Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Kitap öndürijiler üçin CRM

Kitap öndürijiler üçin CRM • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Kitap öndürijiler üçin CRM
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Kitap öndürijiler üçin crm satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Oňyn netijelere ýetmek we dürli çaklamalary döretmek arkaly öndürijiligi ýokarlandyrmak üçin kitap ýasaýjy üçin CRM zerurdyr. Adamlar elmydama goşmaça girdeji, aňsat pul wada berýän tolgunma, töwekgelçilikli amallar bilen gyzyklandylar we kitap öndürijiler bu pursatdan peýdalanyp, oýunlara, sport çärelerine we ş.m. "jedelleriň" nagt goşantlaryny kabul edýärler. Häzirki wagtda awtomatlaşdyrylan programmalar islege öwrüldi, sebäbi bazar köp, ýöne saýlamak köp işlemeli we gymmatly wagt sarp etmeli bolar. Bahalar teklibine, amatly konfigurasiýa opsiýalaryna, aýlyk abuna ýazylmaga we aýratyn çemeleşmä görä elýeterli bolan Uniwersal hasapçylyk ulgamyna awtomatlaşdyrylan programma üns beriň. USU CRM programma üpjünçiligi kitap öndürijini ähli meseleleri dolandyrmak, maglumatlary gaýtadan işlemek, CRM müşderi bazasyny ulgamlaşdyrmak, ähli amallara gözegçilik etmek, ähli funksiýalary çalt özleşdirmek, buhgalteriýa we dolandyryş bilen üpjün edýär. Buýruk öndürijiler üçin CRM programma üpjünçiligimizi demo görnüşinde web sahypamyzda mugt göçürip alyp bilersiňiz.

USU CRM programma üpjünçiligi, ygtybarly we ýokary hilli önüm, owadan we köpugurly interfeýs, amaly we dolandyrmak aňsat. Işgärler tarapyndan CRM ulgamynyň goşmaça okuwy ýa-da uzak möhletleýin ösüşi gysga wideo kursy bilen üpjün edilmeýär. Şeýle hem, gurnama we okuw bilen goşmaça maliýe çykdajylary bolmazdan size maslahat berjek we kömek etjek hünärmenlerimiziň kömegi bilen. CRM guralymyzyň artykmaçlyklary tükeniksiz, olaryň biri kitap öndürijisi üçin ideal bolan islendik maglumatlary dürli mukdarda kabul etmek, gaýtadan işlemek we saklamakdyr. Microsoft Office formatlaryny (Word we Excel) goldaýan islendik görnüşdäki materiallardan materiallary import we eksport etmek mümkinçiligi bilen dürli maglumatlary girizip, amatly tertipläp we süzüp, maglumatlary dürli kriteriýalara görä tertipläp bilersiňiz. Maglumatlary hasaba almak, gatnaşýan adamdaky ähli maglumatlar bilen awtomatiki usulda amala aşyrylar. Bellige alnan ulanyjylar üçin, yzygiderli gözegçilik we dogry ýerine ýetiriş tölegleri bilen dürli wakalara girmäge we ýerine ýetirmäge mümkinçilik berýän şahsy giriş we parol bar. Maglumatlar her geleşikden ýa-da serişdeleri yzyna alandan soň yzygiderli täzelener. Awtomatlaşdyrylan CRM programmasy, dürli gurallar we amaly programmalar bilen birleşdirilip bilner. Şeýlelikde, mysal üçin, 1C ulgamy bilen integrasiýa edip, birinjiden, goşmaça enjam satyn alyp bilmersiňiz, ikinjiden, maglumatlary täzeden girizmezden iş wagtyny optimizirläp bilersiňiz, üçünjiden, göterimleri we beýleki maglumatlary göz öňünde tutup, ähli maliýe geçirimlerine gözegçilik edip bilersiňiz. CRM maglumatlar bazasynyň ýöredilmegine laýyklykda awtomatiki usulda dörediljek we girizilen maglumatlary üpjün edýän şablonlar bar bolsa, resminamalary we hasabatlary çalt bermek ýönekeý bolar. Kitap öndürijiniň CRM maglumat bazasynda müşderileriň doly maglumatlary baglanyşykly ýörite bonus kartoçkasy bilen saklanar, bu serişdeleri goýmak, jedeller bilen işlemek we ýeňişleri tölemek üçin ulanylar. Ulanyjynyň ady we şahsy kartoçka bilen şahsy belginiň baglanyşygyny göz öňünde tutup, ýazgylar gönüden-göni şeýle kartalarda saklanar. Kitap öndürijilerdäki kartoçkalar üýtgäp biler, mysal üçin Kümüş altyn, platina. Kitap öndürijisi, ýeňiş ýa-da utulmak üçin çykdajylary awtomatiki hasaplaýan elektron kalkulýatoryň bardygyny göz öňünde tutup, CRM ulgamy arkaly ähli amallary takyk we netijeli amala aşyryp biler. Şahsy maglumatlar, her gezek jedel dükanyna baranda, müşderiniň şahsyýetini kesgitleýän surat salgylanmasy bilen CRM maglumatlar bazasyna giriziler. Kitap öndürijiniň müşderileri bilen sanalan aragatnaşyk belgilerini ulanyp, köp ýa-da şahsy maglumatlary iberip, SMS ýa-da e-poçta arkaly habarlaşyp bolýar. Zerur bolsa, bukmeker ulgamynda kartoçkalary we amallary dolandyryp bilersiňiz, nyrhlary we toplanan bonuslary görkezip, uzakdan girmegi blokirläp ýa-da işledip bilersiňiz. Bu programma, bukmeker işgärleri, şeýle hem CRM ulgamyny aýratyn guran müşderiler üçin, ekrany gulplanda paroluň şahsy sazlamasy bilen, ekrany tygşytlaýjy üçin gurallary, modullary we mowzuklary saýlap, elýeterlidir.

Birnäçe bukmekeriňiz bar bolsa, olary birleşdirip bilersiňiz, bu bitewi dolandyryş we buhgalteriýa, iň meşhur pudaga gözegçilik, islegiň we girdejiligiň seljermesini üpjün edýär. Her biri üçin diňe bir müşderilere we derejelere gözegçilik etmek bilen çäklenmän, svetoforda maglumatlary görkezmek, wagt ýazgylaryny kesgitlemek, aýlyk töläniňizde bonuslary we bonuslary hasaplamak arkaly hünärmenleriň işine gözegçilik etmek mümkindir. Informationhli maglumatlar we resminamalar uzak möhletli serwerde uzak wagtlap ýokary hilli we üýtgewsiz görnüşde saklanar, ätiýaçlyk nusgasy bilen, möhletleri gurnama laýyklykda ýerine ýetirilip bilner, meýilnamadaky wakalary meýilleşdiriň. Wakalar, kurslar, müşderiler hakda maglumat kontekstli gözleg motory bar bolsa çalt ýerine ýetirilip bilner. Iş ýerinde bukmekerler islendik walýutada pul bilen işläp bilerler. Ulanyş hukugynyň berilmegi, jedel dükanlarynda iş işjeňligine esaslanýan käbir resminamalary bolan işgärleriň mümkinçiliklerini aňladýar. Önümçilik proseslerine gözegçilik. Bukmekerler wideo kameralar bilen integrasiýa arkaly hakyky wagtda elýeterli bolar. CRM ulgamy, islege görä düzülip, içgysgynç dolandyryş formaty we gurallary saýlamak bilen alty diliň islendik birine terjime edilip bilner. Kitap öndürijisi üçin CRM-de opsiýalar we iş tertibi köpçülige açyk, düşnükli we mugt synag wersiýasy bilen tanyş bolup biler. Goşmaça soraglar üçin hünärmenlerimiz size islän wagtyňyz kömek etmäge taýýardyrlar.