Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Müşderi hasaba almak üçin CRM

Müşderi hasaba almak üçin CRM • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Müşderi hasaba almak üçin CRM
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Müşderi hasaba almak üçin crm satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Müşderi buhgalteriýasy üçin CPM, müşderiler bilen gatnaşygy optimizirlemek üçin ulgamdyr, munuň netijesinde telekeçi kompaniýa täze müşderileri çekip biler we guramanyň yzygiderli gelýänlerini geň galdyrar. CPM müşderilerini hasaba almak, söwda ýa-da önümçilik guramasyndaky telekeçiniň we işgäriň üns bermeli iň möhüm proseslerinden biridir. Müşderiniň pikiri, bäsdeşleriň we täze müşderileriň öňünde kompaniýanyň umumy keşbini we keşbini emele getirýär.

Şübhesiz, maliýe, işgärler, inwentar gözegçilik we başgalar ýaly işiň beýleki ugurlary hem möhümdir. Bu amallaryň hemmesi telekeçi üçin köplenç kyn. Işiň ýerine ýetirilişini çaltlaşdyrmak üçin dolandyryjy akylly we awtomatlaşdyrylan CPM ulgamyna üns bermelidir, munuň netijesinde işgärleri monoton proseslerden doly azat edip, energiýasyny ösüşe gönükdirilen oňyn ugra gönükdirip bolar. kompaniýa. kompaniýasy.

Univershliumumy Hasap Ulgamyny döredijileriň awtomatlaşdyrylan programmasy, iş akymlaryny optimizirlemek üçin ähli zerur funksiýalary öz içine alýan müşderi hasaby üçin ýönekeý CRM. Platforma diňe bir çalt optimizasiýa üçin däl, eýsem işiň doly kompýuterleşdirilmegi üçin hem niýetlenendir. USU-dan müşderi hasaby üçin CRM-e minnetdarlyk bildirip, telekeçi kompaniýada bolup geçýän ähli zady özüne amatly ýerde dolandyryp biler, sebäbi programma üpjünçiligi internetde-de, ýerli ulgamda-da işleýär.

CPM müşderi buhgalteriýa platformasynda ulanyjy müşderi barada zerur maglumatlary çalt tapyp bilýän ýeke-täk müşderi maglumatlar bazasyny döredip bilersiňiz. Müşderi bilen çalt aragatnaşyk gurmak üçin işgär gözleg meýdanyna bir ýa-da birnäçe açar söz girizip, ýönekeý gözleg ulgamyny ulanmaly bolar, netijede bu ýere gelýänleriň aragatnaşyk maglumatlary ekranda görkeziler. Awtomatlaşdyrylan platforma köpçülikleýin ibermek aýratynlygy bilen hem üpjün edilendir. Bu funksiýanyň kömegi bilen işgärler şol bir habary tutuş müşderi bazasyna ýa-da guramanyň aýry-aýry myhmanlaryna iberip bilerler.

Müşderi hasaba almak üçin ýönekeý CPM bilen, telekeçi kompaniýanyň işgärleriniň işine gözegçilik edip biler we her tamamlanan meseläni belli bir tapgyrda kesgitläp biler. Işgärleriň buhgalteriýasyny başarnykly dolandyrýan CPM programma üpjünçiliginiň kömegi bilen dolandyryjy, şahsy häsiýetlerini we mümkinçiliklerini göz öňünde tutup, kompaniýanyň ösüşi üçin işgärleriň arasynda wezipeleri we wezipeleri mümkin boldugyça paýlap biler.

USönekeý USU awtomatlaşdyrylan programmasy, ösen funksiýa, owadan dizaýn we aýdyň interfeýs bilen ähliumumy çözgütdir. Programma üpjünçiliginde işlemek üçin işgärlere birnäçe minutdan köp wagt gerek bolmaz. Diňe CPM ulgamyny işe girizmek üçin esasy maglumatlary ýüklemeli. Programmada dürli dillerde, birnäçe tablisada, grafikler we diagrammalar we başga-da köp zatlar işläp bilersiňiz. Bularyň hemmesi buhgalteriýa we derňew bilen baglanyşykly işi aňsatlaşdyrýar.

USU-dan awtomatlaşdyrylan CPM programma üpjünçiliginde maliýe taýdan hil seljermesini geçirmek, guramanyň çykdajylaryny, girdejisini we girdejisini kesgitlemek hem mümkindigini bellemelidiris. Platformada analitiki hasabatlary we beýleki resminamalary doly awtomatiki dolduryp bilersiňiz.

Universalhliumumy buhgalteriýa ulgamyny döredijileriň programmasynda biznesi optimallaşdyrýan köp sanly zerur we peýdaly funksiýalar bar.

Senagat we täjirçilik guramalary üçin CPM programmasy ähli görnüşli kompaniýalar üçin amatlydyr.

Pleönekeý programma üpjünçiligi işgärlere kompaniýanyň ýolbaşçysyna hasabat tabşyrmagyň zerurdygyny özbaşdak ýatladýar.

Platforma işgärleriň mümkinçiliklerini giňeldýän uzakdan we ştab-kwartiradan ulanylyp bilner.

Ulgamda işgärlere, müşderilere, harytlara we başga-da köp zatlara gözegçilik edip bilersiňiz.

Simpleönekeý platforma işgärlere berlen her bir işiň tamamlanmagy barada maglumatlary görkezýär.

CPM programma üpjünçiligi üýtgedilip bilinjek iň ýönekeý we gysga dizaýna eýe.

Ulgam ähli ulanyjylar üçin elýeterli ýönekeý interfeýs bilen enjamlaşdyrylandyr.

Programma, müşderi bazasyna gözegçilik etmäge we müşderiler bilen çalt habarlaşmaga mümkinçilik berýär.

Simpleönekeý dolandyryş platformasynda doly maliýe derňewini, girdejilere, çeşmelere we ş.m. gözegçilik edip bilersiňiz.

CPM üçin ýönekeý ulgam awtomatizasiýasynyň kömegi bilen ähli monoton prosesler çalt ýerine ýetirilip bilner.

Simpleönekeý buhgalter programmasy, telekeçä müşderiler bilen baglanyşykly dürli meseleleri çözmäge kömek edýär.

CPM müşderi dolandyryş programma üpjünçiliginde ýerine ýetirilen işlere we dowam etdirilýän meselelere hil taýdan seljerme edip bilersiňiz.

Düzgünnama telekeçä esasy maksada çalt ýetmek üçin gysga we uzak möhletli maksatlary kesgitlemäge kömek edýär.

Programma ähli maglumatlary görkezýär we ulanyja uýgunlaşdyrýar.

CPM platformasy ýönekeý we köp wezipeli programma üpjünçiligi bolany üçin buhgalteriýa aýratyn üns berýär.

Univershliumumy Hasap Ulgamyny döredijilerden akylly programma, maksatlara çalt ýetmek üçin ýönekeý guraldyr.

Programma üpjünçiliginde tablisalar, diagrammalar we grafikler bilen işlemek arkaly hasaplamalary edip bilersiňiz.