Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Wakalar üçin CRM

Wakalar üçin CRM • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Wakalar üçin CRM
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Programmany satyn alyň

Programmany satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Specializedöriteleşdirilen edaralar tarapyndan geçirilen dynç alyşlaryň, prezentasiýalaryň, konferensiýalaryň, okuwlaryň ýerine ýetirilmegi, ahyrky netijede ýeterlik hilli hyzmat bermek, gelýänler bilen netijeli aragatnaşyk gurmak we bu meseleleriň ýerine ýetirilişini ýönekeýleşdirmek üçin her tapgyryň döredilmegini we anyk meýilleşdirilmegini öz içine alýar. hadysalar üçin CRM-iň güýji. Bu ugurda işleýänler şertnamanyň ähli şertlerini ýerine ýetirmek, ähli gatnaşyjylara amatly şertler döretmek we guramanyň abraýyny bozmazlyk üçin näçe meseläni we päsgelçilikleri ýeňip geçmelidigine düşünýärler. Maglumat tehnologiýalaryna ýüzlenmek sagdyn tendensiýa öwrülýär, sebäbi ýüzlerçe taslama jikme-jikliklerini ýatda saklamak, degişli resminamalary taýýarlamak, hasaplamalar we hasabat döretmek has kynlaşýar. Kompýuter ösüşi, uly işgärler üçin zerur mesele bolan işgärleriň işine gözegçilik etmek bilen bir hatarda, prosesleriň bir bölegini öz üstüne alyp bilýär. Çäreler hyzmatlaryny bermekde esasy girdeji çeşmesi müşderi we onuň islegi bolansoň, tutuş toparyň CRM formatda guralan zerurlyklary kanagatlandyrmagy ýokary netijelere ýetmäge kömek eder. Bu ulgam, bar bolan meýilnamalara laýyklykda amallar üçin täsirli dolandyryş dolandyryş mehanizmini döretmäge kömek edýär. Düzgün bolşy ýaly, awtomatlaşdyryş diňe bir aýratyn gurallar toplumyny ulanmagy öz içine almaýar, eýsem toplumlaýyn çemeleşme, sebäbi gurama diňe rasional täsirleşmek arkaly ýokary netijeleri görkezip biler. Programma üpjünçiliginiň programmirleme algoritmleri, bäsdeşler bilen deňeşdirilende has gowy hyzmat berýän müşderiler bilen öndürijilikli hyzmatdaşlyga gönükdirilendir, munuň üçin öňki aragatnaşyklar we amallar barada iň köp maglumatlary öz içine alýan giňeldilen müşderi bazasy üpjün edilýär. Bölüm müdirleri üçin şeýle programma meseleleri paýhasly paýlamaga, gol astyndakylaryň işine gözegçilik etmäge we wagtynda düzediş girizmäge kömek eder. CRM mehanizmlerini awtomatlaşdyrmak we birleşdirmek potratçylar bilen has netijeli işlemäge, sargytlary dolandyrmaga, dizaýn düşünjelerini we meýilnama meýilnamalaşdyrmaga kömek eder. Competitiveokary bäsdeşlik gurşawy, ýokary derejäni saklamak, täze müşderileri gyzyklandyrmak we ünsüni mümkin boldugyça saklamaga synanyşmakdan başga alaç galdyrmaýar.

USU maglumat tehnologiýasy bazarynda ençeme ýyl bäri işleýär we müşderilere aýratyn çemeleşmegi netijesinde ynam gazanyp, dürli ugurlar boýunça köp sanly kompaniýany awtomatlaşdyrmagy başardy. Universalhliumumy buhgalteriýa ulgamy, hatda dynç alyşlary we çäreleri gurnasa-da, müşderileriň talaplaryna laýyklyk mümkinçiligi bilen özboluşly çözgütdir. Programma üpjünçiliginiň konfigurasiýasy, amallaryň ähli tapgyrlaryna gözegçilik etmäge, işiň netijelerine gözegçilik etmäge, ähli amallary täze müşderileri çekmäge we soňra hyzmatlaryň hili, aýratyn teklipler bilen saklamaga mümkinçilik berýär. Bu maksada ýetmek üçin, programmada belli bir gurallar toplumy, işiň nuanslary, hünärmenleriň islegleri üçin düzülen CRM tehnologiýalary bilen aýratyn interfeýs düzülýär. Taslama döredilende hünärmenlerimiz diňe bir müşderiniň islegleri bilen däl, eýsem agentligiň içerki seljermesi wagtynda alnan maglumatlar bilenem ugrukdyrylýar. Her tarapdan taýýarlanan programma üpjünçiligi, hyzmatdaşlygyň täze serhetlerini açýan internet arkaly şahsy ýa-da uzakdan kompýuterlerde amala aşyrylýar. Işgärlerine, wezipelerine baglylykda işlemek we maglumat almak üçin aýratyn ygtyýarlyklar allar, anketa giriş giriş we parol girizmek arkaly amala aşyrylýar. Täze iş gurallaryna uýgunlaşma döwri menýu döretmegiň aňsatlygy, her bir jikme-jiklik hakda oýlanmak we gysga okuw kursy sebäpli mümkin boldugyça rahat geçer. Her waka üçin aýratyn bir mesele döredip, anyk meseleleri kesgitläp, möhletleri kesgitläp we jogapkär adamlary belläp bilersiňiz. Guramanyň maddy, maliýe we çeşmeleri platformanyň gözegçiliginde bolar, resminamalaryň akymy elektron görnüşine geçiriler. CRM mehanizmi umumy meseleleri çözmek, müşderiniň almak isleýän hadysasyny amala aşyrmak üçin işgärleriň özara täsirini ösdürmäge kömek eder.

Waka üçin CRM ulgamymyz, toparyň bilelikde işlemegi, potratçylar bilen rasional gatnaşyklar gurmak üçin amatly şertleri döreder. Awtomatlaşdyryşa bolan bu çemeleşmäniň netijesinde kompaniýanyň has yzygiderli müşderileri bolar, wepalylygy ýokarlandyrar, bu bolsa müşderi bazasynyň giňeljekdigini aňladýar. Bölümleriň arasynda täsirli aragatnaşygy saklamak we tertibe laýyklykda meseleleri çalt utgaşdyrmak üçin ulanyjylar içerki aragatnaşyk modulyny ulanarlar, aragatnaşyk ekranyň burçundaky açylan penjirelerde bolup geçýär. Platforma gurlan meýilnama moduly, wagtynda jaň etmäge, iş tekliplerini ibermäge, amallaryň täze tapgyrlaryny tamamlamaga we şeýlelik bilen gijikdirilmezlige kömek eder. Telefon bilen integrasiýa, her jaňy çalt hasaba almaga, taýýarlanan şablony ulanyp maglumatlar bazasyna täze müşderi goşmaga mümkinçilik berer. Gaýtalanýan haýyş ýüze çykan halatynda maglumatlar awtomatiki görkezilýär we bu dolandyryja derrew habar bermäge we öňki taslamalara esaslanyp teklip hödürlemäge mümkinçilik berýär. Arzalaryň taryhy, täze işgäri kärdeşiniň ýerine hyzmatdaşlygy dowam etdirip biler ýaly, abonentiň elektron kartoçkasynda saklanýar. USU programmasy, resminamalary taýýarlamak üçin gündelik proseduralary tertipleşdirmäge we täzelenen maglumatlaryň esasynda doldurylmagyny bölekleýin üpjün etmäge kömek eder. Taslamalarda topar bolup işlänlerinde, işgärleriň her biri CRM platformasyndaky hakyky üýtgeşmelere gözegçilik edip bilerler. Sazlamalarda möhüm seneleri kesgitläp we olar hakda habarnamalary alyp bilersiňiz, şonuň üçin doglan günleriňizi gutlamak, käbir mowzuklar üçin teklipler bermek amatly. Müşderilere şahsy, köpçülikleýin, e-poçta, sms ýa-da wiber arkaly saýlama ibermek arkaly habar bermek amatly. Hünärmenler wakalaryň ugruna, ýaşyna ýa-da ýerleşýän ýerine baglylykda alyjylaryň belli bir kategoriýasyny saýlap bilerler we şeýlelik bilen maksatly diňleýjilere habar bererler. Kompaniýanyň wizual gurluşynyň bolmagy, giriş hukuklarynyň paýlanyşyna dogry çemeleşmäge we kompaniýany ösdürmek üçin dogry strategiýany döretmäge mümkinçilik berýär. Her taslama üçin düzülen parametrlere laýyklykda şertleri, ýerine ýetirilen işleriň görnüşlerini we bahalandyrmalary görkezýän hasabatlar döredilýär.

Programma üpjünçiliginiň kömegi bilen, gelýän programmalary kimiň we haçan gaýtadan işlejekdigi barada alada etmeli dälsiňiz, bu amallar ösüş arkaly amala aşyrylar. Şol bir wagtyň özünde ulgam hünärmenleriň häzirki iş ýüküni we belli bir iş ugurlaryny göz öňünde tutup biler. Awtomatiki ýerine ýetiriş akymy, resminamalara sarp edilýän wagty azaldyp, taýýar şablonlary üpjün etmek bilen esasy meselelerde wagt tygşytlamaga kömek eder. Bu maksatnama, ýokary hilli hyzmatlary bermek we ygtybarly potratçy hökmünde abraýyny saklamak arkaly bäsdeşlik artykmaçlyklaryny ep-esli ýokarlandyryp biler. Aboveokardakylaryň hemmesini barlamak we ygtyýarnama satyn almazdan ozal käbir wariantlary öwrenmek üçin mugt demo göçürip alyň. Hünärmenlerimiz deslapky maslahat berer we islegleriňizi we hakyky zerurlyklaryňyzy göz öňünde tutup, kompaniýaňyz üçin iň oňat çözgüt saýlamaga kömek eder. CRM programmasy we tehnologiýalary waka agentliklerini dolandyrmakda ygtybarly kömekçi bolar!