Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. CRM müşderi hyzmat ulgamy

CRM müşderi hyzmat ulgamy • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
CRM müşderi hyzmat ulgamy
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Crm müşderi hyzmat ulgamyny satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

USU taslamasyndan CRM müşderi goldaw ulgamy hakykatdanam ösen elektron önümidir. Maglumat materiallary bilen täsirli özara täsir edýär. Programma üpjünçiligi köp mukdarda maglumat akymlaryny özbaşdak işläp bilýär. Bu, kompaniýanyň garşydaşlaryndan uly artykmaçlygy bilen bazara ýolbaşçylyk edip biljekdigini aňladýar. Islendik adam ulgamy ulanyp biler we iş kemsiz ýerine ýetiriler. Müşderilere ýeterlik üns berler we sarp edijiler bilen özara gatnaşyk CRM re iniminde netijeli amala aşyrylar. Müşderiler kanagatlandylar, bu bolsa wepalylygyny artdyrjakdyklaryny we ýene-de kompaniýa bilen habarlaşyp biljekdigini aňladýar. Olaryň köpüsi kompaniýa bilen hemişe işleşer. Käbirleri kompaniýany dostlaryna we maşgalasyna maslahat berýärler. Serviceuwaş-ýuwaşdan hyzmatyň hiliniň ýokarlanmagy bilen dilden-dile işe başlar. Iň az çykdajy bilen müşderileri çekmäge mümkinçilik berer.

Bar etmeli zadyňyz, sarp edijilere ýokary hilli hyzmat bermekdir we olar siziň bilen işleşmezden ozal kompaniýaňyza ynanjak täze adamlary getirer. Potratçy kompaniýanyň müşderileri bilen aýratyn usulda habarlaşar we iş kemsiz dowam edip biler. Ulgamyň köp peýdaly wariantlary bar. Olaryň her biri kompaniýanyň peýdasyna ulanylyp bilner. Müşderi bazasynyň çykmagynyň öňüni alyp bileris we şeýlelik bilen täze hünär derejesini gazanyp bileris. Uzak wagtlap görünmedik müşderileri özüne çekip bilersiňiz. Örän amatly we amaly, bu toplumyň gurulmagyna üns berilmeli däldigini aňladýar. Iň täsirli işleýän hünärmenleri kesgitlemäge mümkinçilik berýär. Bir kompaniýa garşydaşlarynyň ýetjek belentliklerine ýetmek islese, müşderiler bilen işlemek ulgamy zerurdyr. Satuwyň ösüş depginine awtomatiki gözegçilik ediler. Mundan başga-da, bu görkeziji her bir işgär üçin aýratyn we gurluş bölümi üçin elýeterli bolar.

USU taslamasyndan CRM müşderileri bilen işlemegiň häzirki zaman ulgamy önümçilik amallaryny çalt özleşdirmäge we düýbünden täze hünär derejesine ýetmäge mümkinçilik berýär. Bu toplum, maksatly diňleýjiler bilen aňsat aragatnaşyk saklamaga mümkinçilik berýär we gol çekenleriň hersine täzelenen maglumatlary berýär. Bu ulgamyň köp peýdaly wariantlary bar, olaryň kömegi bilen kompaniýanyň zerurlyklaryny netijeli ödemek mümkin bolar. Ulgamda işlemek ýönekeý we düşnükli bir iş. Bu meselede hiç hili problemaňyz bolmaz. Illiquid aksiýalary yzyna gaýtaryp bolar, bu kompaniýany ähli möhüm artykmaçlyklar bilen üpjün eder. USU taslamasyndan müşderi hyzmat ulgamynyň kömegi bilen ammar çeşmelerini optimizirläň. Ammarlarda bar bolan çeşmeleri optimizirlemek we has köp aksiýa ýerleşdirmek mümkin bolar. Bu size pul tygşytlar. Programma üpjünçiligi kesgitlemäge kömek etjek ugurlara bölüner.

Müşderiler bilen aragatnaşyk saklamak üçin CRM ulgamynda işlemek, alyja beýleki garşydaşlaryndan ep-esli artykmaçlyk berýär. Satyn alma güýji hasabaty haýsy bahalary kesgitläp boljakdygyny kesgitlemäge mümkinçilik berer we bozulan nokadyňyzy bilmek hiç haçan gyzyllyga düşmezligiňizi üpjün eder. Indichli görkezijiler awtomatiki hasaplanýar. Programma üpjünçiliginiň özi derňew üçin esas bolup hyzmat etjek degişli statistiki maglumatlary ýygnady. Ulanyjy kömegi üçin CRM ulgamynyň kömegi bilen zähmet çykdajylary hem azaldar. Iň gysga wagtyň içinde öňdebaryjy orny eýelemek, şeýle hem işjeň ösýän gurama bolmak mümkin bolar. Kompaniýanyň hünärmenleri ygtyýarly programma üpjünçiligini sarp edijilere ädimme-ädim tälim bererler. Iş ulgamy dogry gurlar we goşmaça programma üpjünçiligini goşmazdan kamera bilen täsirleşip bolar. Diňe çişirilýän elektron önümlerini ulanmak ýeterlik bolar. Müşderi goldaw ulgamy CRM satyn alýan kompaniýanyň aýrylmaz elektron guralyna öwrüler

Iň täsirli netijeleri minimal çykdajylar bilen gazanmak isleýän kompaniýa, bu toplum bolmasa başarmaz. USU taslamasyndan häzirki zaman CRM müşderi iş ulgamy hatda wideo gözegçiligini hem garaşsyz ýerine ýetirýär. Munuň üçin kameralar ulanylýar we subtitrleriň çykmagy ýazgyny has manyly eder. Öň girizilen bahalaryň arasynda saýlamak, gözleg talaplaryny ýerine ýetireniňizde dogry dolandyryş karary bermäge mümkinçilik berer. CRM müşderi goldaw ulgamynyň çäginde bitewi müşderi bazasy üpjün ediler. Çalt gözlemek wagt tygşytlar. Täze müşderi hasaplaryny goşmagyň aňsatlygy bu programma üpjünçiliginiň önüminiň aýdyň artykmaçlygydyr. CRM ulgamynda döredilen hasap-fakturalara skanirlenen göçürmäni goşsaňyz, maglumat bazasyna geçmek has aňsat bolar.

Müşderiler bilen işlemek üçin häzirki zaman we ýokary hilli CRM ulgamy işgärleriň işine netijeli gözegçilik etmäge mümkinçilik berýär. Hünärmenleriň näme edenine we mundan soň näme etmelidigine düşünmek mümkin bolar.

Informationhli maglumatlar kompýuteriň ýadynda saklanar. Bu önümi ulanmak üçin diňe gurnamaly.

Universalhliumumy CRM müşderi buhgalteriýa ulgamyndan programma üpjünçiliginiň täze nesli, gol çeken müşderileriň islendik kategoriýasy bilen netijeli aragatnaşyk saklamagy üpjün edýär.

Karzy gaty köp bolan müşderiler ret edilip bilner. Mundan başga-da, sarp ediji içeri girip, hyzmaty täzeden almaga ýa-da haryt satyn almaga synanyşanda karzyň barlygy baradaky maglumatlar derrew operatoryň elinde bolar.

Arza beren we ygtybarly däl müşderiler CRM ulgamy arkaly esasly ret ediler.

Harytlary multimodal daşamak, logistika moduly güýje girse, mümkinçilikleriň biridir.

Işiňiziň ululygyna garamazdan, müşderi hyzmaty CRM ulgamy, guramaňyz bilen habarlaşan sarp edijiler bilen netijeli aragatnaşyk saklamaga kömek eder.

Programmanyň giriş penjiresi ogurlyk maglumatlarynyň toplumyny gorar. Senagat içalyçylygy baradaky islendik synanyşyk, alhliumumy Hasap Ulgam Taslamasynyň programma üpjünçiligi gatnaşsa, çalt başa barmaz.

Müşderiler bilen işleşeniňizde, amatly CRM işleýşine geçip bilersiňiz.

Önüm ilkinji gezek görkezilse, dizaýn stili operatoryň islegi boýunça saýlanýar.

CRM kömek stoly ulgamynyň içinde döredilen ähli resminamalar birmeňzeş umumy stil bilen häsiýetlendiriler.

Ulanyjylara mümkin boldugyça amatly aragatnaşyk saklamak üçin menýuny çep tarapda goýduk. Interfeýs oýlanyşykly we nawigasiýasy iň pikirlenýänlerden biridir.

Müşderiniň ady bukjasynda gelýän müşderiler hakda degişli maglumatlar bolar. CRM-de işlemek kemsiz dowam eder, bu bolsa garşydaşlaryndan uly artykmaçlyk bilen öňe saýlanar.

Kompaniýanyň ähliumumy buhgalteriýa ulgamy topary, programma üpjünçiliginiň çäginde işleýän satyn alýan kompaniýanyň hünärmenleriniň hersine aýratyn tälim berer.

Awtomatlaşdyryş maksatly diňleýjilere netijeli habar berer. Elbetde, tekst ýazgysyny hem ulanmak mümkin bolar.

CRM müşderi dolandyryş ulgamy, işgärleri boşatmak arkaly kompaniýalara bazardaky öňdebaryjy ýerleri üpjün etjek awtomatiki köpçülikleýin poçta ibermäge mümkinçilik berýär.