Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. CRM awtomatlaşdyryşy

CRM awtomatlaşdyryşy • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
CRM awtomatlaşdyryşy
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Programmany satyn alyň

Programmany satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

“Universal Accounting System” kompaniýasynyň giňişleýin elektron önümi goşulsa, CRM awtomatizasiýasy kemsiz amala aşyrylar. Bu çylşyrymly çözgüt, islendik görnüşdäki meseleleri aňsatlyk bilen ýeňip geçýär we olary ajaýyp ýerine ýetirýär. Satyn alýan kompaniýada hiç hili kynçylyk bolmaz, bu bolsa rekord wagtynda hakykatdanam täsirli netijelere ýetjekdigini aňladýar. Esasy garşydaşlary ýeňip, erkin ýerleri eýeläp, kem-kemden peýdalanyp, ondan ep-esli peýda gazanyp bolar. Uniwersal hasapçylyk ulgamy, satyn alyjy kompaniýanyň köp mukdarda maglumat bilen täsirleşmeginde kynçylyk çekmezligi üçin CRM awtomatizasiýasyny döretdi. Necessaryhli zerur maglumatlar şahsy kompýuteriň ýadynda saklanar we operatorlar maglumatlar bazasyna girip bilerler. Mundan başga-da, giriş beýle aňsat paýlanmaýar. Diňe çäkli bir topar kompaniýanyň bar bolan maglumat toplumyna girip biler. Beýlekiler, işewürlik obýektini senagat içalyçylygynyň islendik çärelerinden ygtybarly goramagy üpjün etjek ygtyýarlyklary bilen çäklener.

Giňişleýin CRM programma üpjünçiligi hakykatdanam gowy oýlanylan programma. Onuň kömegi bilen islendik hakyky iş aňsatlyk bilen amala aşyrylyp bilner. Esasy garşydaşlaryndan çalt geçmek üçin hünär awtomatizasiýasy bilen meşgullan. Önümçilik amallaryny aňsatlyk bilen ýeňip geçýän telekeçilik işiniň obýektine hiç zada garşy çykyp bilmezler. Dört görnüşli poçta habarlary bilen işläp bilersiňiz, bularyň hemmesi CRM ulgamy bilen bilelikde işleýär. Bu, kompaniýalar üçin örän peýdaly, sebäbi maliýe çeşmelerini tygşytlaýar we paýlanyşy has netijeli bolýar. Müşderileriňiz habar býulletenini alyp, kompaniýanyň peýdasyna ulanyp biler ýaly, tölegli döwür üçin sanly abuna ýazylyp bilner. Düzülip bilinýän awtomatlaşdyryş CRM, ähli iş amallaryny aňsatlaşdyrýar. Dürli meseleleriň üstünde durup bilersiňiz. Köp funksiýaly re modeimiň kömegi bilen kompaniýanyň işi artar.

CRM awtomatlaşdyryş programmasyny gurmak prosesi kän wagt almaz. Şeýle hem köp zähmet talap etmeýär. Häzirki formanyň meselelerini aňsatlyk bilen çözüp bilersiňiz. Işgärler kanagatlanar we höwesleri artar. Hünärmenleriň her biri gönüden-göni iş meselelerini has başarnykly ýerine ýetirmek üçin gowy mümkinçilik alarlar. Adamlar mümkin boldugyça netijeli işlärler, bu bolsa işiň üstünlikli bolmagyna getirer. Her aýratyn hünärmen programma tarapyndan baha berler. CRM awtomatlaşdyryş toplumy, kompaniýanyň öz üstüne alan ähli borçnamalaryny aňsat we tebigy ýerine ýetirmäge mümkinçilik berýär. Işgärleriň höwesi size has çalt işlemäge mümkinçilik berer, sebäbi adamlar arassa wy consciencedan bilen işe başlar. Jemgyýetçilik hyzmatlary barada aýdylanda, sarp ediş kadalary bilen hyzmatdaşlyk edip bilersiňiz. Ölçeg enjamlary ýok bolsa, hasaplamalar awtomatiki usulda edilip bilner. CRM awtomatlaşdyryş programma üpjünçiligi size hakykatdanam köpugurly gurallar toplumyny berýär. Islendik kompaniýa programma üpjünçiligimizi ulanyp biler.

Universalhliumumy hasaba alyş ulgamy taslamasy bazarda üstünlikli işleýär. Bu topar bilen aragatnaşyk saklanda, ulanyjylar elmydama hil kömegine bil baglap bilerler. Her maslahat wagtynda we ýokary hilli berler. Accountinghliumumy hasaba alyş ulgamynyň hünärmenleri CRM awtomatlaşdyryş programmasyny gurmaga kömek eder. Gurnamak prosesi uzak gijikdirilmez we alyjynyň kompaniýasynyň işgärleri derrew işe başlar. Bu gaty peýdaly we maliýe durnuklylygyna uly täsir eder. Iş çalt öser. CRM awtomatizasiýasy işe girizilende partlaýjy satuwlar başdan geçirilip bilner. Gitdigiçe köp adam kompaniýa ýüz tutar we bu olara CRM re modeiminde netijeli hyzmat eder. Ulanylan her bir sarp ediji gymmatdyr. Ony sypdyrmazlyk üçin awtomatlaşdyrmak üçin ýokary derejeli CRM ulanmaly. Univershliumumy hasapçylyk ulgamy bu önümi bir aýyrmak merkezi bilen täsirleşmek üçin döretdi. Companieshli kompaniýalar üçin iş ýeke-täk maglumatlar binýadynyň çäginde alnyp barylýar we ýolbaşçylar tarapyndan maglumat alynýar.

Hasaba giren müşderiler bilen aragatnaşyk saklanyňyzda CRM re modeimi bar, bu gaty amatly. Hasaba giren her bir müşderä, hatda köp bolsa-da, çalt hyzmat etmäge mümkinçilik berýär. Şeýle toplumy ulanmak üçin köp setirli telefon hem birikdirilip bilner. Uptiýaçlyk tertibiňizi yzygiderli dolandyryň. Şeýlelik bilen, zerur maglumat materiallaryny elmydama saklamak mümkin bolar. Maglumat ygtyýary ygtyýarly şahslar toparyna berilýär. Diňe kompaniýanyň ýokary ýolbaşçylary maglumata doly ygtyýarlydyr. Universalhliumumy hasapçylyk ulgamyndan CRM awtomatlaşdyrylyşy barada aýdylanda, senagat içalyçylygy düýbünden ýok. Jogapkärçiligiň bölünmegi has uly iş netijeliligine goşant goşýar. Işçiler näme etmelidigini bilýärler. Mundan başga-da, CRM awtomatlaşdyryş programmasy tarapyndan gözegçilik edilýär. Adamlar öz işleriniň awtomatlaşdyrylanlygy sebäpli öz wezipelerini has gowy ýerine ýetirýärler. Mysal üçin, kassiriňiz bar bolsa, işi netijeli awtomatlaşdyrylar.