Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Duýduryş üçin CRM

Duýduryş üçin CRM • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Duýduryş üçin CRM
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Duýduryş üçin crm satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Maglumat CRM häzirki zaman satuw guramalary, önümçilik kompaniýalary, ofis kompaniýalary we müşderiler bilen işini optimallaşdyrmak isleýän beýleki kompaniýalar tarapyndan ulanylýar. Kärhanalar indi müşderi merkezi strategiýasynyň we hödürlenýän hyzmatlaryň hilini ýokarlandyrmagyň möhümdigine düşünýärler. Kompaniýany üstünlikli optimizirlemek üçin kompaniýada bolup geçýän ähli proseslere gözegçilik etmek zerurdyr. Amallaryň biri, geleşikdäki üýtgeşmeler ýa-da kompaniýanyň nyrh syýasatyndaky täzelikler barada müşderilere habar bermekdir.

Müşderi bilen gatnaşyklary dolandyrmak ulgamy bolan CRM, dünýädäki köp telekeçiniň ynamyny gazandy. Müşderi kanagatlansa, önümçilik gülläp ösýär. Univershliumumy Hasap Ulgamyny döredijiler telekeçilere maglumat üçin CRM amallaryny özbaşdak dolandyrjak esasy kömekçini hödürleýärler. Duýduryşlar üçin CRM, müşderi bazasy bilen gatnaşygy üstünlikli optimizirlemäge öwrülip biljek täze iş derejesidir.

Programma, guramanyň ähli bölümlerine müşderi bazasyna girmäge mümkinçilik berýär, ýöne bu programma üpjünçiliginiň diňe uly kompaniýalar üçin amatlydygyny aňlatmaýar. USU-nyň ulgam programma üpjünçiligi ähliumumy, şonuň üçin ony bir edaraly kiçi guramalar ulanyp bilerler. Programma, müşderi bazasyna gözegçilik etmäge we iş üçin zerur bolan ähli maglumatlary düzetmäge mümkinçilik berýär. Işgärler ýönekeý gözleg ulgamyny ulanyp, aragatnaşyk maglumatlary gözläp we müşderiler bilen aragatnaşyk gurup bilerler.

Duýduryşy amala aşyrmak üçin CRM ulanyjylary ulgamda ýerine ýetirilen köpçülikleýin iberiş funksiýasyny ulanyp bilerler. Programma habarnamalary dolandyrýar we işgärlere bir wagtyň özünde birnäçe kompaniýanyň müşderilerine habar şablonyny ibermäge mümkinçilik berýär. Indi işgärlere aýratyn habar ibermek üçin wagt sarp etmek hökman däl.

Programma ätiýaçlyk funksiýasy bilen enjamlaşdyrylandyr. Resminamalar haýsydyr bir görnüşde ýitirilse ýa-da ýok edilse, USU platformasy ätiýaçlyk nusgasyny döretmek arkaly ähli zerur maglumatlary dikelder we ýatda saklar. Uptiýaçlyk funksiýanyň kömegi bilen ähli resminamalar howpsuz we üýtgewsiz bolar.

Şeýle hem, platforma, dolandyryjy üçin hasabat doldurmagyň zerurlygy barada habarnamalary dolandyrmaga mümkinçilik berýän meýilnamalaşdyrmak funksiýasyna eýedir. Bu maksatnama, guramanyň çalt ösmegi üçin gysga we uzak möhletli maksatlaryň sanawyny döretmäge mümkinçilik berýär. Dolandyryjy grafikleri, tablisalary we diagrammalary ulanyp, ähli amallary seljerip biler. Maglumatlary düşündirmegiň bu usuly çalt derňew üçin has amatlydyr.

Universalhliumumy buhgalteriýa ulgamyny döredijilerden akylly CRM programma üpjünçiligi gaty ýönekeý we içgin interfeýse eýe. Featureshli aýratynlyklar ähli ulanyjylar üçin elýeterlidir. Ulgamda işe başlamak üçin ulanyjy iň az mukdarda maglumat göçürip almaly, şonuň üçin CRM ulgam programma üpjünçiligi geçirilen maglumatlary özbaşdak işleýär. Programma awtomatlaşdyrylan we ulanyja uýgunlaşdyrylan, şonuň üçin senetçilik ýa-da senagat guramasyndaky ähli işgärler üçin ähliumumy kömekçi.

Programma üpjünçiliginiň mugt wersiýasyny usu.kz öndürijiniň resmi web sahypasyndan göçürip alyp bilersiňiz, bu ýerde ulgamyň dürli funksiýalaryny iş ýüzünde synap gördüňiz.

CRM programmasynda ulgam uzakdan we ýerli ulgam arkaly işleýänligi sebäpli, ofisde ýa-da öýde hasaba almagyň ähli görnüşlerini ýerine ýetirip bilersiňiz.

Programma, önümçilik ýa-da söwda kompaniýasynyň girdejileri, girdejileri we çykdajylary ýaly maliýe hereketlerini seljerip biler.

Programma, söwda guramalarynyň ähli görnüşleri üçin amatly.

Ulgam programma üpjünçiligini täze ulanyjylar we hünärmenler bilen birlikde ähli ulanyjylar ulanyp bilerler.

USU platformasynda CRM müşderi hasaba alnyşyny amala aşyrmak, kompaniýa her bir gelen myhman hakda maglumatlary ýazga almak mümkin.

Programma üpjünçiligi dolandyryja hyzmatlary ýa-da önümleri mahabatlandyrmaga kömek edýär we şeýlelik bilen köp sanly potensial müşderini işe çekýär.

Programma, birbada ähli müşderi bazasyna habar şablonyny ibermäge mümkinçilik berýän habarnamalara aýratyn üns berýär.

Programma bilen dolandyryjy we işgärler arzanladyşlar we üýtgedilen baha sanawlary barada müşderilere habar iberip bilerler.

Programma, her bir ulanyjy üçin uniwersal geňeşçi.

CRM programmasynda ähli bildirişlere gözegçilik edip bilersiňiz, işgärler üçin mundan beýläkki kampaniýalary meýilleşdirip bilersiňiz.

Işgärleriň doly seljermesi netijesinde dolandyryjy her bir işgäriň şahsy aýratynlyklaryny göz öňünde tutup, amallary we jogapkärçiligi mümkin boldugyça netijeli paýlap biler.

USM-iň CRM üçin giňişleýin çözgüdi, kompaniýadaky her bir işgäriň işini optimallaşdyrmagyň çalt usulydyr.

Ulgam programma üpjünçiligi, amatly kategoriýalara bölüp, harytlar bilen işlemäge mümkinçilik berýär.

CRM programmasy diňe duýduryşlary däl, eýsem guramada bolup geçýän ähli maliýe hereketlerini hem dolandyrýar.

Ulgam yzygiderli gelýänleri geň galdyrmaga we kompaniýa täze müşderileri çekmäge mümkinçilik berýär.

Akylly awtomatlaşdyrylan programma üpjünçiliginiň kömegi bilen dolandyryjy, iş proseslerini kompýuterleşdirmek arkaly işiň ähli ugurlaryny çalt döreder.

Platforma ulanyja doly uýgunlaşyp, oňa içgin interfeýs we gysga dizaýn hödürleýär.