, tölegleri kabul etmek we çekleri bermek has çalt bolar. Tertipnama düzmek we tälimçileriň şahsy meýilnamalaryny, aýratyn sport zallaryny eýelemegi ýa-da okuw toparlarynyň dolylygyny göz öňünde tutmak indi birnäçe minut dowam eder. Awtomatlaşdyryş, işgärleriň iş wagtyny ýazga almaga, hasabatlary görkezmäge we aýlyk hakyny hasaplamaga mümkinçilik berer. Hasapçylyk işi hem üýtgediler, maglumatlar bazasyndaky maglumatlara esaslanyp käbir görnüşler awtomatiki usulda doldurylýar we salgyt hasabatlaryny taýýarlamak arz-şikaýatlar bolmazdan amala aşyrylar. CRM tehnologiýalarynyň bolmagy bölümler bilen bölümleriň arasynda ýüze çykýan meseleleriň çalt çözülmegine goşant goşar, içerki aragatnaşyk modulyny ulanmak ýeterlikdir.

Paramhli parametrlerde düzülen funksiýa, fitnesdäki iş prosesleriniň maksatlaryna görä, çäklendirilmedik mukdarda satuw akymlaryny düzmäge mümkinçilik berýär. Işgärler, satuw bölümi üçin CRM-ni optimallaşdyryp, awto-huni algoritmlerini ulanyp, müşderini abuna satyn almaga höweslendirip bilerler. Sazlama, telefon we web ýaly ähli integrirlenen çeşmelerden islegleri ýygnaýar we haýyşyň häzirki ýüküni, mowzugyny we ugruny göz öňünde tutup paýlaýar. Her tapgyry kesgitlemek we potensial kontragent bilen özara gatnaşygy marketing we işewürligi giňeltmek strategiýasyny seljermäge we pikirlenmäge kömek eder. Müşderi bazasynyň elektron kartalarynda diňe bir aragatnaşyklar däl, eýsem hyzmatdaşlygyň tutuş taryhy, edilen jaňlar, programmalar tamamlanar we amatly bolar ýaly, ilkinji sapar noutbukdan ýa-da kompýuter kamerasyndan surata düşürip, surata goşup bilersiňiz. . Sport zallary üçin CRM programmalaryny durmuşa geçirmegiň ýene bir artykmaçlygy, bonuslary, klub höweslendiriş ulgamlaryny, arzanladyşlary başlatmak mümkinçiligi bolar. Agzalyk kartoçkasy bilen üpjün etmek diňe bir wizit kartoçkasy bolup bilmez we sapaklara gatnaşmagyň hakykatyny çalt ýazmaga kömek edip bilmez, dürli şertler berjaý edilende (kurslaryň sany, belli bir mukdarda ýygnalan) aýratyn artykmaçlyklary hem berip biler. Bu kartoçkalara ştrih-kod berlip bilner we ony kesgitlemek bazada gurlan skaner bilen amala aşyrylyp bilner. Agersolbaşçylar ýa-da kabul edijiler, syçanjyga birnäçe gezek basmak bilen belli günleri ýa-da wagtlary, belli bir tälimçini aňsatlyk bilen bron edip bilerler. USU programmasy tölegleri kabul etmegiň dürli görnüşlerini, şol sanda bank kartoçkalaryny ýa-da terminal arkaly goldaýar, şeýlelik bilen sarp edijiler üçin artykmaçlyklary giňeldýär. Operationshli amallar, hereketler üçin, hatda maliýe üçin hem hakyky çykdajylary we girdejileri görkezýän aýratyn hasabatlar toplumy döredilýär we analitika we çaklama derrew amala aşyrylar. Süzgüçleriň we hünär gurallarynyň bolmagy belli bir sebit we bölüm üçin statistika almaga kömek eder. Fitnes klublarynyň tutuş ulgamynyň bolmagy bilen, sebit taýdan dargasa-da, täzelenen maglumatlary alyşmak, internet arkaly resminama almak üçin umumy maglumat tory döredilýär.

Telekeçiler ýa-da bölüm müdirleri, häzirki ýagdaýa baha bermäge, ösüş üçin geljekki mümkinçilikleri kesgitlemäge, täze zallary açmaga kömek etjek düzülen parametrlere esaslanýan hasabatlar toplumyny alarlar. CRM tehnologiýalary her etapda tertip-düzgüni saklamaga, az serişde sarp etmek bilen iş meseleleriniň ýerine ýetirilişine gözegçilik etmäge kömek eder. Her bir prosesi guramaga başarnykly çemeleşmek, öň ýüze çykan kemçilikleri aradan aýyrmaga kömek eder, bu resminama dolandyryşyna hem degişlidir. Belli hukuklary bolan ulanyjylar algoritm sazlamalaryny üýtgedip, nusgalar goşup bilerler. Maksatlara ýetmegiň mehanizminiň nähili üýtgejekdigi barada düşünmek üçin web sahypasynyň degişli bölüminde hakyky ulanyjylaryň synlaryny okamagyňyzy maslahat berýäris.