Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. CRM müşderi gatnaşyklary ulgamy

CRM müşderi gatnaşyklary ulgamy • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
CRM müşderi gatnaşyklary ulgamy
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Crm müşderi gatnaşyklary ulgamyny satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Univershliumumy hasapçylyk ulgamyndan CRM müşderi gatnaşyklary ulgamy hakykatdanam oňat dizaýn edilen elektron guraldyr. Onuň kömegi bilen, operatorlara näçe kyn görünse-de, ähli ofis wezipeleri aňsatlyk bilen çözülýär. Bu çylşyrymly programma üpjünçiligi şeýle ösen öndürijilik parametrlerine eýedir, hatda pes güýçli şahsy kompýuterlerde-de işleýär. Islendik müşderi, ulgamyň pes talaplary sebäpli bu önümi gurup we ulanyp biler. Mundan başga-da, bu önümiň işine hiç hili täsir etmedi. Özüne berlen ähli işleri aňsatlyk bilen ýerine ýetirýär. Bu müşderi gatnaşyklary CRM ulgamy hasaba alnan müşderilere ajaýyp hyzmat berer, bu kompaniýanyň abraýynyň gowy boljakdygyny we adamlar bu iş desgasy bilen habarlaşmaga has isleg bildirjekdigini aňladýar.

CRM toplumyny gurmak üçin köp wagt gerek bolmaz we hünärmenler doly goldaw bererler. Şol bir wagtyň özünde ýokary hilli, ýöne gysga okuwlara bil baglamak mümkin bolar. Barlygy sebäpli ulanyjylar teklibiň işine çalt başlap bilerler. CRM programma üpjünçiligimiz, hatda köp sanly müşderi isleglerini gaýtadan işlemeli bolanda-da, ähli şertlerde kemsiz işlär. Şol bir wagtyň özünde, emeli intellektiň kömege gelmegi sebäpli hiç hili kynçylyk we ýalňyşlyk bolmaz. CRM ulgamyny ulanmak ýönekeý we aňsat prosesdir we kompaniýa müşderi gatnaşyklaryna degişli üns berer. Işgärleriň iş funksiýalaryny gowy ýerine ýetirmänligi sebäpli ýitgi çekmeli bolmaz, sebäbi programma üpjünçiligi olara kömek eder we olara gözegçilik eder. Dolandyryş funksiýalary diňe bir hereketleriň özi bilen çäklenmän, eýsem alnan wagt bilen hem baglanyşykly bolar. Bu örän peýdaly we amaly, sebäbi kompaniýanyň maliýe çeşmelerini tygşytlamaga mümkinçilik berýär.

Kompýuter tehnologiýasy barada düýpli bilimiňiz bolmasa-da, CRM ulgamyny ulanyp bilersiňiz. Hatda önümiň aýdyň we ýönekeý interfeýsi bolany üçin tejribesiz hünärmenlerem ony çalt özleşdirip bilerler. Mundan başga-da, açylan görkezmeler USU taslamasynyň işgärleri tarapyndan hödürlenýän köp sanly wariantlara öwrenişmäge kömek eder. Muňa garamazdan, bu CRM ulgamlarynyň müşderi gatnaşyklary üçin peýdalarynyň sanawy bilen çäklenmeýär. Gysga, ýöne maglumat beriş okuwy öz içine alýar. Mundan başga-da, işe başlansoň, ösüş kompaniýasy doly kömek berýär. USU işgärleri diňe bir gurnama prosesini üpjün etmän, algoritmleri düzmäge hem kömek eder. Bu, alyjy üçin gaty peýdaly, sebäbi döredijiniň kömegi bolmazdan özi hiç zat etmeli däl. Accountinghliumumy hasaba alyş ulgamynyň hünärmenleri müşderi gatnaşyklary üçin CRM programmasyny gurmakda doly kömek edýärler.

Çalt başlangyç elektron önümiň çalt başlamagyny üpjün edýär. Işgärler erbet iş edenligi üçin ýitgi çekmeli bolmazlar. Munuň tersine, hünärmenler ýokary höwesli bolarlar we ruhanylyk işleriniň islendik görnüşini aňsatlyk bilen alyp bararlar. Müşderi gatnaşyklary gowy bolar, bu CRM ulgamyny ornaşdyrmagyň çalt netije berjekdigini aňladýar. Kompaniýa öndürijiligiň güýçli ösüşini başdan geçirer, sebäbi hünärmenleriň her biri gönüden-göni iş wezipelerini netijeli ýerine ýetirip biler. Işiň ýerine ýetirilişine gözegçilik etmek we şeýlelik bilen indiki näme edilmelidigine düşünmek mümkin bolar. Kompaniýanyň Univershliumumy Hasap Ulgamy CRM güýje girse, müşderilere we olar bilen gatnaşyklara üns bereris. Bu elektron önüm, bir zat satyn alanlar bilen deňeşdirilende gol çeken sarp edijileriň sanyny awtomatiki hasaplamagy üpjün edýär. Bu gaty peýdaly we amaly, sebäbi häzirki paýy hakykatdanam tapmaga mümkinçilik berýär.

Müşderilerimize özümizi bagyşlarys we olara iň ýokary derejede hyzmat ediler. Olar bilen gatnaşyklar gowulaşar, bu bolsa telekeçilik işiniň mowzugynyň bazara çykjakdygyny aňladýar. Universalhliumumy hasapçylyk ulgamyndan programmalaryň ähli görnüşi diýen ýaly CRM re modeimine aňsatlyk bilen geçýär. Munuň netijesinde sarp edijiler bilen düýbünden täze hil derejesinde aragatnaşyk gurup bolýar. Bu önüm, iň girdejili maýa goýum edip, ähli alternatiw CRM ulgamlaryndan öňe geçýär. Müşderi gatnaşyklary üçin USU-nyň giňişleýin CRM ulgamy ammar barlagyny geçirmäge ukyply. Bu, ammardaky paýnamalary iň amatly görnüşde paýlamaga mümkinçilik berýär. Netijeli modul arhitekturasy hem göz öňünde tutulypdyr. Munuň netijesinde buhgalteriýa bloklarynyň her biri, ýerine ýetirmek isleýän borçnamalarynyň toplumyny ýeňip geçýär.

CRM müşderi gatnaşyklary ulgamynyň demo wersiýasyny göçürip almak USU resmi portalynda mümkindir. Diňe bu çeşmäniň işleýän we ygtybarly baglanyşygy bar.

USU topary baglanyşyklary elmydama üns bilen barlaýar we kompýuterlerde Troýan ýa-da wirus ýoklugy sebäpli zyýan bermez.

Müşderiler bilen aragatnaşyk degişli hil derejesinde amala aşyrylar, şonuň netijesinde kompaniýanyň abraý derejesini ep-esli ýokarlandyryp biler.

CRM gatnaşyk ulgamyny ulanmak iş stoly toparlary bilen netijeli işlemäge mümkinçilik berýär. Olary isleýşiňiz ýaly birleşdirip bilersiňiz.

Sarp edijiler bu elektron gural bilen täsirleşende ýokary ergonomiki parametrlere ýetýärler. Munuň netijesinde kompaniýa esasy garşydaşlaryndan uly ses alyp biler.

USU taslamasyndan häzirki zaman çeýe toplum, işleýän hasaplama algoritmlerini üýtgedip işlemäge mümkinçilik berýär. Bu, kompaniýa tarapyndan amala aşyrylýan işlerde amaly manevr berýär we ýolbaşçy wezipelerini üpjün edýär.

USU-nyň häzirki zaman CRM müşderi gatnaşyklary ulgamy ekranda maglumatlary köp derejeli formatda görkezmäge ukyply. Munuň netijesinde, soňky monitorlary satyn almaga gönükdirilmezligi üçin, maliýe ätiýaçlyklaryny tygşytlamak üçin uly mümkinçilik bar.

Satyn alyjy, şeýle hem zerur bolmasa-da, ulgam bölümlerinde tygşytlamagy başarar, sebäbi CRM ulgamy ýokary derejeli ulgam bölümlerinde-de, köne kompýuterlerde-de dogry işläp biler.

Pes ulgam talaplary, aýratynlyklarymyzyň biridir, şonuň üçin programma üpjünçiligini islendik gurşawda diýen ýaly ulanyp bolýar. USU-nyň müşderi gatnaşyklary üçin häzirki zaman we ýokary hilli CRM ulgamy islendik şertde ulanylyp bilner we onuň işi adamdan has gowy meseleleri çözýän ýokary hilli guralyň bolmagyny üpjün edýär.

Müşderi tarapyndan taslama tabşyrygyny düzmek, elektron önümi gaýtadan işlemek zerur bolsa mümkin bolar.

Müşderiniň aýratyn zerurlyklaryna doly uýgunlaşmak üçin her bir müşderi bilen CRM gatnaşyklar ulgamyny üýtgetmek üçin aýratyn taslama meselesini döretmek mümkin.

Maglumatyň dogry girizilmegi kompaniýanyň üstünlik gazanmagynyň açary bolar, sebäbi ulgamyň özi ýalňyşlyklara ýol bermeýär we ýalňyşlyklar diňe operatoryň ýalňyşlygy sebäpli ýüze çykyp biler we adam faktory ofisdäki täsirinde ep-esli çäklidir. prosesleri.