Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Çykyş üçin CRM

Çykyş üçin CRM • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Çykyş üçin CRM
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Çykyş üçin crm satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Islendik görnüşdäki satuw pudagy iň köp ýaýran iş görnüşidir we ýokary bäsdeşlik buhgalteriýa ýa-da kassa ýazgylarynda köne usullary ulanmak mümkinçiligini galdyrmaýar, sebäbi her bir müşderi üçin olary saklamak üçin göreş bar ýörite şertler we goşmaça hyzmatlar bilen kassa ýazgylary üçin CRM-i goşmak peýdaly bolar. Bu daşary ýurt gysgaldylyşy henizem siziň üçin hiç zady aňlatmasa, bu Europeanewropaly telekeçilere öz peýdalaryny inkär edýän bäsdeşler tarapyndan ýetip bolmajak täze derejä çykmaga kömek etdi. Bu, durmuşa geçirýän esasy çemeleşmesini, müşderilere gönükdirilen dolandyryşy kodlaýar, bu ýerde hünärmenleriň işiniň ähli mehanizmi müşderileriň isleglerini kanagatlandyrmak we kompaniýa we önümlere bolan gyzyklanmasyny saklamak üçin gurulýar, önümçilikden başga amallary hasaba almazdan. Bu format kassa registrlerine hem degişlidir, sebäbi kompaniýa bilen sarp edijiniň arasyndaky baglanyşyk hökmünde gijikdirmeler, ýalňyşlyklar ýa-da uzyn barlaglar, dürli töleg görnüşlerini kabul etmekde kynçylyklar bolmaly däldir. Satyş bölüminiň degişli derejede işlemegi üçin, pudagyň aýratynlyklaryna we hödürlenýän hyzmatlara laýyk gelýän CRM platformasyny dogry saýlamaly. Specializedöriteleşdirilen programma üpjünçiligini awtomatlaşdyrmak we ornaşdyrmak, assortiment döretmekden, ammarlary doldurmakdan, nokatlar boýunça paýlamakdan we bölümler tarapyndan aktiwleriň hereketini hasaba almakdan başlap, dükany gurmagy aňsatlaşdyryp biler. Programma üpjünçiligini diňe kassa enjamlarynda iş meýdanyny üýtgetmäge gönükdirmek manysyz, sebäbi bir tertibe girizilmeli köp jikme-jikliklerden ybarat köpugurly mehanizm. Şonuň üçin elektron hasapçylyk kömekçisi gözläniňizde, belli bir pudaga gönükdirilen çylşyrymly çözgütlere has köp üns bermegiňizi maslahat berýäris, sebäbi bu sazlamak we sazlamak üçin az wagt talap eder. Programma saýlanyňyzda, hakyky mahabat wadalaryna däl-de, hakyky synlara, hakyky funksiýalara üns bermegiňizi maslahat berýäris.

Platformalary deňeşdirmek, käbirini barlamak, käbir meseleler üçin üýtgedip gurmak ýa-da başgaça edip, ösüşimiziň interfeýs dizaýneri bilen özüňizi hasaba almak üçin CRM döredip bilersiňiz. Iň soňky wersiýa maksatlara ýetip biler ýaly, ähliumumy hasaba alyş ulgamy müşderiniň isleglerine görä üýtgedilip bilner. Programma çeýe sazlamalara we ýönekeý, köp wezipeli interfeýslere esaslanýar, bu hiç kimiň özleşdirmegi kyn bolmaz. Platforma häzirki zaman, subut edilen tehnologiýalary ulanmakdan başga-da, söwda ýaly köp ugurda isleg bildirilýän CRM formatyny goldaýar. Köp ýyllyk tejribämiz we hünär taýdan ösüş toparymyz size häzirki wagtda guramaňyzyň zerur programmasyny döretmäge mümkinçilik berer. Diňe müşderiniň isleglerini diňlemän, gurluşyk bölümleriniň, amallaryň nuanslaryny öwreneris, amatly platformany ösdürmäge kömek etjek goşmaça zerurlyklary kesgitläris. Çylşyrymly programma üpjünçiligi ulgamlary işgärleri durmuşa geçirmek we gaýtadan taýýarlamak üçin köp wagt talap edýän bolsa, konfigurasiýa ýagdaýymyzda hemme zat gözden düşer. Gurmak we konfigurasiýa, daşary ýurt kompaniýalary ýa-da başga sebäplere görä bu mümkinçiligi bolanlar üçin gaty amatly jaýda ýa-da internet arkaly uzak aragatnaşygy bolan hünärmenler tarapyndan amala aşyrylýar. Platforma iň ownuk jikme-jiklikler bilen pikirlenilýändigi sebäpli, gereksiz terminologiýa bolmazdan, onuň ösüşi birnäçe sagat dowam eder, bu döwürde geljekki ulanyjylar üçin kiçi master-sapak geçireris. Käbir funksiýalar we olaryň maksady içgin derejede düşnüklidir, şonuň üçin ilkinji günlerden başlap amaly giriş bolar. Hünärmenler iş borçnamalary sebäpli dürli maglumatlar we resminamalar bilen işleýändikleri sebäpli, maksatnama dolandyryş tarapyndan düzgünleşdirilýän giriş hukuklarynyň tapawutlandyrylmagyny hem göz öňünde tutýar. Işgär şahsy hasaby girizmek üçin aýratyn giriş we parol alar, sazlamalary we dizaýny üýtgedip boljak amatly iş meýdançasy bolar.

Programma üpjünçiligi konfigurasiýasy, öňünden düzülen algoritmleri, formulalary we resminama şablonlaryny ulanyp, kassa registrleri üçin zerur CRM gurluşyny çalt döredip biler, bu ýerde dolandyryjylar ýa-da kassirler diňe teklip edilýän mehanizmi ýerine ýetirmeli bolarlar. Ulgam dürli walýutalary we tölegleri kabul etmegiň görnüşlerini goldaýar, awtomatiki usulda çek döredýär we serişdeleriň alynmagyna gözegçilik edýär, bu işgärlere şeýle amallary amala aşyrmagy has aňsatlaşdyrýar. Elektron satuw platformasy bar bolsa, onuň bilen integrasiýa amala aşyrylýar, häzirki iş ýüklerine görä dolandyryjylaryň arasynda sargytlary awtomatiki paýlamak bilen kassa registrleriniň we satylan harytlaryň ýa-da hyzmatlaryň hasaplaşyklarynyň täze görnüşleri döredilýär. Maksatnama her bir işgäriň işine, kesgitlenen meýilnamanyň ýerine ýetirilişine gözegçilik eder, möhüm meseleleri ýatladar we dolandyryş üçin hasabat düzer. CRM tehnologiýalarynyň bolmagy, maksatlara ýetmek üçin zähmet, maliýe we wagt çeşmeleriniň netijeli paýlanmagyna kömek eder. Garşydaşlaryň kartoçkalaryna esaslanýan hasap-faktura programma üpjünçiligi taýýarlanylmagy sebäpli nädogrylyklar aradan aýrylýar, her bir amal gözegçilik astynda saklanýar we birbada işlenýän programmalaryň mukdary köpelýär. Dürli töleg ulgamlaryna goldaw, hödürlenýän hyzmatlaryň wepalylygyny we hilini ýokarlandyrar. Geleşik gutaransoň, maglumatlar bazasyndaky ýagdaýy awtomatiki usulda tamamlanýar we arhiwe geçirilýär. Şeýlelik bilen, dolandyryjylar satuwlar bilen gönüden-göni işlemek, müşderiler bilen aragatnaşyk saklamak üçin galýarlar, konfigurasiýa töleg, hasap-faktura ibermek we serişdeleriň alynmagyna gözegçilik etmek bilen meşgullanar. Nagt hasaplaşyk üçin CRM bilen integrasiýa satuwyň mukdaryny ýokarlandyrmaga kömek eder, sebäbi käbir adaty amallar awtomatlaşdyrylýar we maglumatlar bazasyndaky tölegleri gaýtadan işlemegiň tizligi ýokarlanýar. Işgärleriň işinde öndürijilige baha bermek, iň işjeň işgärleri höweslendirip, kompaniýanyň höweslendiriş syýasatynyň ösmegine goşant goşjak audit opsiýalary bilen mümkindir. CRM ulgamynda hasabat bermek, dürli parametrleri, görkeziş formatyny (tablisa, grafika, diagramma) saýlap boljak ýöriteleşdirilen algoritmlere laýyklykda dörediler.

Her bir kompaniýanyň ygtyýarynda, zerurlyklaryna uýgunlaşdyrylan özboluşly ösüş bolar we taslamanyň bahasy hem şoňa baglydyr. Çeýe nyrh syýasatymyz, häzirki bar bolan aktiwler üçin ýokary hilli awtomatlaşdyrmaga mümkinçilik berýär. Täze başlan telekeçiniň ujypsyzja býudjeti bar bolsa, onda esasy wersiýasy başlamak üçin ýeterlikdir, ýöne kompaniýanyň giňelmegi bilen, hemişe kämilleşdirmegi sargyt edip bilersiňiz we programma üpjünçiliginiň algoritmlerine işgärleriň gatnaşmagynyň derejesini ýokarlandyryp bilersiňiz. Awtomatlaşdyryş barada gutarnykly karara gelmezden ozal, mugt synag wersiýasyny göçürip almagyňyzy we interfeýsiň döredilmeginiň we hereketde käbir wariantlary synagdan geçirmegiň aňsatdygyna göz ýetiriň. Paralel amallary ulgamlaşdyrmak zerur bolsa, muny programmada görkezmeli. Sahypadaky wideo gözden geçirmek we görkeziş, programmanyň beýleki funksiýalary bilen tanyşmaga kömek eder. Hünärmenlerimiz elmydama aragatnaşykda we islendik soraga jogap bermäge, programma üpjünçiligini saýlamaga kömek etmäge taýýardyr, bu şahsy ýygnak ýa-da USU resmi web sahypasynda görkezilen beýleki aragatnaşyk kanallary bolup biler.