Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Bezeg üçin CRM

Bezeg üçin CRM • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Bezeg üçin CRM
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Bezeg üçin crm satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Salonlara ideg etmek üçin CRM häzirki zaman alhliumumy Hasap Ulgamy programmasynda bu amal üçin kesgitlenen talaplara laýyklykda durmuşa geçirilmelidir. CRM-de bezemek, ilki bilen müşderileriň özboluşlylygyna ynandyrjak ýokary hilli we täsirli dokumental dolanyşygy emele getirip biljek synag görkeziş bazasynda göz öňünde tutulmalydyr. Univershliumumy ulgam programmasynda, maliýeleşdirijilerimiz bölümi, ýuwaş-ýuwaşdan serişdeleri goýmak mümkinçiligi sebäpli çeýe bolan programma üpjünçiligini satyn almak üçin maliýe ulgamyny hödürläp bilerler. CRM bezegine görä, girizilen awtomatlaşdyryş sebäpli resminama dolanyşygyny awtomatiki usulda döredýän USU maglumatlar bazasynyň köp funksiýaly bolmagy gaty peýdaly bolar. Zerur bolsa, siz we hünärmenimiz, iş işjeňligiňize we ugruňyza görä bu prosesi ara alyp maslahatlaşmak arkaly goşmaça mümkinçilikler goşarsyňyz. Univershliumumy hasapçylyk ulgamy programmasynda öz-özüňi öwrenmek üçin ýönekeý we düşnükli konfigurasiýa bar. Mugt aýlyk abunalyk, programma üpjünçiligini ulanan bir ýylyň içinde köp pul tygşytlap biljek müşderileri we programma üpjünçiligini alyjylary begendirer. Esasy maglumatlar binýadyna goşmaça, esasy programma üpjünçiligine birmeňzeş iş akymyny saklamak ukyby bolan ykjam telefonda programma hökmünde gurnalan programma üpjünçiliginiň özboluşly ykjam wersiýasy bar. Bar bolan programma üpjünçiligi potensialy bazardaky islendik kompýuter programma üpjünçiligine garşy çykar. Programma üpjünçiligini gurnamak tejribeli hünärmenimiz tarapyndan amala aşyrylar, ol siziň rugsadyňyz bilen uzakdan ýa-da kompaniýaňyza baryp görer. Univershliumumy hasapçylyk ulgamyny göçürip almak üçin birneme wagt gerek bolar we bukjada hünärmenimiziň bar bolan mümkinçilikleri bilen iki sagatlyk tanyşlyk hem bolar. USU maglumatlar bazasynda redaktirlemek üçin CRM prosesinde, programma üpjünçiliginiň resminama akymyny awtomatiki usulda döredip, amallary aňsatlaşdyryp biljekdigini öwrenersiňiz. Gözellik salonlarynyň müdirleri we eýeleri we olaryň hünärmenleri ykdysady we maliýe ýazgylaryny kagyz ýüzüne doldurmak we ýöretmek, işleriniň bir bölegi hökmünde maglumatlary gündelik ýa-da depderçä ýazmak. Bu nukdaýnazardan, dokumental traffigi elde goldamak üçin manysyz wagt dolandyryşy zerur maglumatlaryň ýitmegine sebäp bolup biler. Köp mukdarda maglumatlary ýatda saklamak gaty kyndygyna düşünilýär, şonuň üçin alhliumumy Hasap Ulgamy ýöriteleşdirilen programma döredildi. Hünärmenlerimiz tarapyndan döredilen USU maglumatlar binýady, esasy resminamalary, salgyt we statistiki hasabatlary, hasaplamalary, derňewleri we bahalandyrmalary döretmek arkaly giriş maglumatlaryny bir ýerde birleşdirip biler. Islendik meýilnama utgaşdyrylar we programma üpjünçiligindäki işleriň ýerine ýetirilmegi bilen göz öňünde tutular, ýalňyşlyklar we nädogrylyklar az bolmagy mümkin. CRM programma üpjünçiliginiň döwrebap aýratynlyklary bar we kiçi telekeçiligiň ähli talaplaryny awtomatiki ýerine ýetirip biler. Kwalifikasiýaly USU goldawy, iş çärelerini ýerine ýetirmek üçin enjamlaryň, dürli esbaplaryň doly hasaba alynmagynyň mümkinçiliginiň ösmegine goşant goşar. Seresaplyk üçin CRM-de hasaba almagyň birnäçe görnüşini döretmek bir wagtyň özünde amala aşyrylar, ýagny önümçilik, maliýe we dolandyryş buhgalteriýasy sanawdaky ilkinji maglumatlar bolar. CRM-de, ýakyn wagtda arzanladyşlar we dürli bonuslar barada dürli maglumatlar bilen müşderilere redaktirlärsiňiz, ýazarsyňyz we habar iberersiňiz. Salonlar üçin CRM bazarynda kän bir programma ýok, ýöne bu sanawdaky birinji programma USU-nyň üpjünçiligi bolar. Workhliumumy buhgalteriýa ulgamy görnüşindäki işiň düzümine degişlilik gaty çeýe, şonuň üçin ony soňraky saklamak üçin ygtybarly ýere göçürip bolýan esasy dokumental dolanyşygy döretmek üçin ulanmak amatly. Elektron gurallaryň kömegi bilen, alnan girdejiniň netijesi bilen gözellik salonlary üçin CRM-de girdejini hasaplap bilersiňiz. Salonlar üçin CRM-de zerur amallaryň bahasyny hasaplap bilersiňiz we şertnamanyň bahasyny hasaplamany awtomatiki döredeniňizden soň maglumat döredip bilersiňiz. Bezeg üçin CRM awtomatlaşdyrylmagy bilen, müşderilere öý haýwanlary, salondaky islendik ussat bilen duşuşyp bilersiňiz, şeýle hem uzakdan işläp bilersiňiz we direktorlara zerur maglumatlary berip bilersiňiz. Univershliumumy Hasap Ulgamy programmasy, gözellik salony bilen baglanyşykly ähli çykdajylar üçin hasaplamalary dolduryp, iň çözgüdi müşderiler barada hasabat döretmäge mümkinçilik berer. Kompaniýamyzdan programma üpjünçiligi satyn alan müşderiler, dokumental trafigiň dizaýny we dolandyrylyşy bilen baglanyşykly islendik çylşyrymly we düşnüksiz soraglar üçin bize hemişe ýüz tutup bilerler. Gözellik salonyňyz üçin zerur başlangyç resminamalary, dürli hasabatlary, möhüm hasaplamalary, iň talap edilýän derňewleri we bahalandyrmalary döretmäge kömek etjek USU goldawymyz tarapyndan görkezilen ygtybarly dost we kömekçi taparsyňyz. Salonlar üçin CRM-e hyzmat etmek, elektron tablisasynyň redaktorlarynda we USU-nyň şertlerinden tapawutlylykda zerur funksiýalary bolmadyk ýönekeý programmalarda amala aşyrylyp bilinmez. Maliýe işgärleri üçin alhliumumy Hasap Ulgamy programmasyny we 1C deňeşdirsek, opsiýalaryň esasan birmeňzeşdigini görüp bilersiňiz, ýöne USU formatynyň hünärmenleriň kömegi bolmazdan, özüňizi kesgitläp bilýän aňsat konfigurasiýa we ýönekeý tablisa bölegi bar. USU bilen üpjün etmekde, esasy işlemekden başga-da, wagtyň geçmegi bilen kem-kemden ýüze çykjak goşmaça funksiýalar hem bar. El bilen edilýän işi minimal derejä çenli azaltmak üçin bar bolan ukyp, programma üpjünçiliginde öz beýanyny tapar we işgärlere gysga wagtyň içinde has köp iş jogapkärçiligini ýerine ýetirmäge kömek eder. Resminamalary dolandyrmak ugrundaky bu maksatnama özüni oňyn tarapdan görkezer we ideg üçin ýokary hilli we täsirli CRM hasaplamasyny döretmäge mümkinçilik döreder. Sazlamalarda, bellik gutularyny zerur bolanda käbir funksiýalary ýerine ýetirip, işledip, işlemegi zerur bolanda üýtgedip bilersiňiz. USU ätiýaçlandyryşyny alanyňyzdan soň, ilki bilen zerur bank we hukuk maglumatlary goşmak bilen bar bolan kontragent maglumat kitaplaryny doldurmaly bolarsyňyz. Iş prosesine başlamak üçin köne maglumatlar bazasyndaky maglumatlar täze programma üpjünçiligine galyndylar görnüşinde geçirilmeli we möhüm awtomatiki import prosesi kömek edip biler. USU programma üpjünçiligini satyn almazdan ozal, bu ýagdaýda programma üpjünçiligimiziň peýdasyna dogry saýlamaga kömek etjek web sahypamyzdaky programma üpjünçiligimiz baradaky synlary okap bilersiňiz. Kompaniýaňyz üçin möhüm waka, redaktirlemek üçin zerur CRM resminama akymyny döredip biljek alhliumumy Hasap Ulgamy programma üpjünçiligini edinmek bolar.