Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Isleglere gözegçilik etmek üçin CRM

Isleglere gözegçilik etmek üçin CRM • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Isleglere gözegçilik etmek üçin CRM
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Isleglere gözegçilik etmek üçin crm satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Söwda, senagat kompaniýalary önümlerini sarp edijilere satýarlar, kynçylyklar ýa-da soraglar ýüze çykan halatynda olara öz wagtynda jogap bermeli, kanunyň hatyna görä, degişli derejede goldaw hyzmatyny guramak hemişe aňsat däl. , şonuň üçin başarnykly telekeçiler goşmaça tehnologiýalary ulanmagy makul bilýärler, mysal üçin gözegçilik jaňlary üçin CRM ýaly. Enjam öndürijileriniň resmi wekilleri gelýän haýyşlary gaýtadan işlemek we jogap bermek üçin aýratyn bölümleri döredýärler, şonuň üçin elektron enjamlar köplenç wagtdan öň döwülip biler ýa-da görkezilen aýratynlyklara laýyk gelmez, bu meseleler garaşylýan wagtda ýerine ýetirilmelidir. Kompaniýanyň her günde ýüzlerçe jaň we ýazmaça sorag alýandygyny göz öňüne getirýän bolsak, olaryň käbiri ýatdan çykarylýar, sypdyrylýar, bu müşderileriň abraýyna we ynamyna ýaramaz täsir edýär. Elbetde, işgärleri giňeldip bilersiňiz, jogap bermegiň gyssaglylygy üçin strategiýany göz öňünde tutup bilersiňiz, kategoriýalara bölüp bilersiňiz, aslynda bu maliýe çözgüdini hem talap edýän wagtlaýyn çözgüt. Mundan başga-da, her bir gol astyndaky adamyň işine gözegçilik etmek has kynlaşar, şonuň üçin dolandyryjylar çykdajylary optimizirlemegiň we sarp edijiler bilen aragatnaşyk saklamagyň rasional mehanizmini gurmagyň ýollaryny gözleýärler. CRM tehnologiýalarynyň integrasiýasy, haýyşlara jogap berlende bir wagtyň özünde zatlary tertipleşdirmäge, köp wagt talap eden, ýöne zerur bolmadyk amallary hasaba almazdan, hereketleriň tertibine we ýerine ýetirilişine optimal çemeleşmäni döretmäge mümkinçilik berýär. Awtomatlaşdyryş, üstünlikli işde esasy elemente öwrülýär, sebäbi statistiki maglumatlary ýygnamak, proseduralaryň dowamlylygyna gözegçilik etmek we köp mukdarda maglumatlary gaýtadan işlemek möhüm meseleleriň köpüsini çözýär. Galan zat, teklipleriň giňligini göz öňünde tutup, guramanyň garaşýanlaryna we zerurlyklaryna laýyk gelýän programmany saýlamakdyr. Käbir işläp düzüjiler işlemegiň giňligine ünsi jemleýärler we öndürijiligi ýatdan çykarýarlar, beýlekiler, tersine, ulanmagy aňsatlaşdyrmaga synanyşýarlar, ýöne mümkinçilikleri iş üçin ýeterlik däl.

Altyn ortaça gözleg gaty köp wagt alyp biler we hiç zat bilen gutarmaz, şonuň üçin gymmatly wagtyňyzy ýitirmäň, ähliumumy hasapçylyk ulgamynyň täsin mümkinçiliklerini derrew öwreniň. Bu ösüşiň merkezinde mazmunyny iş maksatlaryna görä üýtgetmäge mümkinçilik berýän çeýe, özleşdirilip bilinýän interfeýs ýerleşýär. Programma, telekeçileriň arasynda şeýle isleg bildirilýän CRM tehnologiýalaryny goldaýar, şonuň üçin talaplar bilen işe gözegçilik etmekde diňe soňraky barlamak we baha bermek mümkinçiligi bolan täsirli gurallar ulanylýar. Goldaw hyzmatynyň dogry gurulmagy, awtomatlaşdyryş taslamasy döredilmezden ozal ýerine ýetirilen içerki prosesleriň seljermesi wagtynda kesgitlenen funksional mazmuny aýratyn düzetmek arkaly kömek eder. Sazlamany durmuşa geçirmegiň meselelerine we maksatlaryna baglylykda programma interfeýsiniň nähili boljakdygyny çözýärsiňiz. Tehniki meseleler boýunça ylalaşykdan soň platforma gurýarys we synagdan geçirýäris. Iň soňky wersiýa müşderileriň kompýuterlerinde amala aşyrylýar, enjamlar kabinetini, goşmaça maliýe çykdajylaryny täzelemegiň zerurlygy ýok, ulgamda ýeterlik hyzmat enjamlary bar. Gurmak işiniň özi desgada hünärmenleriň gönüden-göni bolmagy bilen bolup biler, beýleki ýagdaýlarda uzakdan baglanyşyk ulanylýar, ähli amallar internet arkaly amala aşyrylýar. Aralyk formaty uzakdaky we beýleki ýurtlarda ýerleşýän guramalar üçin amatly, hyzmatdaşlygymyzyň ugry onlarça ýurda çenli baryp ýetýär, olaryň sanawyny USU web sahypasynda tapyp bilersiňiz. Aşakda, CRM gurallarynyň işlemegi we ulanylmagy üçin algoritmleri kesgitledik, bu işgärlere düzülen düzgünlere laýyklykda haýyşlara jogap bermek ýaly wezipeleri rahat ýerine ýetirmäge mümkinçilik berer. Amallar üçin islendik hasaplamalary ýerine ýetirmek möhüm bolsa, olar üçin formulalar döredilýär, bu bolsa takyk maglumatlary almak wagtyny azaldar. Şol bir wagtyň özünde, her biri üçin ýörite şablon döredilen köp sanly resminamalary, gündelikleri, hasabatlary we beýleki resmi görnüşleri doldurmak bilen iş prosesleriniň resminamalaşdyrylmagy möhümdir, şeýlelik bilen bu tapgyry çaltlaşdyrýar we ýönekeýleşdirýär.

Giňişleýin taýýarlanan platforma we jikme-jik elektron kataloglar ähli hünärmenleriň wezipelerini ýerine ýetirmek üçin esas bolar, ýöne hersi öz işiniň çäginde. Işgärler maglumat we gurallara elýeterliligiň çäkleri görkezilen hasap diýlip atlandyrylýan iş meýdançasyna girmek üçin aýratyn giriş we parol alýarlar. Ulanyjylar wizual dizaýny goşmak bilen gündelik işleri ýerine ýetirmek üçin amatly şertleri döretmek üçin bu sebiti özleşdirip bilerler. Hereketleriň ýazgysy we taslamalara gözegçilik uçuşda bolup geçýär, bu ýolbaşçylara haýsy meseleleriň gijikdirilendigini we olaryň sebäplerini derrew kesgitlemäge mümkinçilik berýär. Haýyşlara gözegçilik etmek üçin CRM platformasyny ulanyp, alnan programmalary gaýtadan işlemek ep-esli aňsatlaşdyrylar, sebäbi haýyşyň ugruna we ýüküne baglylykda dolandyryjylar üçin belli paýlama algoritmleri ulanylýar. Mundan başga-da, telefon arkaly integrasiýa amala aşyrylýar, bu täze müşderiniň hasaba alynmagyny aňsatlaşdyrýar ýa-da hasaba alyş işini çaltlaşdyrýan karta awtomatiki usulda maglumatlar bazasyndan aýrylýar. Kompaniýa programmalary diňe jaňlar görnüşinde däl, eýsem resmi web sahypasy arkaly hem kabul etse, programma üpjünçiligini onuň bilen birleşdirmek kabul ediş we gaýtadan işlemegi awtomatlaşdyrmaga kömek eder. Programma diňe bir işjeň programmalara däl, eýsem obýektiw sebäplere görä gijikdirilenlere hem gözegçilik eder. Hasabat döwrüniň ahyrynda ýa-da zerur bolanda CRM konfigurasiýasy käbir parametrlere laýyklykda hasabat döreder, bu ýolbaşçylara hakyky ýagdaýa baha bermäge we adatdan daşary ýagdaýlara wagtynda jogap bermäge kömek eder. Her bir amal üçin dürli resminamalar tamamlandy, indi bolsa bu etap ýalňyşlyklaryň mümkinçiligini aradan aýyryp, standartlaşdyrylan şablonlary ulanyp bölekleýin awtomatlaşdyrylar. Diňe käbir meseleleri we bölümleri programma gözegçiligine tabyn etmek däl, eýsem her bölüm ýa-da bölüm aç-açan dolandyrylanda, toplumlaýyn çemeleşmäni ulanmak hem mümkindir. Maglumatlar bazasyna birikmek diňe bir kompaniýanyň çäginde, ýerli ulgam arkaly däl, eýsem internet birikmesi arkaly dünýäniň islendik ýerinden hem amala aşyrylyp bilner.

Programma üpjünçiligi, hatda uzakdaky şahalar bilen hem täsirli dolandyryşy guramaga kömek eder, sebäbi ol diňe bir ýerli tory däl, eýsem uzak aragatnaşygy hem ulanýar. Bu çemeleşme, talaplary ýygnamagy umumy maglumatlar bazasynda jemlemäge mümkinçilik berer, şeýle hem, ähli işgärlere yzygiderli täzelenmek we köpeltmekden gaça durmak arkaly iň täze maglumatlary ulanmaga mümkinçilik berer. CRM-ni işewürlikde ulanmak ösüş potensialyny giňeltmek, hyzmatlary, harytlary ygtybarly üpjün ediji, hil üçin jogapkär we gözegçilik üçin jogapkär hökmünde sarp edijiniň wepalylygyny ýokarlandyrmak üçin başlangyç nokada öwrüler. Programma serişdeleriň girdejilerine we çykdajylaryna gözegçilik etmek, soňra býudjetiň hilini seljermek, çykdajylary azaltmak üçin ynamly bolup biler. Awtomatlaşdyrylan iş tertibi we kompaniýanyň içerki düzgünleri, pudaga degişli kanunçylyk kadalary sebäpli resmi guramalar tarapyndan dürli görnüşli barlaglary geçirmekde kynçylyk bolmaz. Goşmaça maslahat gerek bolsa we funksional mazmun barada karar berseňiz, geňeşçilerimiz bilen amatly aragatnaşyk kanallaryny ulanmagy maslahat berýäris.